Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Otterhällan - knutpunkten mellan Stora Hamnkanalen och Rosenlund

Västlänken sträcker sig 8 kilometer genom Göteborg och passerar miljöer där människor påverkas av vårt arbete. Med anledning av tunneldrivningen under Residenset och söderut mot Rosenlund, livesände vi den 25 mars ett närboendemöte.

Otterhällan är en knutpunkt för våra arbeten mellan Stora Hamnkanalen och Rosenlund. Här har det pågått arbeten parallellt med varandra sedan våren 2019. Vi har vidgat den befintliga servicetunneln till Götatunneln och byggt två nya förlängningar. Den ena är vår spanska kurva, en ny tunneldel för att skapa uppställningsplatser till Räddningstjänsten, i händelse av att de behöver göra en insats i driftskedet. Via den andra förlängningen nådde vi i mars 2020 läget för Västlänkens huvudtunnel 20 meter ner i berget.

Bergspräckning under Länsresidenset i Göteborg
Hydraulisk spräckning innebär omfattande borrningsarbeten. Ljudnivåerna kommer inte att förändras, men stomljuden kommer att bli mer ihållande då borrning kommer pågå under längre sammanhängande tider. Foto: Foto: Trafikverket

I och med att vi nådde läget för huvudtunneln gick våra bergarbeten in i en ny fas; där vi kan jobba på fler fronter samtidigt, mot Stora Hamnkanalen i norr och Rosenlund i söder. Vanligtvis kan man som närboende märka av tunneldrivningen i upp till 6 månader, beroende på hur komplierad framdriften är. Men i och med att huvudtunneln passerar både Residenset och ett flertal underjordiska anläggningar söderut kommer arbetet att gå försiktigt fram.

Passagerna vid den befintliga servicetunneln till Götatunneln, Kungsgaraget och vid Kungsgatan, gör också att vi kommer att behöva använda olika metoder för berguttaget;  traditionell borr- och sprängteknik kan komma att kombinceras med både hydraulisk spräckning och vajersågning. Till skillnad från sprängning ger de två sistnämna metoderna upphov till mindre vibrationer, men det innebär inte någon förändring vad gäller påverkan från stomljuden, som främst uppkommer från borrningsarbeten. 

Livesänd närboendeträff den 25 mars

I takt med framdriften bjuder Trafikverket in till informationsträffar. Vi riktar oss i första hand till de personer som bor eller är verksamma i närområdet till byggnationen av Västlänken och som enligt vår bedömning blir direkt berörda av vårt arbete.

Den pågående pandemin har påverkat våra möjligheter att träffas personligen. Och även om ingen digital lösning slår alternativet att hålla ett fysiskt möte, försöker vi att hitta lösningar så att vi kommer lite närmare er  som är närboende eller bedriver verksamheter som påverkas av våra bergarbeten. Med anledning den fortsatta tunneldrivningen under Otterhällan i Göteborg och söderut mot Rosenlund bjöd vi därför in till ett livesänt informationsmöte. 

Kunde du inte delta den 25 mars men har frågor om våra arbetena vid Stora Hamnakanlen och ned mot Rosenlund? Här har vi samlat information om pågående och planerade arbeten och hur de kan komma att påverka er. Du kan även ta del av sändningen, inspelningen finns tillgänglig till och med 8 april på Trafikverkets Youtubekanal. 

Kunde du inte delta den 25 mars men har frågor om våra arbetena vid Stora Hamnakanlen och ned mot Rosenlund? Här har vi samlat information om pågående och planerade arbeten och hur de kan komma att påverka er. Du kan även ta del av sändningen, inspelningen finns tillgänglig till och med 8 april på Trafikverkets Youtubekanal. 

Den inspelade sändningen har avpublicerats och är inte längre tillgänglig.