Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Bullerstörningar när vi bygger i Almedal

I sommar inleds byggandet av Västlänkens anslutning till Västkustbanan i AlmedaI. Från den 20 juli och fram till den 23 augusti sker extra bullrande arbeten som kan störa de som bor och verkar i närheten.

Trafikverket utför en spåromläggning i Almedal i sommar. Västkustbanan läggs över på tillfälliga spår och all tågtrafik stoppas under sex dygn. I samband med det sker bland annat spårriktning när vi kopplar in de tillfälliga spåren. Detta är ett arbetsmoment som låter mycket och vi riskerar överskrida riktvärdena för buller. Samtidigt kommer spontning för Västlänkens tunnelmynning att ske på samma sträcka, vilket också är ett bullrande arbete.

Våra beräkningar visar att vi riskerar att stundtals överstiga riktvärdena för bullrande arbetsmoment under perioden 20 juli till 23 augusti.

Störst risk för störningar 22 juli-2 augusti

Vi planerar att arbeta dygnet runt under perioden 18 juli–2 augusti, vardag som helg. Arbetena håller sig mestadels under riktvärdena för buller, men vi riskerar att överstiga riktvärdena för vissa närboende mellan den 22 och 2 augusti.

Dispens för arbetet har sökts hos länsstyrelsen i Västra Götaland. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och följer upp att vi anpassar oss till de krav som ställs. Allmänheten kan även vända sig till länsstyrelsen med synpunkter.

Grundförstärkningsarbeten och spårriktning ger upphov till buller som kan påverka de som bor eller verkar i området. Vi försöker förlägga så mycket av arbetena vi kan till dagtid, men med hänsyn till de regler som finns för arbeten nära järnvägsspår behöver vi ibland arbeta på tider då spåren inte är trafikerade, vilket ofta är nattetid. 

Arbetena i Almedalsområdet kommer fortgå under hösten.  

Riktvärde buller

För arbetena förhåller vi oss till riktvärden för buller som fastställts i projektets tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Helgfria vardagar mellan kl. 07 och 19 får vi normalt bullra 45 decibel inomhus, andra tider är riktvärdena betydligt lägre. När vi bedömer att vi kommer att överskrida dessa värden går vi ut med information om detta, som den du just nu läser.

Sett till bullernivåer överröstar trafikbullret ofta bullret från våra arbetsplatser. Men eftersom spårriktning och spontning är en helt annan typ av ljud jämfört det normala bullret i området, förstår vi att detta upplevs som störande på ett helt annat sätt.

Vid bedömning om vi överskrider riktvärdena tas ingen hänsyn till trafikbullret utan beräkningen utförs som om området normalt var bullerfritt.

Läs om hur Västlänken arbetar med att minska bullerstörningarna.

Tillfällig vistelse

När våra arbeten överskrider något riktvärde fem dagar i följd, eller mer än fem dagar under en tiodagarsperiod, erbjuder vi tillfällig vistelse för närboende. De närboende som har rätt till tillfällig vistelse får ett erbjudande om detta via post.