Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Arbetstunneln kommer att nå den tänkta stationsdelen vid Näckrosdammen under 2020.

Arbetstunneln kommer att nå den tänkta stationsdelen vid Näckrosdammen under 2020.

Tunneldrivning startar för den västra arbetstunneln vid Södra vägen

I april inför vi ytterligare en fast sprängtid, klockan 18.45, som sedan kan användas för bägge arbetstunnlarna vid Södra vägen. Vecka 15 startar tunneldrivningen för den västra arbetstunneln.

Förskärningen på den västra sidan, då vi skapar en slät yta för tunnelmynningen, beräknas vara klar i slutet av mars.Vecka 15 startar drivningen av arbetstunneln, med borrning och någon vecka senare börjar vi även att spränga.

Via arbetstunneln kommer berg från stationen och spårtunneln fram till Landala tas ut. Arbetstunneln sträcker sig från mynningen, via Carlandersplatsen, väster om humanisten fram till stationsdelen vid Näckrosdammen.

Buller

När vi borrar i berget uppstår stomljud och när vi är nära tunnelmynningen eller utanför uppstår även luftburet buller. Vid sprängning blir det både ljud och vibrationer. I början låter det då vi lastar berg på lastbilarna utanför tunnlarna, men det ska sedan göras inne i tunnlarna. Förinjektering, kontroll och laddning är tysta arbeten.

Tunneldrivning består av olika moment. Först behöver berget tätas; vi borrar cirka 15 meter långa hål i berget kring tunneln och förinjekterar i dessa, dvs vi tätar berget med en blandning av vatten och cement som lägger sig i bergets sprickor. Borrningen är ihållande och tar upp till två dagar. Själva förinjekteringen tar upp till en dag men är ett tyst arbete. Därefter borrar vi en halv dag för att kunna kontrollera att tätningen blev som vi ville. Beroende på resultat från mätningar i kontrollhålen kan förinjekteringsprocessen, med borrning och tätning, behöva upprepas.

Efter att berget tätats är det dags för borrning för laddning, laddning och sprängning. Denna borrning kan ta upp till en halv dag. Sprängningen tar några sekunder och avger ett kort muller och vibrationer. Därefter gör vi om momenten borrning, laddning och sprängning tills vi sprängt oss samma sträcka om vi tätat.

Bullret på platsen kommer att avta, ju längre in i tunneln vi kommer. Produktionen kommer att gå sakta i början. Vår bedömning är att luftburet buller avtar efter cirka 2–3 månader och att stomljudet succesivt avtar efter ytterligare några månader.

Bullerskyddsplank är uppsatta runt arbetsområdena och vi kommer även att sätta upp mobila bullerdämpande mattor. Bullerskyddet runt arbetsområdet har god effekt för närliggande bottenvåningar, men har en mycket begränsad skärmningseffekt för de övre våningarna.

Kortvariga trafikuppehåll vid sprängning

För att minska störningarna på trafiken har vi från april tre tider som vi kan spränga på, vardagar cirka 9.45, 13.45 och även 18.45. Använder vi inte någon av tiderna kommer trafiken fungera som vanligt. Stoppet är på cirka tio minuter även om själva sprängningen tar några sekunder.

Inför sprängning utryms arbetsområdet och all trafik; gående, cyklar, bilar och kollektivtrafik får tillfälligt stoppas. Avspärrningar sätts upp ungefär 100 meter ifrån sprängningen, spårvagnar stannar vid senaste hållplatsen. Vi varnar med korta ljudsignaler, det blir en kort tystnad strax före sprängning och när en lång signal hörs är sprängningen över. Vi kontrollerar vägbanor och spår innan trafiken släpps på. Vid sprängning blir det både ett kort muller och vibrationer. Ljudet dämpas av sprängmattor som även skyddar mot kast av sprängsten.

När vi kommit 20–30 meter in i den västra tunneln behöver vi inte längre stänga av trafiken vid sprängning. Däremot kommer vi stänga av gående och cyklister ytterligare ett tag på grund av luftstöten från tunnelsprängningen som kan kännas obehaglig.

För den östra tunneln behöver vi inte längre stänga av spårvagnarna vid sprängning. Biltrafik, cyklister och gående stängs fortfarande av.

Tunneldrivning östra arbetstunneln

Vi har kommit cirka 20 meter in i tunneln. Än så länge spränger vi en kortare bit åt gången och borrningen för sprängning tar cirka 1-2 timmar om dagen. När vi borrar för förinjekteringen tar det två-tre heldagar. Dubbelportar är uppsatta för tunnelöppningen, vilket även kan dämpa luftburet buller något. I april införs den nya fasta sprängtiden, cirka 18.45.

Förvarning om sprängning

Du som bor eller har verksamhet inom 150 meter från våra arbeten kan få en förvarning cirka 30 minuter innan vi spränger i ditt närområde. Läs mer och anmäl dig här.

Tillfällig vistelse för boende

Där vi inte klarar riktvärdet för buller under helgfri måndag–fredag klockan 07.00–19.00 får vi, efter samråd med tillsynsmyndigheterna, överskrida ljudnivån inomhus. Efter kl 19.00 kan vi vid särskilda skäl söka dispens hos tillsynsmyndigheten för arbeten som överskrider. När våra arbeten överskrider något riktvärde fem dagar i följd, eller mer än fem dagar under en tiodagarsperiod, erbjuder vi tillfällig vistelse. Berörda närboende kommer att kontaktas cirka tre veckor innan arbeten som överskrider riktvärdet startar.

Byggtrafik

Alla bergmassor från stationen och spårtunneln fram till Landala kommer att tas ut via arbetstunnlarnas mynningar här vid Södra vägen. Transporterna kommer att åka både in och ut via Mölndalsvägen och E6, detta kommer starta när signalerna för överfarten kopplas in. Betong och installationsmaterial kommer senare att tas in via arbetstunnlarna. För att smuts från arbetsplatsen inte ska sprida sig kommer vi att ha hjultvättar vid alla byggutfarter.