Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Vattenhantering inom projekt Västlänken

En av de största miljöfrågorna inom projektet är vattenhanteringen. Nedan beskrivs kort vilka ytvatten som berörs av projekt Västlänken och hur vi hanterar utsläpp av vatten från projektets arbetsområden.

Ytvatten inom projekt Västlänken

Det finns fyra ytvatten som berörs av Västlänken:

  • Stora Hamnkanalen
  • Rosenlundskanalen
  • Mölndalsån
  • Göta älv

Projektets påverkan på dessa vattendrag ska minimeras så mycket som möjligt. Vi provtar vattnet regelbundet när vi arbetar i eller i närheten av dem för att kontrollera vattenkvaliteten. Visar provtagningarna att vi påverkar vattendragen så ska lämpliga åtgärder vidtas. Exempelvis kan arbetsmetoden ses över eller så behövs kompletterande steg i vattenreningen.

För en mer utförlig förklaring och inblick i hur projektet tänker genomföra och ser på arbeten i ytvatten, alltså arbeten i och omkring vattendragen, kan du ta del av presentationen från huvudförhandlingen. Du kan även ta del av vårat kontrollprogram för vattenhantering genom länken längre ner på sidan.

Presentation, huvudförhandling ytvatten (pdf 26928 kB)

Utsläpp av vatten

Allt vatten inom Västlänkens arbetsområde som på något sätt hanteras benämns som överskottsvatten. Överskottsvatten är alltså ett samlingsnamn för alla olika typer av vatten som projektet hanterar. Allt överskottsvatten måste genomgå rening och provtagning innan det släpps ut till dagvattennät, vattendrag eller spillvattennät.

Översiktskarta över Västlänkens sträckning

 

Översiktskarta som visar Västlänkens sträckning. De blåa sträckorna kommer bestå av bergtunnel, de gula sträckorna är tunnel i jord och de röda områdena visar projektets arbetsområde. Klicka på bilden för att se den i större storlek.

 

Västlänken kommer byggas i berg och jord enligt kartan ovan. Vatten från bergschakt kräver en annan typ av hantering än vatten från jordschakt eftersom de två har olika reningskrav. I allmänhet leds renat vatten från jordschakt till närmsta vattendrag eller dagvattenledning medan vatten från bergschakt leds till spillvattennätet. Undantag kan dock förekomma, detta beslutas då av tillsynsmyndigheten.

Vattnet som släpps på spillvattennätet leds till Ryaverket, som är Göteborgs reningsverk för avloppsvatten. Vilka föroreningshalter det vattnet får ha regleras i miljödomen och i avtal med Kretslopp och vatten, som äger spillvattennätet.

Det renade vattnet som släpps ut från våra arbetsplatser bedömds inte påverka vattendragens status på kort eller lång sikt.

Vattenrening i Västlänken

I projekt Västlänken används flera olika vattenreningsmetoder. Utgångspunkten är att vattnet ska renas efter behov.

Nedan följer några exempel på reningssteg som kan förekomma:

  • Partikelavskiljning t. ex. sedimentering eller flockning
  • pH-justering
  • Oljeavskiljning

Partikelavskiljning kan gå till på många sätt. Inom projektet använder vi bland annat med sedimentering och flockning. Vid sedimentering låter man vattnet stanna upp i en större behållare för att partiklar ska sjunka till botten. Man kan också snabba på processen genom att tillsätta kemikalier som gör att partiklarna klumpar ihop sig och därmed snabbare faller till botten. Detta kallas flockning.

Om vattnet har ett högt eller ett lågt pH så behöver det justeras. Vanligen har vattnet i projektet ett högt pH, vilket innebär att vattnet är basiskt. För att justera detta behöver man tillsätta något surt, exempelvis kolsyra.