Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Illustration över ventilationsanläggningen vid Föreningsgatan, bilden är framtagen 2014 för projekt Västlänkens gestaltningsbeskrivning.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ventilationsanläggning vid Föreningsgatan

Det är i höjd med korsningen Södra Viktoriagatan/Malmstensgatan som servicetunnel Linné Västlänkens huvudtunnel. Längs med huvudtunneln ska vi också bygga en parallell räddnings- och servicetunnel samt en ventilationsanläggning vid Föreningsgatan.

Arbetena vid Föreningsgatan/Södra Viktoriagatan påbörjades i slutet av september, då vi rensade bort träd och buskage. I oktober fortsätter våra förberedelser och vi har byggt en tillfällig väg mellan Södra Viktoriagatan och vårt arbetsområde. Foto: Trafikverket

På berget väster om Södra Viktoriagatan, bakom Lilla Samskolan och Montessoriskolan, ska vi bygga en ventilationsanläggning. Själva schaktet för anläggningen bygger vi med tekniken raiseborrning. Raiseborrning är en sprängfri metod som inleds med att vi borrar ett pilothål från marknivå till ett underliggande ventilationsrum. Ventilationsrummet måste vi därför spränga ut i ett tidigare skede.

När pilothålet är klar monteras en borrkrona av hårdmetall på en borrstång som sedan dras uppåt. Samtidigt som borrkronan förs uppåt roterar den och på så vis krossas berget ovanför kronan och faller ned till ventilationsrummets botten.  

Innan vi kan börja borra pilothålet behöver berget tätas genom injektering. Injektering innebär att vi tätar de sprickor som finns i berget med en vatten- och cementblandning. Ett bullerdämpande skydd kommer att sättas upp runtom den borrmaskin som används för att borra injekteringshålen.

 

 

Vad är ett ventilationsschakt?

För att bygga Västlänkens huvudtunnel och den parallella service-och räddningstunneln använder vi traditionell borr- och sprängteknik. Vid sprängning bildas det spränggaser som i sin tur påverkar luftkvaliteten i tunneln. För att arbetsmiljön ska bli godtagbar under byggskedet krävs det därför att luften ventileras via en ventilationsanläggning. I driftskedet kommer luft från tunnlarna att släppas ut här.

Hur påverkas luftkvaliteten?

I järnvägsplaneskedet utförde Trafikverket spridningsberäkningar för de ventilationsanläggningar som ska byggas inom projektet. Ventilationstornet vid Föreningsgatan ligger en bit ovanför marken, vilket möjliggör en större spridning av partiklarna och de lokala luftföroreningshalterna blir därmed lägre.

Utsläppen från ventilationsanläggningarna ska, både under byggnationen av Västlänkens huvudtunnel och när den är i drift, inte överstiga lagstadgade riktvärden för luftkvaliteten utomhus. Visar mätningar i driftskedet att riktvärdena överskrids kan vi vidta olika skyddsåtgärder, till exempel sätta in ett filter.  På Naturvårdsverkets webbsida kan du läsa mer om de uppsatta miljökvalitetsnormerna vi har att förhålla oss till. https://www.naturvardsverket.se/mknluft

Västlänkens arbeten i området

I slutet av oktober 2020 har vi kommit cirka 860 meter in i berget vid Linné, vilket innebär att servicetunneln snart möter Västlänkens huvudtunnel i korsningen vid Södra Viktoriagatan/Malmstensgatan.  

Förutom fortsatta arbeten med huvudtunneln ska vi också bygga en parallell räddnings- och servicetunnel samt ventilationsschaktet vid Föreningsgatan. Dessa arbeten kommer delvis att pågå samtidigt och du som bor eller arbetar i området kan därför komma att märka av våra olika bergarbeten i cirka 18 månader.

Västlänkens huvudtunnel och den parallella service-och räddningstunneln bygger vi genom traditionell borr- och sprängteknik. En av de mest påtagliga störningarna är stomljud uppkommer när vi borrar i berget. De fortsatta bergarbetena kommer därför att påverka omgivningen, men vi försöker alltid att minimera störningarna. För att komplettera våra bullerberäkningar genomför vi också mätningar i takt med framdriften och följer upp de störningsanmälningar som kommer in.

Våra bullrande arbeten planeras främst dagtid 07.00-19.00.  

Här kan du läsa mer om hur det går till när vi bygger i berg