Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilden visar Kanaltorget ovanifrån. En röd pil visar var den nya dragningen av vägen kommer gå.

Bilden visar Västra sjöfarten och Kanaltorget ovanifrån. Den röda markeringen visar var vi etablerar nytt arbetsområde och den röda pilen visar var vi kommer dra om vägen. Något längre söderut.

Ledningsomläggningar och anläggning av brunn vid Kanaltorget

Under hösten händer det mycket vid Kanaltorget när vi startar arbetet med att bygga en brunn för spillvatten och upprättar fjärrkyla- och fjärrvärmeledningar vid Operagatan.

Bild visar Kanaltorget sett från ovan, uppe i vänstra hörnet ser vi Göteborgsoperan
Vid Kanaltorget bygger vi både en ny brunn för spillvatten för projekt Västlänken samt leder om fjärrvärmeledningar.  

I höst påbörjas byggnation av en ny brunn och magasin för spillvatten vid Östra Hamngatan/Kanaltorgsgatan. Arbetet beräknas bli klart i april nästa år. Brunnarna och ledningarna behövs då Västlänkstunneln ska byggas i det läge där tidigare ledningar legat. I fjol byggde vi om dagvattensystemet på Kanaltorget, och nu är det alltså dags för spillvattnet.

Parallellt med anläggningen av brunnen upprättar vi även fjärrkyla- och fjärrvärmeledningar i närliggande område, vid Operagatan. Detta påverkar vägsträcka på Operagatan, i höjd med båthamnen. Både bilväg och gång- och cykelbana leds om till närliggande väg, vilket innebär att genomfart i bägge riktningar ändå är fortsatt möjliga, och det förväntas inte ha så stor påverkan på framkomligheten.

Framkomlighet i området

På Operagatan där vi ska ha vårt öppna schakt under arbetet behöver vi leda om trafiken något. Trafiken leds om till körfält någon meter söderut, i höjd med den röda pilen. Ingen större påverkan på trafiken väntas. Senare i höst kommer vi sätta upp trafikljus här.

Brunnen för spillvatten byggs inne på vårt arbetsområde, längre söderut mot Nordstan och kommer inte påverka trafiken.

Buller

För att minska påverkan för tredje man ska vi använda en tyst spontmaskin, Silent Piler. Normalt sett är spontning ett väldigt bullrande arbete, men det slipper vi alltså nu.

Däremot kommer andra bullrande arbetsmoment troligtvis att behöva ske, beroende på vad vi stöter på i marken när vi schaktar. Dessa troliga arbetsmoment är vajersågning av en del av Götatunnelns slitsmurar, samt knackning av äldre kanalmur eller betong.

Tillfällig vistelse

Vi ser inte att vi kommer överskrida riktvärdet för buller mer än fem dagar i följd, eller mer än fem dagar under en tiodagarsperiod, så det blir inte aktuellt med erbjudande om tillfällig vistelse i samband med dessa arbeten.