Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Kommande arbeten i området Almedal

Under våren pågår flera arbeten i området kring Almedal. Nedan ges en samlad bild över de arbeten som kommer att ske under de närmsta veckorna.

Schakt och ledningsomläggningar

I området kring Lyckholms fabriker pågår just nu schakt- och ledningsarbeten. Här läggs ledningar för dagvatten, gas, vatten, el och fibrer om. Ledningsarbetena i detta område kommer att pågå under hela våren.

Träd

Längs järnvägen och Västlänkens blivande tunnel och spår behöver vi ta ner träd. I första hand försöker vi bevara träden på plats, i andra hand bevara genom att flytta dem tillfälligt för att sedan flytta tillbaka dem, i tredje hand genom att flytta de permanent inom närområdet och i fjärde hand flytta dem till en annan plats i staden. I sista hand tas träd ner och ersätts med nya, likvärdiga träd. I området berörs cirka 240 träd och cirka 160 tas ner på grund av att de är i sämre kondition och har rötter för nära järnvägsbanken för att kunna flyttas. Cirka 40 träd har tagits ned. Ytterligare cirka 20 träd tas ner preliminärt någon gång i mitten av mars. Dessa träd finns mellan järnvägen och E6:an i höjd med Lyckholms, de tas ner på natten och TMA-bilar stänger höger körfält av säkerhetsskäl för att trafikanterna ska uppmärksamma att det är något på gång vid sidan av vägen. Resterande tas ned vid ett senare tillfälle. Cirka 20 av träden kommer vi att stängsla in för att skydda dem.

Hjultvätt

Under Sankt Sigfridsbron sattes en så kallad hjultvätt för lastbilar upp under februari. Hjultvätten är till för att tvätta av byggtrafikens hjul för att förhindra att smuts, exempelvis i form av grus och lera, sprids till vägar i närområdet. Hjultvätten utgörs av en behållare som i sin tur innehåller ett slutet system med vatten som sprutas på hjulens sidor. Vattnet rinner därefter tillbaka ner i behållaren och kan på så sätt återanvändas. De bortspolade massorna forslas bort efter hand Under mars kommer hjultvätten att sättas i drift och användas av byggtrafiken inom projektet.

Spontarbeten

Under mitten av mars påbörjas spont-arbeten vid ÅF:s parkeringshus då vatten- och fjärrvärmeledningar ska ledas över till andra sidan järnvägen och anslutas till befintliga rör. Spontarbetena kommer att utföras under vecka 11 och 13. Under spontarbetena stängs ett järnvägsspår av under fem timmar, avstängningen sker under natten. Då enbart ett spår stängs av (det andra hålls öppet som vanligt) samt att avstängningen sker på natten leder till att tågtrafiken ska kunna gå men eventuellt med någon mindre försening.

I samband med arbetena i detta område kommer den lilla vägen mellan ÅF:s parkeringshus och järnvägen, att stängas av. Vägen kommer att stängas av innan arbetena påbörjas vilket innebär att avstängningen sker i början av mars. Vägen kommer dock att öppnas igen när Västlänken är klar. Gående kommer fortfarande kunna passera längs med parkeringshusets östra sida.

Påverkan: Arbetet kan innebära visst buller när vi senare gräver schakt för ledningsarbetena, däremot innebär det ingen större påverkan under själva ledningsomläggningarna.

Ledningsarbeten under E6:an

I slutet av mars eller början av april ska gas- och optoledningar tryckas under E6:an och järnvägen i området kring Lyckholm. Arbetet innebär att vi borrar oss under E6 och järnvägen fram till vårt arbetsområde för att därifrån dra tillbaks ledningarna till tryckningen utgångspunkt. Där kommer ledningarna att anslutas till befintliga nät. Detta kan innebära några meters schakt och innebära visst buller i området. Arbetet stör varken trafiken på E6:an eller järnvägen.

Almedalsvägen

Almedalsvägen är sedan början av 2019 delvis avstängd. Avstängningen har förlängts fram till Sankt Sigfridsbron efter att Bilias östliga infart togs bort och ersattes av en ny infart från söder. Vi planerar att stänga ytterligare en bit av vägens öst-västliga sträckning som förväntas att stängas under början eller mitten av mars.

Almedalsvägens permanenta avstängning kommer att ligga i höjd med ÅF:s kontorshus östra sida. Vi för en tät dialog tillsammans med ÅF vad gäller tillgängligheten till deras parkeringshus. Gångtrafik kommer fortsatt att kunna passera mellan ÅF:s parkeringshus och vårt stängsel kring byggarbetsplatsen. Almedalsvägens västra del är och kommer förbli öppen från Grafiska vägen fram till ÅF:s kontorshus.

Almedalsvägen är färdigschaktad fram till Sankt Sigfridsbron. Utmed vägen ska 16 stycken betongfundament sättas upp för den provisoriska järnvägssträckans kontaktledningsstolpar. Detta arbete påbörjades i mitten av februari och majoriteten av fundamenten finns på plats. Kvar återstår ytterligare två fundament som kommer att komma på plats inom de närmsta veckorna. Betongfundamentet kommer att grävas cirka 1,5 meter ner i marken.

Påverkan: Arbetet med att färdigställa betongfundamentet kommer att generera visst byggbuller när fundamentet grävs ner.

Sankt Sigfridsbron

Under Sankt Sigfridsbron är arbetet med att riva asfalt nästan helt klart. Under våren kommer vi också att gräva i trottoaren på nordvästra sidan av Almedalsvägens krök.

Påverkan: Vid borttagningen av asfalt kan visst buller förekomma

Ny infart till Din Bil

Den nordöstra delen av Din Bils parkering kommer att tas i anspråk. En ny infart med grind kommer att byggas för Din Bil och kommer att genomföras innan avstängningen i samband med spontarbetena mellan ÅF:s parkeringshus och järnävgen.