Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Skydd av grundvatten

Västlänken har mätt grundvattennivåer och samlat in mätdata sedan 2012. Det har gett oss en bra bild av hur grundvattennivåerna bör se ut och hur de varierar över året.

Förändringar i grundvattennivåerna kan påverka fornlämningar, naturmiljön eller byggnader med känslig grundläggning. När vi bygger Västlänken kan vi orsaka att grundvattennivån förändras på grund av våra arbeten.

Vad är grundvattennivå?

Grundvattnet finns i sammanhängande porer och sprickor i marken. Sänks grundvattennivån kan marken sjunka och orsaka sättningar i byggnader och markytor.

Byggnader som vilar på träpålar är känsliga för sänkningar av grundvattennivån, eftersom pålarna kan skadas om vattnet sänks. Även energibrunnar kan påverkas negativt av förändrade grundvattennivåer.

Vid arbetet med Västlänken kan grundvattnet börja läcka in i tunneln genom små sprickor i berget och därigenom sänka grundvattennivån. I de områden där vi mäter grundvattennivån kan jorden under fastigheten sägas vara indelad i tre skikt.

Ett övre skikt som består av fyllnadsmaterial, ett mellanskikt som består av lera, och ett undre skikt som består av till exempel morän.

Under dessa tre skikt ligger berggrunden. I både det övre och undre skiktet samlas vatten – grundvatten. Det finns med andra ord två grundvattennivåer som är åtskilda från varandra, se nedan figur. Vi kallar dessa för det övre och det undre grundvattenmagasinet. Det finns även markområden som saknar mellanskiktet av lera och därmed också ett övre grundvattenmagasin. Grundvattennivåerna i magasinen varierar naturligt med årstider, nederbörd och den lokala markens karaktär.

Illustrationsbild över var tunneldrivningen kan påverka hus och anläggningar.

Två grundvattennivåer

Trafikverket kommer i samråd med Länsstyrelsen att definiera vid vilka grundvattennivåer de olika känsliga objekten riskerar att påverkas och vilka åtgärder som i så fall kan bli aktuella. Kontroll av grundvattenberoende byggnader görs bland annat genom mätning av grundvattennivåer och sättningsrörelser.

Det finns grundvattenmagasin som är åtskilda från varandra av täta jordlager. Vi kallar dessa för det övre och det undre grundvattenmagasinet. Grundvattennivåerna i magasinen varierar med årstider, nederbörd och markens karaktär. Vi mäter grundvattennivån med hjälp av mätrör som vi har borrat ner till de övre och under magasinen. Mätrören kallas för mätpunkter och dessa har vi placerat ut inom ett stort område utmed Västlänkens sträckning. Hittills har vi satt ut 375 sådana rör runt om i Göteborg.

Olika åtgärdsnivåer

Vi har tagit fram en övre- och en undre åtgärdsnivå. När vi har tagit fram nivåerna har vi bland annat tagit hänsyn till byggnadernas grundläggning. En byggnad som är träpålad är känslig för sänkningar i grundvattnet, en byggnad som är grundlagd på betongpålar är det inte.

Sjunker grundvattennivån till den övre åtgärdsnivån är en första insats att börja mäta oftare samtidigt som vi utreder vad sänkningen kan bero på. Sjunker grundvattennivån till den nedre åtgärdsnivån tätar vi tunneln bättre. Vi kan också höja nivån genom infiltrering av vatten till grundvattenmagasinen. Genom att tillföra nytt vatten till grundvattenmagasinen motverkar vi att marken sätter sig i de områden som är känsliga.

Exempel på underlag där åtgärdsnivåer beskrivs finner du i underlagsdokument för olika kvarter. För aktuella kvartetsbeskrivningar, vänligen kontakta Trafikverkets kundtjänst: 0771-921 921 

Mätmetod

Vi mäter grundvattennivån via mätrör som vi har borrat ner till de övre och undre grundvattenmagasinen, se nedan figur. Mätrören kallar vi mätpunkter och dessa har vi placerat ut i ett observationsnät inom ett stort område utmed Västlänkens sträckning. Vi observerar även grundvattennivåerna i bergborrhål och i fastighetsägares energibrunnar.

Vi använder både automatisk och manuell nivåmätning. Vissa automatiska nivåmätare kan fjärravläsas.

Vi gör normalt manuella mätningar varje månad. I området kring tunnelfronten och jordschakter gör vi mätningarna oftare – normalt varje vecka. Om vi märker att grundvattennivån är för låg kan vi bedöma att mätning behöver intensifieras.

Mätvärden

Vid tolkningen tar vi hänsyn till faktorer som kan påverka mätvärdet. En sänkning av grundvattennivån kan till exempel bero på naturliga orsaker som en period med torka eller på omständigheter som ett annat bygge.

Mätområde

Vi mäter grundvattennivån inom Västlänkens influensområde, det vill säga inom det område som det kan uppkomma grundvattenpåverkan till följd av vattenverksamheten. Mätpunkterna visas i nedan figur.

 

Är du fastighetsägare och vill informera dina hyresgäster om våra arbeten?

Följande informationsblad kan du med fördel skicka ut till dina hyresgäter

Information till hyresgäster (pdf, 2396kB)