Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Miljö och kulturmiljö vid Västlänken

Trafikverket lägger stor vikt vid miljön och kulturmiljön i arbetet med Västlänken. Att hitta lösningar som innebär att bygget av Västlänken har en så liten påverkan som möjligt på miljö och kulturmiljövärden har varit prioriterat sedan tidigt planskede.

Det är ofrånkomligt att ett stort infrastrukturprojekt som Västlänken påverkar miljön. Områdena Västlänken byggs genom består framför allt av uppbyggda eller anlagda miljöer, som hus och parker med bostäder och verksamheter, där människor kan påverkas av projektet. Dessutom finns både kultur- och naturvärden i anslutning till sträckningen.

Trafikverket följer en fastställd process för att hantera miljöfrågor i våra projekt. Som en del av den processen har projektet gått igenom tre stora prövningar där miljökonsekvenserna av projektet har utretts. Du kan läsa mer om de prövningarna under rubriken ”Tre stora prövningar där miljön utretts” på den här sidan. Utöver de lagstadgade prövningarna har Trafikverket tagit fram interna arbetssätt för att så långt som möjligt minimera de negativa miljökonsekvenserna av byggnationen.

Så kontrollerar och följer vi upp miljöarbetet

Trafikverket arbetar med miljöfrågor i planeringsfaser och under byggskede och vi fokuserar också på hur miljön påverkas i, och av, en färdig anläggning. För att följa upp att våra arbeten utförs korrekt och ger önskade resultat gör vi olika typer av kontroller. Vi har skapat kontrollprogram som beskriver vilka kontroller vi ska genomföra och vars resultat ska redovisas till tillsynsmyndigheterna. Dessa kontrollprogram är en del i det tillstånd vi fått enligt miljöbalken (miljödomen). Använd länken om kontrollprogram på den här sidan för att läsa mer.

Vi gör fler kontroller än vad som är kravställt i kontrollprogrammen. I vissa fall är det också så att vi ställer hårdare krav på våra entreprenörer än vad som står i våra kontrollprogram, då kontrollerar vi också att de hårdare ställda kraven uppfylls.

Under ”Läs mer” kan du läsa om olika åtgärder som vi genomfört för att minska projektets negativa miljöpåverkan och hur vi försöker hitta åtgärder och lösningar som bidrar till att reducera projektets störningar på omgivningen.

Åtgärder för att minska negativ påverkan på kulturmiljön

Med kulturmiljö menas miljöer som människan påverkat genom tiderna och som därför vittnar om historiska och geografiska sammanhang. Det kan gälla allt från enskilda objekt till stora landsskapsavsnitt. Tidsmässigt kan kulturmiljöer vara allt från förhistoriska lämningar till dagens bebyggelsemiljöer.

Vår målsättning och vårt ansvar är att med stor känslighet för kulturmiljöns värden:

  • så långt möjligt undvika skada och begränsa intrånget i befintlig kulturmiljö

  • mildra skadan när intrång inte kan undvikas

  • återställa områden kring stationerna och de avsnitt som etablerats genom öppna schakt på ett för kulturmiljön stärkande sätt

  • om möjligt synliggöra, införliva eller på annat sätt visualisera berörda fornlämningar på
    stationerna, vid öppna schakt eller alternativ plats

  • placera och utforma väderskyddade uppgångar inom stationsområdena så att dess gestaltning samspelar med kulturmiljön på plats.

Vi jobbar, tillsammans med andra organisationer som exempelvis Göteborgs stad, för att bevara, skydda och på vissa platser även förstärka kulturmiljön i anslutning till Västlänken. Tre områden som vi och våra samarbetspartners fokuserar mycket på är fornlämningar, kulturhistoriska byggnader och det gröna kulturarvet. Använd länken ”Handlingsplan kulturmiljö" för att läsa om vilka olika insatser vi har gjort för att minska Västlänkens påverkan på kulturmiljön och för att förebygga skador.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Längs med Västlänkens sträckning finns byggnader av högt kulturhistoriskt värde, i stort sett hela Göteborgs stadskärna är av riksintresse för kulturmiljövården och stadskärnan är även skyddad som fornlämning.

För att skydda byggnader intill arbetsområdena från skador arbetar vi i enlighet med de standarder som finns framtagna för vibrationsalstrande arbeten. För byggnader med höga kulturhistoriska värden sker utöver det som finns beskrivet enligt svensk standard även ytterligare arbete för att säkerställa att skador inte uppstår.

Inför anläggandet av Västlänken gjorde vi inventeringar för att identifiera vibrationskänsliga byggnader och anläggningar med höga kulturhistoriska värden. Riskanalyser har genomförts för alla byggnader med höga kulturhistoriska värden, som byggnadsminnen, statliga byggnadsminnen, kyrkliga kulturminnen och byggnader upptagna i kommunens bevarandeprogram. Utifrån kulturhistoriska värden, känslighet i material och konstruktion och projektets bedömda påverkan, har vi tagit fram byggnadsspecifika kontrollprogram, där eventuella skyddsåtgärder och andra åtgärder för att undvika skador anges.