Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Snart tystnar raiseborrmaskinen vid Föreningsgatan

Förberedande arbeten för ventilationsschaktet vid Föreningsgatan inleddes september 2020. Ett år senare kan vi slutföra borrningsarbetet som har tagit oss 75 meter ned i marken. Nu återstår vissa efterarbeten där schaktet ska dokumenteras och förstärkas.

Som en del i efterarbetet ska vi knacka bort det betongfundament som har burit tyngden från raiseborrmaskinen, detta sker med hjälp av hammarborrning eller kärnborrning. Arbetet inleds vecka 38 och tar upp till två veckor att utföra. Valet av metod beror på hur mycket av betongfundamentet som luckras upp av raiseborren. Det finns för- och nackdelar med bägge metoderna, kärnborrningen tar längre tid än hammarborrningen, men orsakar i sin tur mindre buller. 

- Först när betongfundamentet är borta kan vi ta upp raiseborrkronan till marknivå, säger David Hersvik, byggledare berg. Kronan lyfts bort med hjälp av en kranbil, monteras ned och körs iväg på lastbilar. När schaktet är frilagt filmar vi det för att få en uppfattning av hur berget ser ut, berätar David. 

Därefter jobbar vi oss etapptvis nedåt enligt en cykel där vi skrotar, tvättar och dokumenterar berget för att slutligen förstärka det med sprutbetong. Bergskrotningen sker manuellt där vi går över ytan med skrotspett för att knacka bort lösa delar. Det är viktigt att bergrensningen görs av erfaren personal, då det är ett hantverk att skrota berg.  Därefter tvättas berget och vi går över ytan med sprutbetongsförstärkning. Med jämna intervaller dokumenterar också våra geologer berget.

- Arbetscykeln upprepas cirka var tionde meter till dess att vi når botten på schaktet. Därefter kommer vi att förstärka berget genom systembultning. Bergbult består vanligen av armeringsstål som förankras i borrhål. Uppskattningsvis tar detta arbete cirka två månader att utföra, berättar David.

Raisborren når marknivån.
Vi påbörjade raiseborrningen i mitten av juli. Nu har den stora borrkronan jobbat sig upp 75 meter till marknivå. Foto: Trafikverket

Bullrande arbeten

Vissa arbetsmoment i efterarbetet kommer att medföra både ett visst luftburet buller och stomljud. Till exempel då vi knackar bort betongfundamentet eller då vi borrar för att få bergbulten på plats. De bullerdämpande åtgärder som byggdes i och med att vi påbörjade borrningen för schaktet kommer att finnas kvar under den tid som efterarbetet utförs.

Bullrande arbeten utförs vardagar 07.00-19.00. Visar våra mätningar att de fortsatta arbetena inte överskrider riktvärdet för buller, kan de utföras även under kvällar och helger.

En viss ökning av trafikmängden till och från arbetsområdet i och med att borrkronan ska lyftas bort med hjälp av kranbil och köras i väg på lastbilar.

Ventilationsschaktet i bruk under hela byggtiden

Under det fortsatta arbetet med Västlänkens bergtunnlar mellan station Haga och Korsvägen och berguttaget för station Haga, leds spränggaserna ut via tunnelmynningen vid Linnéplatsen. Schaktet vid Föreningsgatan används under denna period för att ta in friskluft i tunnlarna och fläktar kommer att monteras nere i schaktet.

Vi kommer därför att ha ett mindre, inhägnat arbetsområde på platsen under tiden då våra bergarbeten mellan Haga och Korsvägen pågår. Över det färdiga schaktet monteras ett skydd som kan öppnas och stängas i och med sprängning.