Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vi har tagit oss in ungefär fem meter in i berget vid den östra arbetstunneln. Foto: Trafikverket

Vi har tagit oss in ungefär fem meter in i berget vid den östra arbetstunneln. Foto: Trafikverket

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Tunneldrivning vid Södra vägen

På den östra sidan är tunneldrivningen igång, på den västra sidan pågår förskärningen – vi skapar en rak vägg för tunnelmynningen. Trafikljus för lastbilarnas övergång är i sitt slutskede.


Arbetstunnlarna behövs för att ta ut berg från stationsdelarna och spårtunneln. När Västlänken är klar kommer de att användas som servicetunnlar.

Arbetstunneln söder om Världskulturmuseet

Ingången till tunnelmynningen håller på att sprängas fram. Vi spränger med små salvor, för att minimera risken att stenar far iväg. Som skydd sätter vi upp hängande mattor, och när vi kommit in en bit monteras en dubbelport upp som skydd.

Bergtäckningen (berg ovan tunneltaket) är låg och därför spränger vi med små salvor en längre period samtidigt som vi förstärker berget med betong och bult som borras in. Sprängningen planeras till två gånger om dagen så länge vi är nära spårvägen och behöver stänga av trafiken. Utlastning av bergmassor sker i etapper.

Vi räknar med att vi kommit cirka 20 meter in i tunneln i februari/mars. Då kan vi öka sprängsalvorna och störningarna vid mynningen minskar med avståndet.

Arbetstunneln norr om Chalmerstunneln

Förskärningen, då vi skapar en vertikal tunnelmynning pågår och beräknas vara klar i mars. Just nu arbetar vi med vajersågning i bakkanten av arbetsområdet. Inför sågningen har vi borrat hål, genom hålen förs en stålvajer som frigör sektioner från berget.   

 

 

 


Vajersågning är en skonsam metod för losshållning av berget. Genom denna metod kan man bland annat minska spridningen av vibrationer från sprängning. Metoden innebär att man sågar ett snitt i berget med en vajer.

Trissorna drar runt vajern ni ser ner till höger i bilden. Berget frigörs från varandra. Foto: Trafikverket  


Under vecka 5 borrar vi i sidorna på berget inför vajersågningen. Det tar cirka två dagar. Vi behöver även skapa mer utrymme för vajersågen, vi kommer att gräva och troligen även spränga bort berg.

Vi planerar att vajersåga en av två sidor, arbetet tar någon vecka. Önskvärt är att såga klart hela sektioner för att inte riskera att vajrarna ska fastna. Vajersågningen avger ett susande ljud och om det inte går över några av våra riktvärden för buller kan vi behöva arbeta kväll eller natt. Vi har pannlampor och dämpad belysning för att inte ljus ska nå in till de närboende. 

När vajersågningen på en sida är klar börjar vi spränga den sektionen. Vi räknar med att sprängningen startar vecka 6 och tar ca 1 ½ månad för bägge sidorna. Borrning för sprängning tar upp till fem timmar per dag. Sprängningarna planeras upp till två gånger om dagen eftersom vi behöver stänga av trafiken. Sprängda massor kommer att ligga kvar ett tag och tas ut i etapper på grund av det trånga utrymmet. Under tiden utgör massorna skydd mot kast av sprängsten.  

Själva tunneldrivningen beräknas starta under mars.

Kortvariga trafikuppehåll

Vid sprängning stoppas all trafik av säkerhetsskäl i cirka tio minuter utanför arbetsområdet, själva sprängningen tar några sekunder. För att minska störningarna på trafiken har vi två tider som vi kan spränga på, vardagar cirka 9.45 och cirka 13.45. Använder vi inte någon av tiderna kommer trafiken fungera som vanligt.

När vi kommit 10-20 meter in i respektive tunnel behöver vi inte längre stänga av trafiken vid sprängning. Och kan börja spränga på andra tider. Däremot kommer vi stänga av gående och cyklister ytterligare ett tag på grund av luftstöten från tunnelsprängningen som kan kännas obehaglig.

Trafikarbeten vid Södra vägen

För att lastbilarna ska kunna vända söderut igen på Mölndalsvägen behöver vi bland annat sätta upp trafikljus. Arbetet är i sin slutfas och beräknas hålla på någon månad till.

Vi kommer att bredda gångbanan utanför vårt arbetsområde på den västra sidan. Just nu står en betongbarriär på plats som skydd för de gående. Strax söder om arbetsområdet är avstängningen för den styrda borrningen kvar. Själva borrningen för elkablar är klar men det återstår en del arbeten innan vi kan koppla in trafikljusen.

Vid den östra sidan kommer vi att sätta upp varningsportaler vid infarten. En säkerhetsåtgärd för de gående och cyklisterna. Vi håller även på att titta över om vi ska flytta på lyktstolparna som är i gångbanan.

Vid behov flyttar vi borrvagnen mellan våra arbetsområden. Vakter stoppar trafiken under en kort stund.

Bullrande arbeten

När vi borrar i berget uppstår stomljud och när vi är nära tunnelmynningen eller utanför uppstår även luftburet buller. Vid sprängning blir det både ljud och vibrationer. I början låter det då vi lastar berg på lastbilarna utanför tunnlarna, men det ska sedan göras inne i tunnlarna. Förinjektering, kontroll och laddning är tysta arbeten.

En sprängcykel för tunneldrivning består av olika moment. Först behöver berget tätas; vi borrar 15-25 meter långa hål för förinjektering och förinjekterar i dessa. Denna borrning är ihållande och tar upp till en dag. Efter kontroll är det dags för borrning för laddning, laddning och sprängning. Denna borrning kan ta upp till en halv dag. Sprängningen tar några sekunder och avger ett kort muller och vibrationer. Därefter gör vi om momenten borrning, laddning och sprängning tills vi sprängt oss samma sträcka som vi förinjekterat.

Bullret på platsen kommer att avta, ju längre in i respektive tunnel vi kommer. Produktionen kommer att gå sakta i början. Vår bedömning är att luftburet buller avtar efter cirka 2–3 månader och att stomljudet succesivt avtar efter ytterligare några månader.

Bullerskyddsplank är uppsatta runt arbetsområdena. Vi håller på med de sista arbetena för planket runt arbetsområdet norr om Chalmerstunneln. Längs bakkanten kan vi inte förankra ett plank, där sätts bullerdämpande skärmar mot staketet. Bullerskyddet runt arbetsområdet har god effekt för närliggande bottenvåningar, men har en mycket begränsad skärmningseffekt för de övre våningarna.

Förvarning om sprängning

Du som bor eller har verksamhet inom 150 meter från våra arbeten kan få en förvarning cirka 30 minuter innan vi spränger i ditt närområde. Läs mer och anmäl dig här.

Riktvärde buller

Vi har i vår miljödom riktvärden gällande buller. Helgfria vardagar mellan kl 7-19 normalt får vi bullra 45 decibel inomhus, ekvivalent (genomsnittlig) ljudnivå. Vid överskridande samråder vi om detta med tillsynsmyndigheten. Vi kommer att arbeta annan tid, men riktvärdena är då betydligt lägre. Länk till våra riktvärden: dag, kväll, natt samt helg. 

Tillfällig vistelse för boende

Där vi inte klarar riktvärdet för buller under helgfri måndag–fredag klockan 07.00–19.00 får vi, efter samråd med tillsynsmyndigheterna, överskrida ljudnivån inomhus. Efter kl 19.00 kan vi vid särskilda skäl söka dispens hos tillsynsmyndigheten för arbeten som överskrider. När våra arbeten överskrider något riktvärde fem dagar i följd, eller mer än fem dagar under en tiodagarsperiod, erbjuder vi tillfällig vistelse. Berörda närboende kommer att kontaktas cirka tre veckor innan arbeten som överskrider riktvärdet startar.

Byggtrafik

Alla bergmassor från stationen och spårtunneln fram till Landala kommer att tas ut via arbetstunnlarnas mynningar här vid Södra vägen. Transporterna planeras att åka både in och ut via Mölndalsvägen och E6. Betong och installationsmaterial kommer senare att tas in via arbetstunnlarna. För att smuts från arbetsplatsen inte ska sprida sig kommer vi att ha hjultvättar vid alla byggutfarter.