Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Det här ska vi bygga i Korsvägen

I Korsvägen bygger vi drygt 3 km av Västlänken. Förutom tågtunneln så bygger vi en underjordisk station vid Korsvägen och en anslutning till dagens järnvägsnät i söder. Bygget innebär omfattande bergssprängningar och stora betonggjutningar i öppna schakt.

Den här delen av Västlänken sträcker sig från Landala torg, via Korsvägen, Jakobsdal och ansluter i Almedal till befintliga spår. Vid Korsvägen bygger vi en underjordisk station. Stationen kommer att ha plattformar, ett mellanplan förberett för verksamheter och tre uppgångar. I mellanplanet planerar vi även ett cykelgarage.

Stora delar av sträckan bygger vi tunneln i berg men tre avsnitt utförs med betongkonstruktioner i lera och jord, vilket innebär att vi gräver uppifrån och sedan gjuter tunneln i betong i de öppna schakten. Det mesta av sträckan i betong ligger i anslutning till den befintliga järnvägen i Almedal. Tunneldelarna som kommer att sprängas ut i berg består av både en spårtunnel och en parallell service- och räddningstunnel. Vill du veta mer om hur vi bygger Västlänken kan du läsa mer på sidan ”Så bygger vi Västlänken”.
Så bygger vi Västlänken

Arbetet är omfattande och pågår under cirka sex år längs hela sträckan, men störningarna lokalt är kortare. Arbetet vid schakten består av många olika moment och kommer att pågå i stort sett helt dolt bakom avskärmningar. Det bullrar när vi slår spont och pålar under de första tre till sex månaderna, per schakt. Berguttaget på den västra delen av stationen, som är det största bergrummet, beräknar vi till cirka tre år. Där vi bygger spårtunneln i berg går arbetet fortare fram och kommer att märkas av i ungefär en till två månader per fastighet ovanpå bergtunneln, från att vi närmar oss tills vi passerat då störningarna minskar gradvis. Läs mer på sidan ”Västlänkens miljöarbete” om hur vi följer upp vår miljöpåverkan.
Västlänkens miljöarbete

Vad är det som ska byggas?

Landala – Korsvägen

Vi ska spränga ut stora mängder berg för att inrymma en station med fyra spår. 

Byggtiden för denna sträcka beräknas till drygt fyra år. Arbetet omfattar en bergtunnel med parallell service- och räddningstunnel från Landala torg till Korsvägen, stationsdel i berg och Korsvägens arbetstunnel. 

Vi började med att spränga ut arbetstunneln vars mynning ligger nedanför Carlanderska vid Södra vägen/Mölndalsvägen. Arbetstunneln kommer senare att användas som service- och räddningstunnel. Stationen i berg tar cirka tre och ett halvt år att bygga men vi arbetar parallellt med bergtunneln mot Landala. Bergtunneln inklusive den parallella service- och räddningstunneln tar drygt ett år att bygga. Bergmassorna från arbetena tar vi ut via arbetstunneln.

Läs mer om bergarbetet i artikeln ”Nu börjar bygget av stationen i Johanneberg”, november 2020.
Nu börjar bygget av stationen i Johanneberg

Korsvägen

Rakt under Korsvägen kommer stationen ligga, på cirka 25 meters djup. 

Korsvägen är redan i dag en stor knutpunkt för kollektivtrafik. Här bygger vi en ny underjordisk station. Station Korsvägen byggs med tre entréer, mellanplan, två plattformar och fyra spår. På mellanplanet bygger vi ett cykelgarage och det kommer även att finnas ytor för till exempel butiker och service. Den västra entrén kommer att ligga i hörnet Johannebergsgatan–Olof Wijksgatan. Från stationens mittentré åker du upp till knutpunkten för kollektivtrafik mitt på Korsvägen. Östra entrén ligger i hörnet av Korsvägen mellan Liseberg och Universeum.

Direkt under knutpunkten kommer den centrala delen av stationen att ligga och den byggs i lera och jord. Schaktarbetet delas upp i två etapper. Etapp ett startade 2018 på den östra sidan. Efter en större omläggning av spår och vägar sommaren 2020 började etapp två på den västra sidan. När schaktarbetet är klart 2024 återställer vi ytorna som staden vill ha dem och Korsvägen kommer att ha sin nya utformning som planeras och bestäms i Göteborgs stads detaljplanearbete för området. Entréerna byggs ovan mark.
Se filmen som visar hur vi ska bygga: Så bygger vi Västlänkens station Korsvägen

Berget på Liseberg

Tågtunneln går i berget under Lisebergshjulet. 

Tågtunneldelen och den östligaste delen av stationen i berget på Liseberg tar drygt två år att bygga. Berguttaget görs via en arbetstunnel vars mynning ligger söder om Världskulturmuseet. Arbetstunneln sprängdes ut bakom Världskulturmuseet och Universeum. Båda verksamheterna har känslig verksamhet, vi har anpassat vårt arbete efter det och därför tog arbetstunneln längre tid att bygga än normalt.  Arbetstunneln kommer senare att användas som service- och räddningstunnel. På berget har vi även byggt ett ventilationsschakt.

 

 

 

Liseberg – Mölndalsån – E6

Tågtunneln går i ett stråk mellan Rondo och Lisebergs nya huvudrestaurang. 

Tågtunneln öster om berget fortsätter genom kanten av nöjesparken Liseberg, bakom restaurang Rondo. Parkens besökare passerar arbetsplatsen på den vanliga gångvägen. Vi bygger återigen i lera och vi passerar under Mölndalsån, som kommer att vara öppen för viss båttrafik via en akvedukt. Örgrytemotets västra av- och påfartsramper till E6 i södergående riktning har rivits. Under ungefär tre års tid leds trafiken om innan ramperna byggs upp igen. 

 

 

 

 

Jakobsdal

Västlänken går i en bergtunnel under stadsdelen Jakobsdal. 

Vid E6 övergår tunneln till en bergtunnel som passerar under motorvägen och Gårdatunneln och sedan vidare i en båge in under Jakobsdal. Längs tunneln bygger vi en parallell service- och räddningstunnel. Bergmassorna transporteras ut via en arbetstunnel som mynnar vid Sankt Sigfridsgatan. Arbetstunneln kommer senare att användas som service- och räddningstunnel. Arbetet med att spränga ut tunneln bedöms ta två år. 

 

 

 

 

 

Almedal

Här ansluter Västlänken till det befintliga järnvägsnätet.  

Längst söderut fortsätter bergtunneln under E6 och övergår till en betongtunnel för att sedan komma upp ur marken i ett betongtråg före Västlänken ansluter till Västkustbanan och Kust till kust-banan. Denna del tar ungefär tre och ett halvt år att bygga.

Innan vi kan börja bygga tunneldelen i Almedal behövde vi flytta de befintliga spåren till tillfälliga spår på Almedalsvägen. 

 

 

 

Tidplan

De olika arbetetena pågår längs sträckan under sex år. Parallellt med schakten på Korsvägen arbetar vi med bergtunnlarna. Vi startade 2018 och beräknar vara klara 2024. Mellan åren 2024–2026 arbetar vi med installationsarbeten och återställning. Vi installerar bland annat bana, el, signal- och telesystem i tunneln och stationen. Entréerna byggs och staden anlägger ytorna runt Korsvägen. 2026 börjar tågen gå i Västlänken.