Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Transporter och luftkvalitet i Västlänken

Västlänken arbetar för att minimera omgivningspåverkan så mycket som möjligt. För att minska störningar och påverkan på omgivningen arbetar vi bland annat med frågor som rör transporter och luftkvalitet.

Transporter

Stora mängder material ska transporteras till och från våra arbetsplatser i och med byggnationen av Västlänken. Målet är att minimera dessa transporter genom områden där många människor bor och vistas. Vi har därför kartlagt bostäder, allmänna platser och känsliga verksamheter, såsom skolor, vårdinrättningar och hotell. Utifrån detta har vi i möjligaste mån förlagt transportvägarna så att de ska påverka omgivningen så lite som möjligt. 

Luftkvalitet

Vi arbetar kontinuerligt med att kontrollera luftkvaliteten i anslutning till de stora arbetsplatserna. Utifrån kontrollerna kan projektets påverkan på luftkvaliteten utvärderas och åtgärder kan sättas in vid behov, exempelvis för att reducera damning. De luftföroreningar som främst kommer att följas upp är kväveoxider (NOx) och partikelhalt i luften (PM10). Dessa två har pekats ut i projektets beslut om tillåtlighet och är även de som det generellt är höga halter av i stadsmiljö varför projektet valt att fokusera på dessa.

I enlighet med Trafikverkets miljöpolicy ska vi arbeta för att minska luftföroreningarna. Detta gör vi bland annat genom att ha utsläppskrav för arbetsmaskiner och fordon i alla våra stora projekt. I projekt Västlänken har ännu hårdare utsläppskrav ställts på fordon och maskiner än det som gäller i Trafikverkets generella krav. Utsläppskraven är ett villkor i tillståndet enligt miljöbalken som gavs av Mark- och miljödomstolen.

Effekter av utsläppskraven

Diagram, scenarion för fordon och maskiner

Diagrammet ovan visar projektets tre olika beräknade scenarion baserat på olika nivåer av fordons- och maskinkrav. Den första stapeln visar beräknad nivå för kväveoxidutsläpp per år om de krav som gäller inom miljözon skulle tillämpas, alltså Trafikverkets standardnivå för utsläppskrav. Den andra stapeln, scenario A, visar ett beräknat scenario för kväveoxidutsläppen per år med hårdare krav för maskiner, men ej för fordon. Den tredje stapeln visar ett scenario där hårdare krav gäller för både maskiner och fordon. Det är det tredje scenariot som vi har valt att följa och som nu också finns reglerat i miljödomen. Vi har alltså valt den kravnivå som visar på minst utsläpp av kväveoxider.

Diagrammet nedan visar relationen mellan de olika scenariona i diagrammet ovan och det totala kväveoxidutsläppen i Göteborg 2014.

Diagram, NOx-utsläpp vs. totala utsläpp Göteborg

Damning

Under torra perioder kan det damma mycket. I projekt Västlänken har vi beredskap för att hantera detta när det uppstår. Det sker dagliga kontroller på våra arbetsplatser och vid behov kan vi dammbekämpa med kort varsel. En vanlig metod är att vattna ytor som dammar eller riskerar att damma, men även andra metoder kan förekomma, exempelvis används salt eller andra dammbindningsmedel. Ytterligare insatser som görs för att minska dammspridning är att vi håller rent på och runt våra arbetsplatser. På flera arbetsområden har vi även hjultvättar för att spola rent fordon innan de lämnar arbetsområdet för att minska spridningen av smuts.