Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Arbete i tunnel

Störningar under byggtiden av Västlänken

Byggandet av Västlänken i Göteborg medför buller. Borrning, sprängning, spontning och pålning pågår i områdena runt Korsvägen, Haga, Kvarnberget och Centralen. Klicka på ett område för att läsa mer om vilka störningar som pågår i området.

Centralen

Mellan en bro över E6 och Gullberg bygger vi Västlänken i ett betongtråg, och en kort betongtunnel, som sedan övergår i en bergtunnel genom Gullberget under Skansen Lejonet.  Tunneldrivningen för den cirka 100 meter långa bergtunneln blev klar tidigare under 2021. Förstärkningsarbeten pågår i tunneln genom Gullberg innan kommande sprängningsarbeten i schakten, närmast Kruthusgatan, fortsätter efter sommaren 2021.

Störningar

Under tiden arbeten som till exempel förstärkningsarbeten i tunneln genom Gullberg pågår bedömer vi att de inte kommer att upplevas som störande.

Arbetstider

Arbeten i det här området pågår på vardagar mellan klockan 07–19. Vid behov kan arbeten som är tystare, till exempelvis sprutbetong, utföras på helger och kvällar.

Mellan Gullberg och Kombiterminalen arbetar vi med att gjuta Västlänkens huvudtunnel. Här ska betongtunnel och bergtunnel mötas. Hittills är mer än 200 meter av huvudtunneln gjuten i det här området. Här pågår även dragning av spont på de ställen där vi har en helt färdiggjuten tunnel i höjd med Kruthusgatan.

Störningar

Att dra bort spont från den delen där vi har en färdiggjuten tunnel kan ge upphov till luftburet buller.

Arbetstider

Arbeten som riskerar att överskrida våra riktvärden för bullrande verksamhet utförs helgfri måndag–fredag, 07.00–19.00.

Schaktet för station Centralen sträcker sig från Kruthuslänken till en bit bortanför Nils Ericsonsterminalen. Stationen bygger vi i betong. Här utför vi bland annat schaktnings-, spontnings-, pålnings- och gjutningsarbeten. I området pågår även byggnationen av ett utrymme för brandgasevakuering i närheten av Bergslagsgatan.

Störningar

Arbeten som kan upplevas som störande är spontning och pålning som ger upphov till luftburet buller. När vi gjuter tunnelns golv, väggar och tak bedömer vi inte att det är arbeten som kan upplevas som störande.

Arbetstider

Arbeten som riskerar att överskrida våra riktvärden för bullrande verksamhet utförs helgfri måndag–fredag, 07.00–19.00.

 

Kvarnberget

Mellan Kanaltorget och Maritiman pågår omfattande bergschaktsarbeten och förstärkningsarbeten i Götatunneln för att vi ska kunna bygga Västlänkens huvudtunnel. Arbeten som pågår på den här sträckan är till exempel sprängningar, borrningsarbeten och injektering. Sprängningar sker i höjd med Maritiman och Sankt Eriksgatan. Vid Kanaltorget gjuter vi förstärkningen av Götatunneln för att huvudtunneln ska kunna passera över. I det här området kommer vi efter sommaren att inleda byggnationen av en servicetunnel.

Störningar

Sprängnings- och borrningsarbeten ger upphov till störningar i form av buller och vibrationer. I det här området kommer störningar att pågå i cirka ett år innan vi kan börja gjuta huvudtunneln i området. Detta gör att störningar pågår under en längre tid.

Arbetstider

Arbeten som riskerar att överskrida riktvärdet för bullrande verksamhet, till exempel borrningsarbeten, utförs vardagar mellan 07–19. Sprängningsarbeten kan ske på vardagar mellan klockan 09–15 och 17–19. Tystare arbeten som till exempel injektering kan utföras under kvällar och nätter.

Vid Packhusplatsen, i arbetsområdet mellan Maritiman och Stora Hamnkanalen, pågår installationer av slitsmurar innan vi kan börja bygga Västlänkens huvudtunnel. Slitsmurar är en del av tunnelkonstruktionen och fungerar som tunnelns väggar. Under sommaren börjar vi knacka bort en del av betongen på slitsmurarna för att underlätta installationen för tunneltaket.

Störningar

Under tiden slitsmurar installeras bedömer vi att några bullrande arbeten inte kommer att pågå. Knackning av betong ger upphov till störningar i form av buller.

Arbetstider

Arbeten i det här området pågår på vardagar mellan klockan 07–19 och vid enstaka tillfällen på lördagar mellan klockan 12–16.

 

Haga

Otterhällan är en knutpunkt för det fortsatta arbetet med Västlänkens huvudtunnel mellan Stora Hamnkanalen och Rosenlund. Norrut, under Residenset, fortsätter vi tunneldrivningen genom att främst använda oss av en kombination av försiktig sprängning, hydraulisk spräckning och vajersågning. Vi räknar med att vara framme till cirka 15 meter från bergpåslaget vid Södra Hamngatan till december 2021.

Störningar

Hydraulisk spräckning ger upphov till mindre och lägre vibrationer, men innebär omfattande borrningsarbeten. Detta påverkar inte ljudnivåerna, men stomljuden blir mer ihållande och pågår under längre sammanhängande tider. 

Sprängningar i våra tunnlar skapar ett högt buller, men under en mycket kort tid. Bullret från en sprängning överskrider därför inte riktvärdena för stomljud kvällstid.

Arbetstider

Arbeten som riskerar att överskrida riktvärdet för bullrande verksamhet, till exempel borrning och hammarskrotning, utförs vardagar, 07–19. Tystare arbeten (exempelvis bultsättning, sprutbetong, injektering) kan utföras under kväller och nätter.

Spräningsarbeten utförs vardagar och lördagar 07-22. 

Otterhällan är en knutpunkt för det fortsatta arbetet med Västlänkens huvudtunnel mellan Stora Hamnkanalen och Rosenlund. På vägen mot Rosenlund kommer vi att passera ett antal underjordiska anläggningar, till exempel Kungsgaraget, och arbetet kommer därför att gå försiktigt fram.

Störningar

Vi kommer att kombinera traditionell borr- och sprängteknik, vajersågning och hydraulisk spräckning. Sprängning ger upphov till vibrationer. Vibrationsnivån i marken dämpas med avståndet till sprängplatsen, men om du bor direkt ovanför tunnelarbetena kan en sprängsalva få det att kännas som om hela byggnaden rör sig, fast den inte gör det.

Sprängningar i våra tunnlar skapar ett högt buller, men under en mycket kort tid. Bullret från en sprängning överskrider därför inte riktvärdena för stomljud kvällstid.

Borrning för sprängning, vajersågning eller hydraulisk spräckning ger upphov till stomljud som kan märkas påtagligt för de som bor närmast tunnelfronten.

Arbetstider

Arbeten som riskerar att överskrida riktvärdet för bullrande verksamhet, till exempel borrning och hammarskrotning, utförs vardagar, 07–19. Tystare arbeten (exempelvis bultsättning, sprutbetong, injektering) kan utföras under kväller och nätter.

Spräningsarbeten utförs vardagar och lördagar 07-22. 

Jordschaktet för station Haga grävs i etapper och sträcker sig cirka 240 meter från Rosenlundsgatan över Rosenlundskanalen och slutar där tunneln återigen går in i berg, strax norr om Hagakyrkan. Här bygger vi den norra delen av station Haga i betong. Inför schaktarbeten behöver vi utföra olika markförstärkande åtgärder, skapa stödkonstruktioner för schakt, installera spont och slitsmurar.

Störningar

Installation av markförstärkande åtgärder, stödkonstruktioner och spont ger upphov till luftburet buller, främst när vi använder vibrohammare för att få spont på plats. Höga bullernivåer kan också uppstå tillfälligt då spontplankor slår emot sten och betong i marken.

Arbetstider

Vi arbetar i huvudsak med bullrande arbeten vardagar, 07–19. Tystare arbeten under gällande riktvärden för bullrande verksamhet kan utföras under kväller och nätter.

Strax norr och Hagakyrkan går jordschaktet för station Haga över till bergschakt. Under kyrkoplanet sträcker sig sedan stationens plattformar 250 meter söderut mot Landala. Berguttaget för själva stationsrummet, som är det största bergrummet, beräknar vi till cirka tre år.

Haga kyrkoplan – bergpåslag

Strax norr och Hagakyrkan går jordschaktet för station Haga över till bergschakt. Innan vi kan utföra några bergarbeten för stationen ska vi schakta oss ned 27 meter under Parkgatans nivå. 

Om allt går enligt plan kommer vi att kunna påbörja sprängningsarbeten för förskärningen till stationsutrymmet i slutet av juli. 

Störningar

Våra arbeten med jord- och bergschakten vid Haga kyrkoplan kommer att ge upphov till både stomljud (till exempel när vi borrar ankarstag för spont, injektering och inför vajersågning) och vibrationer (sprängning). 

Sprängning sker vardagar, klockan 09.00–10.00 och 13.00–14.00. Genom ett signalhorn förvarnas omgivningen och trafikanter om att en sprängning kommer att ske, all trafik stoppas då av vakter inom en utsedd säkerhetszon.

Berget tas ut i pallar genom en kombination av vajersågning och sprängning. Inför  sprängningen lägger vi över sprängmattor, mattorna dämpar ljudet och förhindrar att grus och sten inte tar sig utanför arbetsområdet.

Arbetstider

Vi arbetar i huvudsak med bullrande arbeten över riktvärdet vardagar, 07–19. Tystare arbeten under kan utföras under kväller och nätter.

På berget väster om Södra Viktoriagatan ska vi bygga ett ventilationsschakt. Själva schaktet för anläggningen bygger vi med tekniken raiseborrning. Borrmaskinen och tillhörande utrustning transporteras till arbetsområdet på lastbilar vecka 24 (14–27 juni). Vi beräknar att vara klara med borrningsarbetet för schaktet senast vecka 34 (23–29 augusti).

Störningar

Borrningsarbetena för ventilationsschaktet medför både ett visst luftburet buller och stomljud.  Inför att arbetet påbörjas monterar vi ljudisolerande mattor på det befintliga byggstängslet. 

För att komplettera våra bullerberäkningar genomför vi mätningar och följer upp de
störningsanmälningar som kommer in. Vid behov kompletterar vi med ytterligare ljuddämpande åtgärder. 

Arbetstider

Inledningsvis planerar vi att utföra bullrande arbeten vardagar 07.00–19.00.Visar våra mätningar att arbetet inte överskrider riktvärdet för luftburet buller och stomljud kan borrningen för ventilationsschaktet även komma att ske under kvällar, nätter och helger.

För att Lilla Samskolan ska kunna bedriva sin verksamhet gör vi vid behov uppehåll i arbetet under barnens viloperioder klockan 11.00–14.00. Uppehållet gäller veckorna 27 samt vecka 32–34 (9–29 augusti).

Vid årsskiftet nådde servicetunnel Linné Västlänkens huvudtunnel. Härifrån arbetar vi vid flera tunnelfronter och spränger ut huvudtunneln i riktning mot station Haga och österut mot Korsvägen. Samtidigt drivs den parallella räddnings- och servicetunnel som löper längs med huvudtunneln mellan de två stationerna.

Störningar

För att bygga Västlänkens bergtunnel mellan station Haga och Korsvägen använder vi traditionell borr- och sprängteknik. Sprängning ger upphov till vibrationer. Vibrationsnivån i marken dämpas med avståndet till sprängplatsen, men om du bor direkt ovanför tunnelarbetena kan en sprängsalva få det att kännas som om hela byggnaden rör sig, fast den inte gör det.

Borrning för sprängning, vajersågning eller hydraulisk spräckning ger upphov till stomljud som kan märkas påtagligt för de som bor närmast tunnelfronten. Sprängningar i våra tunnlar skapar ett högt buller, men under en mycket kort tid. Bullret från en sprängning överskrider därför inte riktvärdena för stomljud kvällstid.

Arbetstider

Arbeten som riskerar att överskrida riktvärdet för bullrande verksamhet, till exempel borrning och hammarskrotning, utförs vardagar, 07–19. Tystare arbeten (exempelvis bultsättning, sprutbetong, injektering) kan utföras under kväller och nätter.

Spräningsarbeten utförs vardagar och lördagar 07-22. 

 

Korsvägen

Mellan Landala Torg och Korsvägen ska vi spränga ut en tågtunnel och den västra halvan av station Korsvägen under de närmaste tre åren. Just nu spränger vi fram flera olika arbetstunnlar för att kunna snabba på bygget av stationen. I Västlänkens interaktiva karta kan du se exakt, dag för dag, hur långt vi har kommit med arbetet.
Västlänkens interaktiva karta

Nu inleds också arbetet med att bygga den västra entrén till stationen i Renströmsparken. Vi börjar med att lägga om ledningar och utföra borrning av ett 20-tal hål i området.

Störningar

Sprängningar och borrning i bergtunnlarna ger upphov till buller som kan märkas påtagligt hos de som bor närmast tunnelarbetet. Sprängningar kan ske vardagar 7–22 och lördagar 9–18. Mer information finns i artikeln ”Nu börjar bygget av stationen i Johanneberg”, november 2020.
Nu börjar bygget av stationen i Johanneberg
När vi borrar hål för mätning och analys under våren så väsnas borrningen ganska mycket. I slutet av juni ska vi borra hål för extensometer i Dicksonsgatan, Olof Wijksgatan och Högåsplatsen. Det ger ett högt buller under någon dag per borrhål.

Vissa ytor i Renströmsparken spärras av under våren och elva p-platser stängs på Olof Wijksgatan. Mer information finns i artikeln ”Nu inleds arbeten i Renströmsparken”, februari 2021.
Nu inleds arbeten i Renströmsparken

Arbetstider

Arbeten som riskerar att överskrida riktvärdet för bullrande verksamhet, till exempel borrning och hammarskrotning, utförs främst vardagar, 07–19. Tystare arbeten (exempelvis bultsättning, sprutbetong, injektering, utlastning) kan utföras under kvällar och nätter.

Sprängningar i våra tunnlar skapar visserligen ett högt buller, men under en mycket kort tid. Bullret från en sprängning går därför inte över riktvärdena för stomljud kvällstid och sprängningar är alltså tillåtna fram till klockan 22.

Markarbetena och borrningarna i Renströmsparken sker vardagar 07–19.

På Korsvägen ska vi bygga den östra delen av station Korsvägen i betong. Just nu slår vi ner långa stålpålar ner till berggrunden för att skapa en ram till schaktet som vi ska gräva ut med start i höst. Vi lägger om ledningar och stabiliserar marken inför schaktarbetet. Vill du veta mer om arbetet kan du läsa artikeln ”I sommar börjar vi bygga stationen”, maj 2020.
I sommar börjar vi bygga stationen

Störningar

Neddrivningen av stålpålar ger upphov till buller för omgivningen. Pålningen planeras avslutas i sommar. Avlastning av byggnadsmaterial kan ibland ske nattetid av trafiksäkerhetsskäl, när transporterna är långa. Avlastningen kan generera kortvarigt buller.

Nattarbete 1 juli. Natten till 1 juli klockan 01–05 sker en reparation på den tillfälliga bron på Korsvägen. Det kommer att skapa ett högt buller under några timmar. Arbetet sker i spårområdet och måste därför utföras när inga spårvagnar rullar där.

Arbetstider

Pålningen sker vardagar 7–19. Transporter kan förkomma på andra tidpunkter.

I berget under Liseberghjulet spränger vi ut den östra änden av station Korsvägen och tågtunneln.  Vi förbereder för övergången mot tågtunneln i betong som ska byggas i området bakom Rondo. Bakom Rondo byggs slitsmurar som bildar väggar i det schakt där vi ska bygga betongtunneln.

Störningar

Sprängningar och borrning i berget på Liseberg ger upphov till buller. Vissa transporter till och från byggområdet bakom Rondo kan ge lokala störningar.

Arbetstider

Arbeten i bergdriften som riskerar att överskrida riktvärdet för bullrande verksamhet, till exempel borrning och hammarskrotning, utförs vardagar, 07–19. Sprängning kan ske vardagar 07–22 och lördagar 9–18. Tystare arbeten (exempelvis bultsättning, sprutbetong, utlastning, injektering) kan utföras under kvällar och nätter.

Sprängningar i våra tunnlar skapar visserligen ett högt buller, men under en mycket kort tid. Bullret från en sprängning går därför inte över riktvärdena för stomljud kvällstid och sprängningar är alltså tillåtna fram till klockan 22.

Schaktarbetena bakom Rondo sker vardagar 07–19.

Pålning pågår på den östra sidan av Mölndalsån. Pålarna skapar väggarna till det schakt som ska grävas ut för betongtunneln. Den här etappen av pålningsarbetet planeras att vara klart under juli.

Störningar

Pålningen ger upphov till buller, stundtals relativt högt. Pålningsarbetena pågår vardagar 7–19. Vissa transporter med leverans och avlastning av stort gods kan ske nattetid, av trafiksäkerhetsskäl.

Arbetstider

Arbeten som riskerar att överskrida riktvärdet för bullrande verksamhet, i det här fallet pålningen, utförs vardagar, 07–19. Tystare arbeten och även vissa transporter kan utföras under kvällar och nätter.

I berget under Jakobsdal spränger vi ut tågtunneln och en parallell servicetunnel. Vi planerar att vara klara med bergarbetena 2023. I Västlänkens interaktiva karta kan du se exakt, dag för dag, hur långt vi har kommit med arbetet.
Västlänkens interaktiva karta

Störningar

Sprängningar och borrning ger upphov till buller som kan märkas påtagligt hos de som bor närmast tunnelarbetet. Vissa transporter av sprängsten kan ske nattetid. Mer information finns i artikeln ”Kilometerlång tunnel byggs under Jakobsdal”, februari 2021.
Kilometerlång tunnel byggs under Jakobsdal

Arbetstider

Arbeten som riskerar att överskrida riktvärdet för bullrande verksamhet, till exempel borrning och hammarskrotning, utförs främst vardagar, 07–19. Tystare arbeten (exempelvis bultsättning, sprutbetong, injektering, utlastning) kan utföras under kvällar och nätter. 

Sprängningar i våra tunnlar skapar visserligen ett högt buller, men under en mycket kort tid. Bullret från en sprängning går därför inte över riktvärdena för stomljud kvällstid och sprängningar är alltså tillåtna fram till klockan 22.
Sprängning sker vardagar 7–22 och lördagar 9–18. 

I Almedal ska vi bygga Västlänkens södra infart i betong. Vi har snart avslutat spontningsarbetena. Schaktningen av den grop där vi ska bygga den södra tunnelmynningen på Västlänken har påbörjats. 

Störningar

Från den 21 juni kan borrningar i berg förekomma i den norra delen av schaktet, vid Lyckholms bryggeri. Det orsakar buller. Längre fram i sommar kommer vi att spränga varje vardag vid 11.20-tiden. Bergarbetena bedöms pågå åtminstone året ut.

Med start i slutet av juni så kommer nya spontningsarbeten att påbörjas som kan ge upphov till buller. Det är arbeten med en dagvattenledning längs Grafiska vägen som gör att vi kommer både slå ner och dra upp spont.  

Arbetstider

7–19 vardagar. Ibland måste vi arbeta nära tågspåren och då sker det arbetet nattetid, vardagar och helger, när tågtrafiken ligger nere, av säkerhetsskäl.