Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

I sommar kommer det att höras att vi jobbar

I området kring Pustervik och Haga kommer det både att synas och höras att vi jobbar på med Västlänkens huvudtunnel och allt vad därtill hör. Mest kommer det att låta i juni och juli. Vi gör vad vi kan för att dämpa omgivningspåverkan.

Vi kommer i huvudsak att arbeta med bullrande arbeten vid Pustervik/Haga under dagtid, måndag till fredag 07.00-19.00. Den uppmärksamme kommer säkerligen se att det pågår aktivitet på arbetsplatsen både innan och efter det, men då sysslar vi med sådant som syns mer än det hörs.

Vissa jobb riskerar att överskrida riktvärdet för fasad till bostäder, 70 dBA. Det är när vi installerar spont med vibrohammare, borrar ankarstag för spont, borrar för dubb till spont och borrar för de stora stålrör som ska bära upp tunnelns tak.

Byggplanket kommer att kompletteras med en 6 meter hög och 60 m lång tillfällig bullerskärm typ Echo Barrier. Skärmen flyttas löpande för maximal bullerdämpning. Foto: Trafikverket 

Dispens för cykelrampen

I södra delen av arbetsområdet, mot Sprängkullsgatan, ska vi gjuta en cykelramp och gjuta tak för huvudtunneln. Vi behöver sponta för att kunna schakta oss ner, förankra i berg för att säkerställa att sponten inte rör sig, samt borra och ta ut berg för att få plats med gjutformen.

Summerar vi bullret förenat med de här arbetena ligger vi på gränsen för riktvärdet och därför har entreprenören beviljats dispens. Ett krav är att man vidtar skyddsåtgärder. En sex meter hög bullerskärm har monterats på en byggställning för avskärmning mot fastigheter i riskzonen. Det är i mitten av juni tills i slutet av juli dessa arbeten ska utföras.

Pålning i augusti

I augusti fortsätter vi borrning för king post, rörpålar som förankras i berget i området kring den nya entrébyggnaden. Vi också påla, prefabricerade betongpålar slås i marken med fallhejare vid Smyrnakyrkan. Jobbet sker bakom en bullerskärm och förväntas pågå i ca tio dagar i augusti.

En dispens - vad är det?

Dispens krävs om arbetsmomenten riskerar att överskrida riktvärde för buller. Om överskridande av riktvärdena förväntas ske under fem dagar i följd, eller mer än fem dagar under en tiodagarsperiod, ska hushållen i berörda fastigheter erbjudas tillfällig vistelse. 

Under byggnationen kommer det inte att vara möjligt att alltid hålla sig till riktvärdena.  Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med buller.