Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Deletapp Haga 2020!

Vi knyter ihop säcken för 2020 och börjar blicka framåt på 2021. Här tittar vi på de milstolpar som vi har uppnått och vad som är på gång i december och januari på deletappens olika arbetsplatser.

Från servicetunnel Linné önskar vi alla en God jul och ett Gott nytt år!

Arbetet med att driva själva servicetunneln startar efter årsskiftet. Från korsningen kan vi sedan driva huvudtunneln norrut mot station Haga och i ett senare skede även österut mot Korsvägen. Foto: Trafikverket 

En blick framåt på 2021

I servicetunnel Linné har vi nått en viktig milstolpe såhär innan jul. Vår 968 meter långa service- och räddningstunnel är nu färdig! Det är i ungefärlig höjd med korsningen Södra Viktoriagatan 44A som servicetunneln vid årsskiftet möter Västlänkens huvudtunnel.

Från korsningen kan vi sedan driva huvudtunneln norrut mot station Haga och i ett senare skede även österut mot Korsvägen. Det är cirka 300 meter tunnel som ska drivas innan vi når läget där vi möter etapp E05 Korsvägen.

Längs med huvudtunneln bygger vi även en parallell service-och räddningstunnel samt ett ventilationsschakt vid Föreningsgatan. Dessa arbeten kommer delvis att pågå samtidigt under cirka 18 månader.

Under vintern och efter årsskiftet fortsätter arbetet med stationen i Pustervik och vi utför förberedande arbeten inför gjutning av nästa del av tunneltaket. Vi installerar bland annat slitsmurar och utför jetinjektering för att täta utrymmet mellan berg och slitsmuren. Berget tätas också ner till åtta meter under schaktnivån för tunnelgolvet.

BG55an, också känd som GöteBorr, och lillasystern BG45an borrar kingposts och sekantpålar fram till och med den 18 december. Borrarbetet fortsätter efter juluppehållet. 

För att skärma av ljudet mot Haga har vi monterat ljudbarriärer i linjen vid spårvägen ungefär i höjd med den tidigare korsningen mellan Sprängkullsgatan och Parkgatan.

Det är strax norr om Haga kyrka som jordschaktet för station Haga går över från att byggas i jord till att byggas i berg. Vid Haga kyrkoplan har vi monterat de första delarna av byggplanket mot Sprängkullsgatan. 

För att kunna gjuta station Hagas golv, väggar och tak, behöver vi schakta oss ned genom både lera och berg, cirka 27 meter under Parkgatans nivå. Schaktarbetet kommer att ske i etapper. Innan vi börjar schakta bort leran sätter vi spontplankor. För att installera sponten används silent piler som trycker ned spontplankorna i marken. Vi planerar att påbörja installationen av sponten efter årsskiftet. 

Vi ska bygga en tillfällig bro i anslutning till Skattehuset, över det blivande schaktet vid Rosenlundsgatan. Vi bygger bron för att vi ska kunna upprätthålla trafiken under tiden då vi bygger väggar och tak för Västlänkens huvudtunnel. Bron ska grundläggas med borrade micropålar.

Inför det arbetet behöver vi koppla bort den gamla fjärrkyleledningen som ligger i Rosenlundsgatan. För att den gamla ledningen inte ska bli vattenförande och påverka kommande arbeten ska den kopplas bort och fyllas med betong. För att kunna utföra arbetet behöver vi öppna ett schakt vid Feskekôrka och ett i korsningen Rosenlundsgatan/Hvitfeldtsplatsen/Sahlgrensgatan. Arbetet kommer ta cirka två veckor och under den tiden stängs ett av körfälten temporärt.

Grundläggningen av bron utanför Skattehuset startar enligt plan upp i januari och kommer delvis att pågå parallellt med ledningsarbetet i Rosenlundsgatan. Aktuella arbetstider för grundläggningen är 17.00–22.00 och vi beräknar att det kommer att ta cirka tre veckor att färdigställa. Vi kommer att utföra bullerdämpande åtgärder, till exempel sätter vi upp en containervägg på arbetsområdet för att skärma av ljudet mot Haga.

Vid Föreningsgatan jobbar vi vidare med kärnborrning inför injektering. Injektering innebär att vi tätar de sprickor som finns i berget och på sätt förhindra att vatten läcker in i tunneln och att grundvattennivån sänks i omgivningen. Vi mäter kontinuerligt buller och stomljud kontinuerligt för att kontrollera att våra arbeten inte överskrider riktvärdena för bullrande verksamhet. 

Våra arbetstider för ventilationsschaktet är 07.00-19.00.

Ventilationsschaktet kommer vi bygga med tekniken raiseborrning. Raiseborrning är en sprängfri metod som inleds med att vi borrar ett pilothål från marknivå till ett underliggande ventilationsrum. Under våren kommer vi också att titta ytterligare på utformningen av ventilationsschaktet som preliminärt kommer att tas i bruk vid årsskiftet 2021/2022.

Under Otterhällan är vi framme vid så kallade tullgränser i både södergående och norrgående riktning. En tullgräns är en geografiskt angiven gräns som inte passeras förrän vi gemensamt med vår entreprenör har utvärderat metoderna för tunneldrivningen och det fortsatta arbetet. En kontrollpunkt där vi bland annat ser över projektering, valda tekniska lösningar och går igenom och förebygger risker.

Norrut mot Stora Hamnkanalen har våra arbeten gått försiktigt fram och vi är i dagsläget cirka 10 meter från Residensets södra fasad. Söderut är tunnelfronten i höjd med Regionarkivets södra fasad.

Bullrande arbeten utförs dagtid, 07.00-19.00.