Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

I november påbörjar vi arbetet med huvudtunneln

I november når vi en viktig milstolpe i projektet. Då stängs Rosenlundskanalen av och arbetet med huvudtunneln i lera påbörjas. Kanalen kommer att vara helt avstängd för sjöfartstrafik från november till mars 2020.

En dryg tredjedel av Västlänkens tunnel löper genom jord och lera. Jordschaktet för station Haga grävs i etapper och sträcker sig cirka 240 meter från Rosenlundsgatan över Rosenlundskanalen och slutar där tunneln återigen går in i berg, strax norr om Hagakyrkan.

Mindre buller med Silent piler

För att kunna schakta sätter vi först spontplankor mellan kajkanterna på den norra och södra sidan av kanalen, vi får då vad som kan liknas vid en ”låda. Till största delen kommer vi att använda en tyst spontmaskin, eller silent piler. Till skillnad mot en konventionell spontmaskin, som slår med hammare eller använder vibro, trycker den tysta spontmaskinen ner plankorna marken. Den tysta spontningen har redan testas i deletapp Centralen, klicka här om du vill läsa mer om hur maskinen fungerar.

Silent Piler-maskinen är (sitt namn till trots) inte helt tyst, ljudet kan jämföras med dammsugning. Det kan inträffa att spontplankorna slår emot sten och betong i marken. Då kan vi behöva återgå till att slå eller vibrera ned sponten, och det är främst vid dessa tillfällen som bullernivåerna riskerar att öka.  

Spontningsarbeten utför vi på vardagar klockan 7.00-19.00. På helgerna utför vi inga arbeten som riskerar att överskrida de uppsatta riktvärdena för bullrande verksamhet.

Siltgardiner och oljeläns

När sponten är på plats kan vi börja tömma "lådan" på vatten som pumpas ut i Rosenlundskanalen. För att förhindra grumling använder vi en siltgardin. Siltgardinen består av flytande bojar på ytan med fiberduk hängande undertill som ansluter till botten. Prover kom att tas dagligen upp- och nedströms arbetsområdet för att säkerställa att det inte sker någon påverkan på omgivande vatten.

Allt eftersom vattennivån inom "lådan" sjuker kan vi börja schakta bort massor och sediment. Sediment är material som sjunker ner genom vatten och samlas på botten och består till största delen av slam, grus och lera. Vi tar om hand om sediementet så att eventuella föroreningar från denna massa inte sprids i kanalen. 

Lagrat i sedimentet kan det även finnas olja och när vi spontar finns det risk för att denna sprider sig. För att hantera eventuellt oljespill från sediment eller maskiner lägger vi även ut oljelänsor i kanalen.

Ingen fisk på torra land

Innan vi har pumpat bort för mycket vatten fiskar vi ut området inom ”lådan”. Vi övervakar utfiskningen som sker med håv och landvad/landnot eller med ryssja. Ryssja kan vid behov kompletteras med ett nät. Fisken släpper vi sedan ut i Rosenlundskanalen.

Slitsmurar ger stabilitet

Kvar i kanalen finns Rosenlundsbrons brostöd och betongpålar och dessa behöver vi riva innan vi kan fortsätta schaktarbetet. När sedimentet är borta återfyller vi därför marken för att kunna gå ut med de maskiner som används för att riva de kvarvarande betongkonstruktionerna. När brostödet samt befintliga betongpålar är borta schaktar vi för att gjuta så kallade guidemurar.

En guidemur är en anordning som styr schaktningen inför sättning av slitsmurar. En slitsmur, eller D-wall, är en stödvägg som ger stabilitet och förhindrar att grundvatten rinner in i schakten. Slitsmuren stöttas i sin tur av gjutna murar som sätts tvärs över schakten, så kallade crosswalls. Klicka här för att läsa mer om hur vi bygger i jord och lera.

Fortsättning följer

I april 2020 börjar Paddan återigen sina rundturer förbi Rosenlund. Då öppnar vi upp en vattenväg i kanalen, på den södra sidan mot Haga. Samtidigt fortsätter vi våra arbeten med huvudtunneln vid kanalens norra sida.

Fram tills dessa kommer vi att följa arbetet i Rosenlundskanalen, både på webben och i våra sociala kanaler.