Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Buller

Byggandet av Västlänken kommer att medföra buller, det är inte möjligt att bedriva ett byggprojekt som detta utan att buller uppstår.

Buller är en naturlig del av ljudlandskapet i centrala Göteborg och orsakas av bland annat trafiken. Byggbuller är dock av en annan art och kan därför uppfattas som mer störande. Detta även om den faktiska ljudnivån från byggbullret är i nivå med eller lägre än trafikbullret. Men då till exempel pålning är en helt annan typ av ljud mot det normala, förstår vi att det upplevs störande på ett helt annat sätt. 

För att minska störningarna har vi ett antal riktvärden att arbeta efter. Du kan läsa mer om de riktvärdena längre ner.

Hur vi arbetar med buller

Under byggnationen kommer det inte att vara möjligt att alltid hålla sig till riktvärdena. Därför har vi tagit fram en rutin som beskriver hur vi arbetar med buller i syfte att så långt möjligt minska bullerpåverkan på tredje man:

buller_750px.png

I första hand anpassas byggmetoderna, maskiner och transportvägar väljs för att begränsa buller. Därefter vidtas bullerdämpande åtgärder såsom att maskiner kan förses med extra ljuddämpning för att dämpa ljudet vid källan samt bullerdämpande plank runt arbetsplatserna.

Framdriften kan också anpassas efter de rådande förhållandena vid en viss plats. Bland annat för vi samråd med känslig verksamhet för att exempelvis justera när arbetena utförs. Vi kan spränga mindre och oftare eller större och mer sällan, beroende på vad som är bäst för omgivningen.

Buller förekommer i två former, luftburet buller och stomljud.
Luftburet buller är ett direkt, oönskat ljud, som färdas som ljudvågor genom luften och upplevs som störande. När vi bygger Västlänken kommer det luftburna bullret sannolikt vara en av de mest påtagliga störningarna från bygget. Buller från pålning eller spontning är av en annan art än den väg- och spårvagnstrafik som vanligen präglar ljudlandskapet och kan då uppfattas som ännu mer störande än de andra bullerkällorna.

Stomljud är ljud som färdas i berg eller byggnadsstommar och uppstår vid arbete under mark, som till exempel vid borrning eller sprängning i berg. Hur högt stomljudet upplevs beror på flera faktorer, som avstånd till bullerkällan, byggnadens grundläggning och bergets beskaffenhet (exempelvis sprickbildning).

Störningarna från stomljud är svåra att begränsa på annat sätt än att styra när arbetet utförs.

För att minska störningarna har riktvärden för bullrande arbeten fastställts i projektets tillstånd. Riktvärdena är fastställda som ljudnivå i decibel och varierar beroende på tid på dygnet och verksamhet. Riktvärdena från domen redovisas i tabell nedan.

Luftburet buller och stomljud från byggverksamheten under anläggningsskedet ska begränsas så att den ekvivalenta ljudnivån inomhus som riktvärde inte överstiger:

  • 45 dB(A) i bostäder och arbetslokaler med tyst verksamhet helgfri måndag och fredag klockan 7.00–19.00
  • 40 dB(A) i undervisningslokaler helgfri måndag-fredag klockan 7.00–19.00
  • 35 dB(A) i bostäder helgfri måndag-fredag klockan 19.00–22.00
  • 35 dB(A) i bostäder lördag, söndag och helgdag klockan 7.00–19.00
  • 30 dB(A) i bostäder lördag, söndag och helgdag klockan 19.00–22.00
  • 30 dB(A) i bostäder alla dagar klockan 22.00–7.00

Den maximala ljudnivån inomhus får nattetid, klockan 22.00–7.00, som riktvärde inte överstiga 45 dB(A) i bostäder.

När vi trots åtgärder inte klarar riktvärdet för ljudnivån inomhus under helgfri måndag–fredag klockan 07 - 19 får vi, efter samråd med tillsynsmyndigheterna, överskrida ljudnivån. Efter kl 19 kan vi vid särskilda skäl söka dispens hos tillsynsmyndigheten för arbeten som överskrider.

Vad som anges för bostäder ska även gälla vårdlokaler och hotellrum. Bestämmelsen om maximala inomhusljudnivåer gäller dock endast vårdlokaler och hotellrum som används under natten, kl. 22.00 - 07.00.

För att komplettera våra bullerberäkningar genomför vi mätningar och följer upp de störningsanmälningar som kommer. Uppfattar omgivningen våra arbeten som störande kan projektet eventuellt vidta ytterligare åtgärder.

Trafikverket har också kontakt med Länsstyrelsen i Västra Götalands län, som är tillsynsmyndighet, angående våra bullrande arbeten.

Du som bor eller har verksamhet inom 300 meter från våra arbeten kan få en förvarning cirka 30 minuter innan vi spränger i ditt närområde. Läs mer och anmäl dig här

Vi erbjuder tillfälligt boende om våra arbeten överskrider de uppsatta riktvärdena:

  • Fem dagar i sträck.
  • Mer än fem dagar under en tiodagarsperiod.

Kontakt med berörda närboende sker, om möjligt, tre veckor innan arbetet påbörjas. I första hand försöker vi hitta tillfällig vistelse i ditt närområde och normalt blir det ett rum på hotell. Även om ni innan arbetena väljer att inte anta ett erbjudande om ersättningsboende, så är det när som helst under perioden arbetena pågår möjligt att ändra sig.

I de fall vi inte erbjuder tillfälligt boende, informerar vi närboende och verksamheter om de bullrande arbeten som riskerar att överskrida de uppsatta riktvärdena. Kontakten kan ske muntligen, digitalt eller riktade utskick. Information finns också på projektets webbsida.

Om du anser att du har rätt till tillfälligt boende, men inte erbjudits detta, kan du i första hand vända dig till Trafikverket, 0771 921 921. Om du fortfarande inte är nöjd med det erbjudande du fått av Trafikverket kan du kontakta länsstyrelsen i Västra Götalands län, som är tillsynsmyndighet och ansvarar för att följa upp vårt arbete.

Vi gör mätningar och följer upp störningsanmälningar för att säkerställa att våra beräkningar stämmer. Vid behov vidtar vi ytterligare åtgärder för att minska byggets påverkan på omgivningen.