Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Skydd av kulturmiljö i Västlänken

Med kulturmiljö menas miljöer som människan påverkat genom tiderna och som därför vittnar om historiska och geografiska sammanhang. Det kan gälla allt från enskilda objekt till stora landsskapsavsnitt.

Tidsmässigt kan kulturmiljöer vara allt från förhistoriska lämningar till dagens bebyggelsemiljöer. Kulturmiljön är viktig del av vårt kulturarv som vi medvetet eller omedvetet förmedlar i form av traditioner, idéer och värden mellan generationer. Kulturarvet bidrar till en stimulerande livsmiljö och är en viktig resurs för rekreation, friluftsliv, turism- och besöksnäring.

Att hitta lösningar som innebär att bygget av Västlänken har en så liten påverkan som möjligt på kulturmiljövärden har varit prioriterat sedan tidigt planskede. Vikten av att ta hänsyn till, bevara och minimera påverkan och skada på kulturmiljön i Västlänkens sträckning förstärktes ytterligare när regeringens tillåtlighet innehöll ett villkor som berör detta (villkor 1). I miljödomen (tillstånd enligt miljöbalken) som kom 2018 finns också villkor som berör kulturmiljö, underlag från huvudförhandlingen går att nå via länken längst ner på sidan. I underlaget från huvudförhandlingen finns också hänvisningar till mer material som berör kulturmiljö.

Vi har gjort olika typer av insatser för att minska Västlänkens påverkan och för att förebygga skador. Vi jobbar, tillsammans med andra organisationer som exempelvis Göteborgs stad, för att bevara, skydda och på vissa platser även förstärka kulturmiljön. Arbetet med kulturmiljön har lett fram till en handlingsplan som redogör för vilka aktioner som kommer vidtas för att skydda, värna och lyfta fram kulturmiljön i anslutning till Västlänken.

Handlingsplan för tillvaratagande av kulturmiljö är en fördjupning, där åtgärdsförslagen för kulturmiljö i järnvägsplanens miljökonsekvensbeskrivning och dess underlagsrapport Kulturmiljö utvecklas. Handlingsplanen fungerar som styrning när det gäller hanteringen av kulturmiljöfrågor, samt att den ska säkerställa en arbetsprocess där identifierade kulturmiljövärden tas tillvara och uppmärksammas genom hela byggtiden.

Tre områden som vi inom projektet och våra samarbetspartner fokuserar mycket på inom kulturmiljö är fornlämningar, kulturhistoriska byggnader och det gröna kulturarvet.

Fornlämningar är kulturhistoriskt värdefulla objekt som lämnats ovan eller under mark. Västlänken kommer byggas genom och i anslutning till fornlämningar. Erfarenhet från andra projekt visar att okunskap är en av de främsta anledningarna till att fornlämningar skadas. För att förebygga detta kommer det att finnas arkeologer knutna till projektet. Arkeologerna kommer att genomföra arkeologiska undersökningar när arbeten sker i markområden där fornlämningar förekommer. Dessutom kommer alla som arbetar inom känsliga områden få information om vilka åtgärder som ska vidtas om fornlämningar påträffas.

Fornlämningar som tas bort hanteras i samråd med Länsstyrelsen enligt rådande lagstiftning. För lämningar intill arbetsområdena kan det bli aktuellt att utföra kontroller eller skyddsåtgärder under produktion för att säkerställa att de inte skadas, exempelvis genom inmätningar, vibrationsmätning och stödåtgärder för murverk ovan mark.

Vill du veta mer om vad arkeologerna funnit under utgrävningarna för Västlänken, kan du läsa artikeln ”Arkeologerna fyndar i Västlänken”, februari 2020.
Arkeologerna fyndar i Västlänken

För att skydda byggnader intill arbetsområdena fån skador arbetar Trafikverket i enlighet med de standarder som finns framtagna för vibrationsalstrande arbeten. För byggnader med höga kulturhistoriska värden sker utöver det som finns beskrivet enligt svensk standard även ytterligare arbete för att säkerställa att skador inte uppstår.

Inför anläggandet av Olskroken planskildhet och Västlänken utfördes inverteringar för att identifiera vibrationskänsliga byggnader och anläggningar med höga kulturhistoriska värden. Riskanalyser har genomförts för alla byggnader med höga kulturhistoriska värden, som byggnadsminnen, statliga byggnadsminnen, kyrkliga kulturminnen och byggnader upptagna i kommunens bevarandeprogram. Utifrån kulturhistoriska värden, känslighet i material och
konstruktion och projektets bedömda påverkan, har sedan det tagits fram byggnadsspecifika kontrollprogram, där eventuella skyddsåtgärder och andra åtgärder för att undvika skador anges

Med det gröna kulturarvet avses de parkmiljöer i staden som är en del av kulturmiljön. Trafikverket har i samråd med Göteborgs stad och länsstyrelsen tagit fram arbetssätt för att i första hand minimera skador och i andra hand åtgärda skador på det gröna kulturarvet inom tunnelns
sträckning. Dessa arbetssätt beskrivs i handlingsplan för tillvaratagande av kulturmiljö.