Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Frågor och svar om trädflytt i Västlänken

Vad behövs för att lyckas med en flytt?

För att klara en flytt behöver trädet vara i god kondition. Ett träd med god vitalitet kommer snabbare att återhämta sig efter den stress som en flytt innebär. Mellan trädets krona och rotsystem råder det också ett balansförhållanden. För att behålla den jämvikten måste det finnas tillräckligt med jordvolym så att en stor mängd rötter följer med jordklumpen.

Växtförhållandena på den nya växtplatsen måste vara goda för att trädet ska kunna etablera sig oh fortsätta att utvecklas. Här spelar både förhållanden över och under mark in. Marken på den nya växtplatsen får t.ex. inte vara varken för torr eller för blöt.

Skötsel och kontroll av trädet efter en flytt är mycket viktigt. Att trädet får tillräckligt med vatten efter en flytt är A och O och vi kommer därför att göra kontinuerliga fuktighetsmätningar. Gräs och ogräs får heller inte växa för nära stammen då det hindrar vatten från att tränga ner till rotsystemet, varför ogräsbekämpning spelar en stor roll i etableringsskötseln.


Klarar träden en flytt?

Om förberedelser, flytt och etableringsskötsel görs enligt de rekommendationer som finns räknar man med att ett träd klarar en flytt. Första förutsättningen är att trädet ska vara friskt.

En orsak till om trädet inte klarar sig är om etableringsskötseln inte sköts enligt rekommendationer, en annan är om trädet bär på en dold sjukdom, vilket är svårt att se vid en undersökning.

Växtförhållandena på den nya växtplatsen måste vara goda för att trädet ska kunna etablera sig och fortsätta att utvecklas. Här spelar både förhållanden över och under mark in. Fel förutsättningar på den nya växtplatsen kan också orsaka att ett träd inte klarar sig efter flytt.

Utförandet av flytt och förarbeten görs enligt rekommendationer i Tysk standard beträffande flytt av stora träd. Detta regelverk bygger på erfarenheter från flytt av träd från Tyskland och USA samt den senaste forskningen inom ämnesområdet.

Länk till examensarbete Flytt av träd.

Kommer träden gå att flytta tillbaka efter att bygget av Västlänken är klart?

Några träd får permanenta platser i staden direkt och några sköts om på plantskola för att flytta tillbaka till staden när bygget av Västlänken är klart. Trafikverket kommer under tiden fram till träden ska flyttas tillbaka att sköta om dem för att skapa de bästa förutsättningarna för återflytt. Träden gödslas och vattnas ordentligt och vi bevakar förhållandena i marken med till exempel fuktighetsmätningar. Återplantering sker successivt från cirka 2024 och fram till 2026 då marken återställts efter byggarbetet.

När de kommit tillbaka i staden igen ska etableringsskötseln skötas i cirka fem år enligt de rekommendationer vi arbetar efter. I första hand kommer träden tillbaka till samma plats igen, i andra hand får de en ny plats i staden. Det är mycket som sker i stadsplaneringen och på några ställen kommer nya detaljplaner för området.


Varför inte ta ner träden och ersätta med nya?

Träden som påverkas av Västlänkens bygge har ekologiska, sociala och kulturella värden, som grupp och/eller på individnivå.

Det går inte att plantera så stora träd som nu ska förberedas och det är därför av stor vikt att kunna flytta dem så att de fortfarande kan vara en del av parkmiljön. Att ta ner de påverkade träden och ersätta alla med nya likvärdiga träd skulle påverka parkmiljön negativt under en lång period eftersom träden växer långsamt. Trafikverket har ett åtagande mot kommunen och länsstyrelsen att återställa Kungsparken och Haga Kyrkoplan efter bygget av Västlänken.

Genom att flytta befintliga träd bibehåller vi så mycket av åldersstrukturen som är möjligt i den här delen av parken. Att flytta befintliga träd innebär också en möjlighet att skapa parkmiljöer med betydligt större träd än vad som är ekonomiskt genomförbart i normala fall.

Att flytta ett träd upp till 120 cm i stamomfång– hur går det till steg för steg?

 1. Vi gör förberedelser i stadsmiljön genom att t.ex. flytta kantsten och parkeringsautomater som kan vara i vägen. Beroende på trädets storlek kan det också bli aktuellt med viss beskärning och uppbindning av trädkronan. Beroende på vart de ska och hur stora träden är, behöver man plocka ned ledningar och se över transportvägar.
 2. Vi säkerställer en transportväg. Vissa träd flyttar vi på dagtid, andra på helger eller kvällar och nätter för att inte påverka trafiken och parkeringsplatser i för stor utsträckning.
 3. Arborister beskär och binder upp grenar; ett normalt förfarande som syftar till att skydda träden vid transport.
 4. Vi förbereder en växtbädd på den nya växtplatsen. En grop grävs med samma maskin som används för att flytta trädet.  
 5. Om marken är för tät på den nya växtplatsen behöver vi dränera jorden och dränledningar leder bort vattnet till dagvattenledning.
 6. Trädet lyfts upp och flyttas med hjälp en mobil trädflyttningsmaskin. Eventuellt skadade rötter beskärs. Trädet transporteras till sin nya växtplats och sätts ned i den förberedda gropen. När trädet är på plats beskärs rötterna i samband med att växtbädden görs iordning.
 7. Ny jord och mulch (kompost och träflis) läggs kring jordklumpen.
 8. På den nya platsen gör vi en uppbyggnadsbeskärning.
 9. Träden stagas upp.
 10. Kontinuerlig bevattning och efterkontroll.

Att flytta ett träd med 120 cm i stamomfång eller större – hur går det till steg för steg?

Det tar flera år att förbereda vuxna träd för flytt. Träden behöver två växtsäsonger i lövat tillstånd för att kunna utveckla sitt rotsystem inför en flytt.

 1. Runt trädet som ska flyttas grävs ett dike på fyra sidor av trädet, en till en och en halv meter djupt, beroende på rotsystemet, och cirka 50 centimeter brett. Samtidigt beskärs rötterna. Detta gör i helst i etappvis, det vill säga först gången åtgärdas två vertikalsidor om trädet och ett halvår senar görs resterande två sidor.
 2. Rotklumpen skyddas i det framgrävda diket genom att vi sveper plast lodrätt längs med den frilagda klumpen. Plasten stimulerar rotbildningen av finrötter och begränsar rottillväxten inom klumpen.
 3. Därefter fylls diket igen med de uppschaktade jordmaterialet. På klumpen tas det översta jordlagret tas bort 5-10 cm och ersätts med lager av mulch (kompost och träflis) för att stimulera rotutvecklingen.
 4. Vi gör förberedelser i stadsmiljön genom att flytta ledningar, belysningsstolpar, parkeringsautomater etc som kan vara i vägen i marken inom det arbetsområde som krävs för att flytta trädet och sätta ned det på den nya växtplatsen.
 5. Transportväg behöver säkerställas så trädet kan transporteras utan hinder på vägen. Då kan vi till exempel behöva plocka ned luftledningar, skyltar och eventuellt bygga nya tillfälliga transportvägar och avverka träd. Beroende på trädets storlek kan det också bli aktuellt med viss beskärning och uppbindning av trädkronan.
 6. Vissa träd flyttar vi på dagtid, andra på helger eller kvällar för att inte påverka trafiken i för stor utsträckning.
 7. Vi förbereder växtbädden på den nya växtplatsen för att säkerställa tillfredställande växtförutsättningar för trädet.
 8. Rotklumpen binds och kläs in (emballeras) så att den inte faller isär vid upptagning och transport.
 9. Trädet flyttas med hjälp av lyftkran eller trailer och sätts ned i den förberedda gropen på den nya växtplatsen.
 10. Emballeringen av rotklumpen tas bort när trädet är på den nya växtplatsen och eventuellt skadade rötter beskärs.
 11. Om terrassen är för tät på den nya växtplatsen kan marken behövas dräneras och överskottsvattnet leds till en dagvattenledning.
 12. Ny jord läggs kring jordklumpen och ytan på rotklumpen täcks med mulch (kompost och träflis).
 13. Vi beskär trädkronan för att behålla jämvikten mellan krona och rotsystem efter flytt.
 14. Träden stagas upp.
 15. Kontinuerlig bevattning och efterkontroll.

Referenser för flytt av stora träd:

www.treemover.com

http://www.bigtreestoday.com/transplanting.html

http://www.briarrosenurseries.com/transplanting/

http://bigtreesupply.com/transplanting/

http://www.urbanforestryworks.com/

http://wallacelandscape.com/projects/large-tree-transplanting/

http://www.btl.nl/bomendienst

http://www.dgg-international.de/engl/index_c.htm


Varför förbereds inte alla träd på samma sätt?

Träd med ett stamomfång upp till 120 centimeter kan flyttas med minimala förberedelser. Arborister beskär och binder upp grenar, vilket är ett normalt förfarande som syftar till att skydda träden vid transport. Samtliga av dessa träd har tidigare drivits upp i plantskola. De har en samlad rotklump med få grövre rötter som normalt inte behöver rotbeskäras före flytt, utan det görs på plats på den nya växtplatsen.

Stora träd i vår stadsmiljö, träd med ett stamomfång på 120 cm eller mer, kräver mer omfattande förberedelser än mindre träd. Stora träd behöver minst två växtsäsonger i lövat tillstånd för att kunna utveckla sitt rotsystem inför en flytt, därför påbörjas förberedelserna flera år i förväg. Att flytta respektive skydda träd med hjälp av så kallade vitaliseringsdiken är en vedertagen metod som har gjorts flera gånger både i Sverige och utomlands.

Utförandet av flytt och förarbeten görs enligt rekommendationer i Tysk standard beträffande flytt av stora träd. Detta regelverk bygger på erfarenheter från flytt av träd från Tyskland och USA samt den senaste forskningen inom ämnesområdet.

Länk till examensarbete Flytt av träd.


Vilka metoder använder vi för att flytta träd?

För träd upp till 120 cm i stamomfång kan flytt genomföras med mobila trädflyttningsmaskiner som är anpassade efter trädens rotsystem.

 • Skopa 1200 mm – flytt av träd med 20–35 cm i stamomfång.
 • Skopa 1700 mm – flytt av träd med 35-50 cm i stamomfång.
 • Skopa 2500 mm – flytt av träd med 50-70 cm i stamomfång.
 • Skopa 3000 mm – flytt av träd med 70- 120 cm i stamomfång.

Mindre träd än 45-50 cm i stamomfång kan flyttas genom att rotklumpen grävs ut för hand. Rotklumpen binds då in med juteväv och stålnät och flyttas med hjälp av lastbil.

Träd med ett större stamomfång än 120 cm flyttas med hjälp av lyftkranar eller trailer.

Etableringsskötsel upp till 120 cm – vad innebär det och hur länge efter flytt pågår den?

Skötsel och etableringsskötsel av ett flyttat träd är avgörande för trädets återhämtning. Etableringsskötsel består av följande insatser:

 • Rotklumpen grävs fram efter det att den är placerad på den nya växtplatsen och eventuellt skadade rötter beskärs.
 • Ny växtbädd utanför rotklumpen, vid behov läggs ny jord.
 • Ett lager med mulch (kompost och träflis) läggs på de översta tio cm för att stimulera rottillväxten.
 • Vid behov dräneras marken kring rotklumpen på den nya växtplatsen.
 • Trädet stagas upp.

Garantiskötsel pågår under fem år:

 • Växtbädden hålls fuktig genom bevattning
 • Ogräsbekämpning för att förhindra att ogräs växer för nära stammen

Trafikverket och vår entreprenör ansvarar för garantiskötseln under fem år. Det är samma entreprenör som ansvarar för förberedande arbeten, flytt och etableringsskötsel. De träd som tillfälligt planteras på plantskola sköts om tills återplantering sker.


Etableringsskötsel över 120 cm – vad innebär det och hur länge efter flytt pågår den?

 • Emballaget runt rotklumpen tas bort.
 • 4–5 meter utanför rotklumpen läggs ny jord.
 • Ett lager med mulch (kompost och träflis) läggs på de översta tio cm för att stimulera rottillväxten.
 • Vid behov dräneras marken kring rotklumpen på den nya växtplatsen.
 • Trädet stagas upp.

Garantiskötsel pågår under fem år:

 • Växtbädden hålls fuktig genom bevattning.
 • Ogräsbekämpning för att förhindra att ogräs växer för nära stammen.

Trafikverket och vår entreprenör ansvarar för garantiskötseln under fem år. Det är samma entreprenör som ansvarar för förberedande arbeten, flytt och etableringsskötsel.

Risker med att flytta träd

Första förutsättningen för att flytta träd är att det ska vara friskt. Om förberedelser, flytt och etableringsskötsel görs enligt de rekommendationer som finns räknar man med att ett träd klarar en flytt.

Vid bristande undersökningar och förberedelser finns följande risker:

 • Framkomlighet vid transport
 • Stora stenar eller ytligt berg
 • Högt grundvatten
 • Kablar i marken

Vid flytt och etableringsskötsel finns följande risker:

 • Om träden inte flyttas professionellt utifrån de rekommendationer som ges
 • Om etableringsskötsel, bevattning och ogräsbekämpning inte sköts enligt rekommendationer

Något som är svårt att se vid en undersökning av trädet är dolda växtsjukdomar.

Att skötseln av trädet efter en flytt sköts enligt rekommendationer är avgörande för trädets återhämtning. Ett stort träd kräver vård i flera år innan det fullt etablerar sig på den nya växtplatsen. Viktigt är att bevattning utförs på ett sådant sätt att markfuktigheten är god och vi gör därför kontinuerliga fuktighetsmätningar.

Brister i inledande undersökningar och förberedelser kan resultera i att man inte har en fullgod bild av trädets hälsa. Träd som är skadade eller angripna av sjukdom eller skadedjur får det svårt att återhämta sig efter en flytt. För att etablera sig på den nya platsen behöver träden vara i god kondition, ha en stabil trädkrona och ett tillräckligt stort rotsystem.

Sedan 2014 har Göteborgs Stad och Trafikverket inventerat cirka 1 500 träd i gatu- och parkmiljö för att få en överblick av trädens hälsa, ålder och art. Inventeringarna har också kompletterats med undersökningar under 2015 av trädens rotsystem och rötternas hälsa. Undersökningarna visade att mark och röt­ter har bra förutsättningar. Träden i sig är livskraftiga och då blir resultatet i princip alltid lyckat. Vi flyttar bara träd som har rätt förutsättningar för att flyttas.


Vad händer om något går fel?

Om ett träd dör eller får sådana skador att det inte anses uppfylla förväntat resultat efter flytt görs en utredning. Utredningen får visa på vad som är orsaken och utifrån resultatet fattas beslut om åtgärd och om ersättning utgår.

Om orsaken kan relateras till att uppsatt kravställning för flytt, etableringsskötsel och skötsel inte skötts ersätter Trafikverket staden. Ersättningen återinvesteras inom staden för plantering av nya träd.

Trafikverket ersätter inte om någon annan orsakat skadan.

Regelbundna kontroller med dokumentation utförs av Trafikverket och Göteborgs stad på förberedelser, utförande av flytt och skötsel efter flytt, så kallad etableringsskötsel.

Trafikverket har tidigare utfört lyft och flytt av träd i andra projekt. Vi arbetar tillsammans med Göteborgs stad och specialister inom området som har arbetat med liknande projekt under många år.

Metodiken är väl beprövad och används världen över. Schakter i rotsystem sker dagligen i Göteborg på grund av flytt, installation och reparation av ledningar i staden. I samband med schaktarbeten ska rötterna alltid beskäras professionellt. När mark och rötter ges rätt förutsättningar och träden är i god kondition blir resultatet vid flytt av träd bra.

Några exempel på trädflytt i Göteborg med trädflyttningsmaskin: under början av 1980-talet då lindar flyttades från Västra Frölunda till Skånegatan, utefter Nya Ullevi, samt till området kring Gamla Ullevi. Under slutet av 1980-talet flyttades oxlar från Angered till Polhemsplatsen och under början av 2000-talet flyttades ett antal träd inom Nya Allén.

Några exempel på trädflytt av Trafikverket: mellan Lomma och Lund i slutet av 1980-talet flyttades stora lindar, 2006 vid norra länken i Stockholm flyttades det hittills största trädet i Sverige, 2010 tvärbanan vid Sundbyberg flyttades en pyramidek, i Borlänge 2011 flyttades 20 lindar vid kupolen. Alla träd mår i dag bra.

Här finner ni länkar till Gary Watsons och Örjan Ståls föreläsningar om flytt av stora träd på Moviums trädseminarium i Göteborg den 12 september 2017.

gary_watson_part1.pdf, (pdf-fil, 4729 kB)

gary_watson_part2.pdf, (pdf-fil, 8386 kB)

gary_watson_part3.pdf, (pdf-fil, 8095 kB)

gary_watson_part4.pdf, (pdf-fil, 7143 kB)

orjan_stal_del1.pdf, (pdf-fil, 8630 kB)

orjan_stal_del2.pdf, (pdf-fil, 7388 kB)


Går det att flytta träd i stadsmiljö?

I princip alla träd som växer i stadsmiljö är ditplanterade och också flyttade vid ett eller flera tillfällen. Ofta kommer de från en plantskola. Alla träd som säljs från plantskola är flyttade träd som ibland ha flyttats i flera omgångar inom plantskolan. Träden säljs i olika storlekar och olika flyttmetoder har använts beroende på storleken.

Att flytta etablerade träd som växer i stadsmiljö är också en etablerad metodik som utförs i stor skala årligen i Europa med specialanpassade maskiner. I Sverige har också flytt av träd med specialanpassade maskiner utförs sedan slutet av 70-talet. Flytt av träd i urban miljö har hittills varit i mindre skala men ökat i omfattning de senaste tio åren.

Stora träd i vår stadsmiljö, träd med ett stamomfång på 120 cm eller mer, kräver mer omfattande förberedelser än mindre träd. Stora träd behöver minst två växtsäsonger i lövat tillstånd för att kunna utveckla sitt rotsystem inför en flytt, därför påbörjas förberedelserna flera år i förväg. Att flytta respektive skydda träd med hjälp av så kallade vitaliseringsdiken är en vedertagen metod som har gjorts flera gånger både i Sverige och utomlands.

Trafikverket har tidigare utfört lyft och flytt av träd i andra projekt. Vi arbetar tillsammans med specialister inom området som har arbetat med liknande projekt under många år. Specialisterna har stor kunskap när det gäller omplantering, skydd och bevarande av träd, hur de på bästa sätt ska tas om hand för att klara sig och vilka träd som är lämpliga att flytta.

Referenser för flytt av stora träd:

www.treemover.com

http://www.bigtreestoday.com/transplanting.html

http://www.briarrosenurseries.com/transplanting/

http://bigtreesupply.com/transplanting/

http://www.urbanforestryworks.com/

http://wallacelandscape.com/projects/large-tree-transplanting/

http://www.btl.nl/bomendienst

http://www.dgg-international.de/engl/index_c.htm

Hur många träd kommer att påverkas av byggnationen av Västlänken?

 • Antal träd som berörs: 1500
 • Antal träd som har goda förutsättningar för att bevaras på plats: 700
 • Antal träd som har goda förutsättningar för att bevaras genom flytt: 300
 • Antal träd som har sämre förutsättningar för att bevaras på plats och där fortsatt utredning krävs: 30-50
 • Antal träd som har sämre förutsättningar för att bevaras på plats och som kommer att ersättas med nya träd: 450-500

Med reservation för förändring.


Vad kostar detta arbete?

Trafikverket har i uppdrag att planera och förbereda inför byggnationen av Västlänken. Utmed Västlänkens sträckning kommer ett antal träd att beröras av bland annat schakter och trafikomläggningar.

Västlänkens totala budget för arbetet med att skydda, flytta och ersätta de träd de träd som påverkas uppgår till 75 miljoner kronor.

Trafikverket har tidigare gjort en bedömning att det är ekonomiskt försvarbart att flytta träden, snarare än att ersätta dem med nya. Vi flyttar inte träd i fall där det är ekonomiskt orimligt eller inte möjligt rent tekniskt.

Vi gör en ekonomisk värdering av alla träd och utifrån den bedöms ersättningsvärdet för de träd som tas ned, och för de träd som eventuellt skadas under byggnationen. Den värdering som har gjorts visar att det är mer ekonomiskt att bevara träden än att ersätta dem med nya likvärdiga träd.


Hur väljs träden som ska flyttas respektive avverkas ut?

Vi har genomfört en bedömning av träden utifrån den mark som behöver tas i anspråk för schakt och bygge av Västlänken. Arbetet är genomfört i samarbete med park- och naturförvaltningen och ligger till grund för vilka träd som föreslås bevaras på plats eller genom flytt och vilka som ska tas ned och ersättas med nya träd. Bedömningen är gjord utifrån hur träden mår och om det är tekniskt möjligt att flytta dem, samt hur möjligheterna ser ut för att de ska att överleva en flytt.


Hur ersätts avverkade träd?

Träd som avverkats ersätts med nya träd efter avslutad byggfas.