Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild på borr-rigg i en bergtunnel.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu börjar bygget av stationen i Johanneberg

Nu är arbetstunneln under Johanneberg snart framme vid platsen där vi ska bygga en del av station Korsvägen. Bergrum och tunnlar ska sprängas ut under cirka tre år. Det som händer nere i berget syns inte, men du kan märka av vibrationer och stomljud.

Västlänkens station Korsvägen kommer ligga i en sträckning från berget under Lisebergshjulet, rakt under Korsvägen och in i Johanneberg nedanför Landeriet. Delen i Johanneberg löper 300 meter västerut i berget mot Landala.

Under åren 2021–2023 planerar vi att borra och spränga ut bergrum och –tunnlar i Johanneberg samt den fortsatta tågtunneln bort mot Haga. Totalt ska cirka 500 000 m3 berg tas bort i Johanneberg. Det sker genom användandet av traditionell borr- och sprängteknik.

Läs mer om hur vi spränger ut berget i Västlänken.

Nästan allt arbete sker dolt för ögat nere i berget, men vi ska också öppna upp två stycken schakt ner i berget i närheten av Näckrosdammen. Det ena schaktet blir en uppgång för station Korsvägen när Västlänken har öppnat för trafik. Det andra är ett ventilationsschakt.
Nere i berget kommer vi att arbeta på flera fronter samtidigt. Vi planerar för att spränga ut stationen och tunneln bort mot Landala/Haga i olika skeden som syns i skissen. Tiden för de olika skedena är svårbedömd och beror på en rad faktorer som till exempel bergets kvalitet. Skede 1 sker under stora delar av 2021, därefter följer skede 2, och så vidare.

En karta över stationen och tunneln i Johanneberg med fem olika etapper markerade.
Vi har delat upp stationsbygget i fem skeden. Det beskriver ordningsföljden. 2021 börjar vi med skede 1. 

Störningar i form av buller

I bygget av Västlänken är det ofrånkomligt att det uppstår störningar för dem som bor och vistas i närheten av våra byggområden. Det gäller även i Johanneberg.

Grafik som visar hur stomljud fortplantar sig genom berget och upp i byggnader.
När vi borrar och spränger i berget uppstår stomljud och vibrationer som fortplantar sig genom berget och upp i husen. Hur mycket beror på bergets kvalitet, husens grundläggning och avståndet. 

När vi borrar och spränger i berget så alstras buller som sprids genom berggrunden till omgivningen, så kallat stomljud.  Stomljud kan sprida sig ganska långt i berg. Stomljud från borrning märks påtagligt 50–150 meter från ljudkällan. Stomljud från sprängningarna märks vanligen längre bort än så, men det är svårt att skatta hur långt. Det beror det viss del på bergets beskaffenhet, men också på grundförhållanden på byggnader, jordmån etc.
Våra bullrande arbeten planeras främst ske kl 7–19 på vardagar, även om undantag kan ske. Vi kommer att spränga fram till 22 på vardagar och fram till 18 på lördagar.

Läs mer om Västlänkens arbete kring buller och vibrationer.

Närboende kan beställa en sprängförvarningstjänst som innebär att de får ett meddelande 30 minuter före varje sprängning som sker mindre än 300 meter från bostaden. Anmäl dig till tjänsten här.

Tillfällig vistelse för boende vid överskridande av buller

Våra beräkningar av bergarbetena visar att vi riskerar att överskrida uppsatta riktvärden för buller för en del närboende när vi bygger tunneln under Johanneberg. Där det finns risk för överskridanden av riktvärden kommer Trafikverket samråda med Länsstyrelsen, och vid behov söka dispens, enligt gällande miljödom.

Karta över arbetsområdet med en 100 meter bred zon.
Bullerutbredning i Johanneberg. Kartan visar en blåtonad zon som är mindre än 100 meter från våra bergarbeten. Långtifrån alla bostäder som är inom zonen kommer att ha buller som ligger över riktvärdena i miljödomen. 

När vi beräknar att vi överskrider riktvärdena för buller minst fem dagar i rad eller mer än fem dagar över en tiodagarsperiod så erbjuder vi tillfällig vistelse för de boende som blir berörda.

Berörda närboende kommer att få erbjudande om tillfällig vistelse från oss.

Övriga störningar

All sprängsten transporteras ut via en arbetstunnel som mynnar ut på Södra vägen. När vi ska bygga schaktet för entrén till stationen i korsningen mellan Johannebergsgatan och Olof Wijksgatan så kommer vi att behöva stänga av Olof Wijksgatan för biltrafik från hösten 2021 och fram till 2023. Fotgängare och cyklister leds på andra vägar runt vårt arbetsområde. Även bygget av ventilationsschaktet kan medföra en påverkan på framkomligheten framför Artisten, men det är ännu för tidigt att avgöra i vilken omfattning.

Vi bygger för framtidens resande

Västlänken är en järnväg i tunnel under centrala Göteborg som ger staden genomgående pendel- och regiontågtrafik. Tre nya stationer vid Korsvägen, Haga och Göteborgs central gör att du kan resa enklare, snabbare och med färre byten. Västlänken öppnar för trafik 2026.  Västlänken är del av det Västsvenska paketet.