Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Den 9 november börjar vi arbeta kvällar och nätter vid Otterhällan

Helgen vecka 45 når vi det läge i berget då dispensen för stomljudsalstrande arbeten börjar gälla. Det innebär att från och med måndagen den 9 november utför vi borrning och skrotning av berg under kvälls- och nattetid.

Tidigare i somras sökte Trafikverket dispens hos länsstyrelsen i Stockholm om att få utföra arbeten som överskrider riktvärdet för buller under kvällar och nätter. Dispensen gäller våra fortsatta arbeten under Otterhällan och vidare mot Stora Hamnkanalen under perioden 2020-01-10 till och med 2021-04-30. Efter samrådsmöten med tillsynsmyndigheten fick vi också den 11 juni godkänt att fortsätta tunneldrivningen norrut under dessa tider på dygnet. Helgen vecka 45 når vi nu läget i berget från vilken dispensen börjar gälla.

- Vår bedömning är att den här lösningen sammantaget medför mindre skada för omgivningen, säger Karin Malmquist, delprojektledare i Haga. Kan vi utföra arbeten under dag samt nattetid förkortar vi tiden och störningen det innebär i form av buller, stomljud och vibrationer.

De arbeten som ska utföras nattetid kommer inte att innehålla sprängningar. Sprängningar sker endast dag- och kvällstid, en till två gånger om dagen, måndag till fredag mellan 07.00 och 22.00.

Däremot kommer vi att utföra borrningar som kan medföra störande ljud. De ljud borrningar orsakar kallas stomljud. Stomljud är ljud som färdas i berg eller byggnadsstommar och uppstår vid arbete under mark. Hur högt stomljudet upplevs beror på flera olika faktorer, till exempel avståndet till bullerkällan, byggnadens grundläggning och bergets karaktär.

Vi följer upp vibrationsnivåerna i området

För att bygga Västlänkens bergtunnlar använder vi traditionell borr- och sprängteknik, det är också den metod som anges i vår dispens. Residenset är ett statligt byggnadsminne sedan 1935 och för att säkerställa att byggnaden inte skadas under arbetet med Västlänken har Trafikverket tillsammans med Statens fastighetsverk satt ett vibrationsriktvärde för fastigheten. Vi mäter kontinuerligt vibrationerna från våra arbeten och finns det en risk att riktvärdena överskrids så kommer vi att behöva byta metod för den fortsatta tunneldrivningen.

Till exempel kan det bli aktuellt med vajersågning och/eller hydraulisk spräckning av berget. Till skillnad från sprängning så ger inte dessa arbeten upphov till vibrationer, men det innebär inte någon förändring vad gäller påverkan från stomljud. I samband med att vi kan komma att behöva byta metod kan det bli ett naturligt uppehåll på några veckor i produktionen. Detta för att vi vill säkerställa att metodvalet inte överskrider de uppsatta riktvärdena.

MMD hanterar fortsatt överklagan

Tidigare i september överklagades Länsstyrelsen i Stockholms beslut om godkännande att fortsätta tunneldrivningen norrut under kvällar och nätter. Det är Mark- och miljödomstolen i Vänersborg som hanterar ärendet och den 29 september beslutade domstolen att avslå ett yrkande om inhibition.

Den överklagan som skickade in innehåller också ett yrkande på att Länsstyrelsens beslut från den 11 juni ska upphävas. Detta ärende är ännu inte avgjort då de klagande hade fram till den 30 oktober att inkomma med ytterligare synpunkter.

- I nuläget innebär det att dispensen från den 11 juni gäller och produktionen fortsätter som planerat. Men vi rättar oss naturligtvis efter Mark- och miljödomstolens beslut, när ett sådant kommer, säger Karin Malmquist.

Tillfällig vistelse för närboende

Erbjudande om tillfällig vistelse har skickats ut till berörda hushåll. Men vi erbjuder också tillfällig vistelse om det finns särskilda behov, till exempel till personer med nattarbete, som har små barn hemma, äldre eller sjukskrivna.

Syftet med den tillfälliga vistelsen är att kunna vistas på annan plats då man känner sig så pass påverkad att man inte längre kan bo kvar i sin bostad. Sannolik så varar inte störningen för den enskilde individen under hela perioden 2020-01-10 till och med 2021-04-30. De arbeten som orsakar störningen flyttas i och med att produktionen går framåt.

Även om man innan arbetena väljer att inte anta erbjudandet, så är det när som helst under perioden arbetena pågår möjligt att ändra sig.