Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Det här ska vi bygga i deletapp Haga

Mellan Stora Hamnkanalen och Landala torg bygger vi cirka 2 kilometer av Västlänken. Förutom tågtunneln bygger vi en ny underjordisk station i Haga. Vårt arbete innebär omfattande bergssprängningar och stora betonggjutningar i öppna schakt.

Den här delen av Västlänken sträcker sig från Stora Hamnkanalen, via Haga och ansluter i syd till deletapp Korsvägen vid Landala torg. Vid Haga bygger vi en underjordisk station med plattformar och tre uppgångar; mot Pustervik, Alléstråket samt en uppgång som blir integrerad med Handelshögskolans nya byggnad i korsningen Vasagatan – Haga Kyrkogata, ett mellanplan i norr med plats ett cykelgarage samt ett mellanplan i söder som mynnar i Handelshögskolan.

Stora delar av sträckan bygger vi en tunnel i berg. Kortare avsnitt utförs med betongkonstruktioner i lera och jord, som innebär att vi gräver i ett öppet schakt. Tunneldelarna i berg består av både en spårtunnel och en parallell service- och räddningstunnel. Läs mer om hur vi bygger i berg och jord.

Arbetet är omfattande och pågår under cirka sex år på olika platser längs hela sträckan. Lokalt blir därför de flesta störningarna kortare. Arbetet vid jordschakten består av många olika moment och kommer att pågå i stort sett helt dolt bakom de avskärmningar som planeras. I vissa plank kommer dock tittfönster att öppnas för allmänheten. Berguttaget för själva stationsrummet, som är det största bergrummet, beräknar vi till cirka tre år. Där vi bygger spårtunneln i berg går arbetet fortare fram och kommer att märkas av i ungefär två månader per fastighet, från att vi närmar oss tills vi passerat då störningarna minskar gradvis. Läs mer om hur vi följer upp vår miljöpåverkan.

Vad är det som ska byggas?

Stora Hamnkanalen​

Vi mäter kontinuerligt vibrationerna från våra arbeten under Residenset för att se till att våra riktvärden för vibrationer inte överskrids. För den fortsatta drivningen kommer vi att använda en kombination av försiktig sprängning, vajersågning och hydraulisk spräckning. Foto: Kasper Dudzik

I deletappens norra del går Västlänken i en betongtunnel under Stora Hamnkanalen. Över kanalen bygger vi en vattenpassage för att möjliggöra vattengenomströmning och båttrafik under tiden då schaktarbeten pågår. Tunneln går sedan in i berg under Södra Hamngatan och passerar Residenset. Residenset är ett statligt byggnadsminne med högt kulturmiljövärde och projektet kommer att ställa höga krav för att minska påverkan under byggskedet eller efter byggtiden. Våra arbeten under Residenset beräknas att ta drygt ett och ett halvt år.

Otterhällan

Genom Otterhällan kommer Västlänken att passera ett antal underjordiska konstruktioner, till exempel Götatunneln, garage och skyddsrum, vilka kommer att förstärkas i olika förberedande arbeten. De bergmassor vi tar ut i Otterhällan transporteras ut via en befintlig servicetunnel till Götatunneln, som mynnar ut vid Skeppsbron. Byggandet av bergtunneln under Otterhällan beräknas ta två till tre år.

Servicetunnel Kungshöjd mynnar ut i södra delen av Otterhällan mot Rosenlundsgatan. Den får enbart användas som räddnings- och servicetunnel i driftskedet och inte som arbetstunnel i byggskedet. Under Otterhällan finns ingen parallell räddnings- och servicetunnel utan utrymning sker genom de servicetunn som mynnar ut vid Skeppsbron och Rosenlundsplatsen.

Rosenlund

I Allén fortsätter arbetet med stationen. Nästa steg är att installera spont för formning och armering inför gjutningen av nästa del av tunneltaket. Foto: Kasper Dudzik

Under Skattehuset vid Rosenlundsplatsen övergår bergtunneln till betongtunnel. För att vi ska kunna utföra vårt arbete här behöver huset avväxlas permanent. När alla arbeten är klara under byggnaden får Skattehuset en ny grundläggning på Västlänkens betongtunneltak. Tidsåtgången för arbeten runt Skattehuset är beräknad till cirka tre år.

Jordschaktet för station Haga grävs i etapper och sträcker sig cirka 240 meter från Rosenlundsgatan över Rosenlundskanalen och slutar där tunneln återigen går in i berg, strax norr om Hagakyrkan. För att möjliggöra vattengenomströmning och båttrafik i kanalen bygger vi en passage under tiden på schaktarbeten pågår. Rosenlundsbron monterades ned i maj 2019 och ersattes med en tillfällig gång- och cykelbro öster om den befintliga bron.  Rosenlundsbron kommer att återmonteras i slutet av perioden.

Station Haga

Under Haga kyrkoplan bygger vi en underjordisk station med två plattformar och fyra spår, två mellanplan samt tre uppgångar; mot Pustervik, Alléstråket och en uppgång som blir integrerad med Handelshögskolans nya byggnad i korsningen Vasagatan – Haga Kyrkogata.

Under plattformarna finns teknikutrymmen för bland annat brandgasfläktar som ansluter till ett ventilationsschakt för brandgasevakuering strax öster om Hagakyrkan.

Arbeten med schakten kring Rosenlund, Nya Allégatan och mot bergpåslaget vid Hagakyrkan tar cirka tre och ett halvt år. Våra bergarbeten för station Haga beräknas ta cirka fem år.

Landala torg

Där Västlänken ansluter till mot Korsvägen går tunneln i berg och består av station Hagas södra del, en spårtunnel samt en parallell räddnings- och servicetunnel. Mellan spårtunnel och räddnings- och servicetunnel anläggs räddningsslussar. På sträckan finns också två ventilationsschakt, vid Föreningsgatan och Fogelbergsparken, och en anslutning till en servicetunnel som mynnar ut vid Linnéplatsen. Själva servicetunneln tar cirka ett och ett halvt år att anlägga. I byggskedet tar vi ut bergmassor den här vägen.

Tidplan

Beräknad byggstart är  2018 och vi räknar med att vara klara inom sju år. Vår målsättning är att alla öppna schakter, med undantag för entréer till station Haga, ska vara återställda år 2023/2024. Mellan 2024 och 2026 kommer bygget att märkas av mindre, då arbetar vi med installationer av bland annat signal- och telesystem i hela järnvägsanläggningen. Under den tiden bygger vi entrén vid Pustervik, samtidigt bygger Västtrafik och Akademiska hus entréerna vid Allén respektive Handelshögskolan. År 2026 börjar tågen gå i Västlänken.