Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Skydd av grundvatten inom projekt Västlänken

Västlänken har mätt grundvattennivåer och samlat in mätdata sedan 2012. Det har gett oss en bra bild av hur grundvattennivåerna bör se ut och hur de varierar över året.

Förändringar i grundvattennivåerna kan påverka fornlämningar, naturmiljön eller byggnader med känslig grundläggning. När vi bygger Västlänken kan vi orsaka att grundvattennivån förändras på grund av våra arbeten.

Vad är grundvattennivå?

Grundvattnet finns i sammanhängande porer och sprickor i marken. Sänks grundvattennivån kan marken sjunka och orsaka sättningar i byggnader och markytor.

Byggnader som vilar på träpålar är känsliga för sänkningar av grundvattennivån, eftersom pålarna kan skadas om vattnet sänks. Även energibrunnar kan påverkas negativt av förändrade grundvattennivåer.

Vid arbetet med Västlänken kan grundvattnet börja läcka in i tunneln genom små sprickor i berget och därigenom sänka grundvattennivån. I de områden där vi mäter grundvattennivån kan jorden under fastigheten ofta vara indelad i tre skikt.

Ett övre skikt som består av fyllnadsmaterial eller sand och grus, ett mellanskikt som består av lera, och ett undre skikt som består av morän som ligger ovanpå berget.

I både det övre och undre skiktet samlas vatten – grundvatten. Det finns med andra ord två grundvattennivåer som är åtskilda från varandra, se nedan figur. Vi kallar dessa för det övre och det undre grundvattenmagasinet. Det finns även markområden som saknar mellanskiktet av lera och därmed också ett övre grundvattenmagasin. Grundvattennivåerna i magasinen varierar naturligt med årstider, nederbörd och den lokala markens karaktär.

Illustration över var tunneldrivningen kan påverka hus och anläggningar. 

Åtgärdsnivåer

Trafikverket har i samråd med Länsstyrelsen definierat vilka grundvattennivåer som kan anses vara normala och när de känsliga objekten riskerar att påverkas av för låga nivåer. Dessa kallas för åtgärdsnivåer. För dessa åtgärdsnivåer finns olika åtgärder förberedda för att kunna höja grundvattennivåerna ifall den under åtgärdsnivån underskrids. Vi har mer än 1300 mätpunkter där vi mäter grundvattennivåer i runt om i Göteborg. 

Känslighet och åtgärder

När vi har tagit fram den undre åtgärdsnivån har vi exempelvis tagit hänsyn till byggnadernas grundläggning. En byggnad som är träpålad är till exempel känslig för sänkning av grundvattennivån i det övre magasinet under pålavskärningsnivån. En byggnad som inte är grundlagd ner till fast mark kan också vara känslig för onormalt låga grundvattennivåer i det undre magasinet.

Sjunker grundvattennivån till den övre åtgärdsnivån är en första insats att börja mäta oftare samtidigt som vi utreder vad sänkningen kan bero på. Sjunker grundvattennivån till den nedre åtgärdsnivån tätar vi tunneln bättre. Vi kan också höja nivån genom infiltrering av vatten till grundvattenmagasinen. Genom att tillföra nytt vatten till grundvattenmagasinen motverkar vi att marken sätter sig i de områden som är känsliga.

Exempel på underlag där åtgärdsnivåer beskrivs finner du i underlagsdokument för olika kvarter. För aktuella kvartetsbeskrivningar, vänligen kontakta Trafikverket. Se Kontaktuppgifter på den här sidan.

Fastighetsägare som vill informera sina hyresgäster om våra arbeten

Följande informationsblad kan du som är fastighetsägare med fördel skicka till dina hyresgäter:
Information till hyresgäster (pdf, 2396kB)