Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vi knyter ihop säcken för 2019

Vi knyter ihop säcken för 2019 och börjar blicka framåt på 2020. Här tittar vi på vad som är på gång i december och januari på deletappens olika arbetsplatser.

För att nå rätt läge för Västlänkens spårtunnel arbetar vi inifrån Götatunnelns befintliga servicetunnel, som mynnar ut vid Stora Badhusgatan. Foto: Trafikverket. 

Vid Otterhällan arbetar vi inifrån den befintliga servicetunneln till Götatunneln. Vi sågar och spräcker försiktigt loss bitar för att vidga servicetunneln. Vi behöver också förlänga den för att skapa uppställningsplatser för Räddningstjänsten, ifall de behöver göra en insats. I dagsläget arbetar vi med den förlängningen.

Nästa steg är att bygga en ny del för att nå läget för Västlänkens spårtunnel, cirka 20 meter ner under markytan. Detta arbete planeras att ta cirka tre månader och pågår parallellt med förlängningen.

Vi spränger oftast en gång per dag. Ibland kan det bli två. Ifall alla salvhål inte detonerar och det finns bergrester kvar, behöver vi göra en kompletterande, mindre sprängning som kallas för omskjutning.

Här kan du läsa mer om hur det går till när vi bygger i berg

Arbetstider

Vi har inga fasta sprängtider för våra arbeten under Otterhällan, men de sker måndag - fredag, 07.00 - 22.00.

Stomljudsalstrande arbeten, till exempel borrning och bergrensning, gör vi mellan 07.00 - 19.00.

Markarbeten inom arbetsområdet

Under vintern arbetar vi med olika markförstärkande åtgärder, till exempel installerar vi kalkcementpelare, styrväggar och spont. Sponten behöver komma på plats för att vi ska kunna schakta bort lera och styrväggen är den anordning som styr själva schaktningen. Vi behöver förstärka marken inom arbetsområdet för att i ett senare skede kunna gå ut med de större maskiner som krävs för att installera slitsmurar. Installationen av slitsmurar planerar vi att påbörja i januari 2020.

En guidemur, eller styrvägg, är en anordning som styr schaktningen inför sättning av slitsmurar. Foto: Trafikverket 

Arkeologiska undersökningar

I området pågår även arkeologiska utgrävningar och i slutet av november stötte vi på rester av en äldre mur. Arkeologer finns med i samtliga av Västlänkens deletapper och det är upp till dem att bedöma vad som ska göras med de fynd vi stöter på. Detta gör att vi ibland tillfälligt måste stoppa det arbete vi håller på med för att låta arkeologerna slutföra undersökningar och den dokumentation som de behöver göra. Det kan innebära att vissa arbetsmoment får vänta eller byta plats med andra moment som inte är beroende av de arkeologiska undersökningarna.

Kartläggning av berget - Haga kyrkoplan

För att bygga station Haga på ett säkert sätt ska vi kartlägga bergytan och berget under Haga kyrkoplan i ett omfattande undersökningsprogram.

Här kan du läsa mer om Undersökningsprogrammet.

Ledningsarbeten och arkeologiska undersökningar

Sedan i slutet av oktober har vi utfört ledningsarbeten längs med Rosenlundsgatan och Hvitfeldtsplatsen. Dessa arbeten utförs etappvis och kommer att fortsätta i december. Enligt planeringen ska korsningen vid Hvitfeldtsgatan flyttas tillbaka innan jul, vi återställer även marken vid Book Corner och Rosenlundsgatan går tillbaka till ordinarie bredd. Ledningsarbeten kommer dock att
utföras på vändplatsen utanför Boplats.

För att kunna schakta för Västlänkens huvudtunnel och station Haga under Skattehuset och Rosenlundsgatan behöver vi bygga en bro. Under bygget flyttas trafiken på Rosenlundsgatan i sidled, mot kanalen till, och när bron finns på plats flyttas trafiken tillbaka till sitt ursprungliga läge. När Västlänkens tunneltak är på plats, ersätts bron med en ny väg med samma läge som Rosenlundsgatan har idag.

Rivning av brostöd i kanalen

Rivningen av brostöden sker på tre platser inom vårt arbetsområde i Rosenlund: norra brofästet på norrsidan om kanalen, mitt i kanalen samt södra brofästet på kanalens södra sida. Foto: Trafikverket  

Kvar i kanalen finns Rosenlundsbrons brostöd och betongpålar. Dessa behöver vi riva innan vi kan fortsätta schaktarbetet i kanalen. Rivningen av brofundament utförs med en hydraulhammare. Enligt gjorda bullerberäkningar i området riskerar vi att överskrida riktvärdena för buller under tiden hydraulhammaren används. Överskridandet gäller ett fåtal fastigheter vid Rosenlundsplatsen och vi har en direkt kontakt med berörda verksamheter.

Arbetet planeras pågå under tre veckor från mitten av december 2019 till mitten av januari 2020 med en veckas uppehåll kring jul. Rivningen av brofundamenten sker på vardagar klockan 07.00-19.00. 

 

 

Vi har passerat en svaghetszon med berg av sämre kvalitet. I en svaghetszon måste vi förstärka berget ytterligare innan sprängning och arbetet går därmed något långsammare. Men berget har inte varit i så dåligt skick som först prognosticerat. Foto: Trafikverket. 

Sedan vi började sprängningsarbetet för servicetunnel Linné har vi kommit cirka 350 meter in i berget. Vi befinner oss nu i december i höjd med Seminariegatan och Lövskogsgatan, under Källsprångsstigen. Tunneln drivs framåt 40-55 meter varje månad, beroende på bergkvaliteten.

Vi spränger oftast en gång per dag, ibland kan det bli två. Ifall alla salvhål inte detonerar och det finns bergrester kvar, behöver vi göra en kompletterande, mindre sprängning som kallas för omskjutning.

Det blir märkbart när vi arbetar i berget och längs med sträckan passerar vi såväl bostäder som förskolor. I dialog med närliggande förskolor har vi anpassat våra sprängtider så att de inte krockar med barnens vilostunder.

Här kan du läsa mer om hur det går till när vi arbetar i berg.

Arbetstider

Vi har inga fasta tider för våra arbeten i servicetunnel Linné, sprängning sker måndag - fredag, 07.00 - 22.00 och lördag 08.30 - 19.00.

Stomljudsalstrande arbeten, till exempel borrning och bergrensning, kan pågå dygnet runt.