Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Paketets adventskalender - se dagens lucka

Den 1-24 december öppnar vi en lucka om dagen och visar vad som ingår i Västsvenska paketet och andra satsningar som är på gång i Västsverige. Se dagens lucka här. 

Lucka 24:  2028 – klart och dags för nästa steg

När Västsvenska paketets alla projekt är färdiga kommer vi ha bättre kapacitet i väg- och järnvägsnätet med färre köbildningar och trafikstopp. Paketet har bidragit till ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige där det är enkelt att bo där man vill och samtidigt resa till jobb eller skola inom rimlig tid. Göteborg är också stärkt som regionskärna vilket innebär att det är många fler än i dag som pendlar till Göteborg för att arbeta, studera, besöka evenemang, shoppa och njuta av stadslivet. Med en allt högre andel kollektivtrafikresenärer blir också luften allt bättre.

 

Lucka 1: Vi satsar 34 miljarder kronor för framtiden 

Västsvenska paketet innehåller stora investeringar på kollektivtrafik, järnväg och vägar som pågår fram till ungefär 2028. För när vi växer och blir fler behöver vi planera och utveckla Göteborg som kärnan i en storstadsregion, så att alla i Västsverige kan ta sig fram så smidigt och hållbart som möjligt. Med förbättrad infrastruktur minskar restiderna och vi skapar en region med kortare avstånd, där man själv har möjlighet att välja var man vill bo, vistas, arbeta och studera.

Lucka 2: Ta bilen till pendeln

Inom ramen för Västsvenska paketet bygger Västtrafik 2 000 bilplatser och lika många cykelplatser längs stationer och infartsstråkens busshållplatser. Där kan du ställa din bil eller cykel och åka kollektivt resten av vägen. Det kostar inget och parkeringarna finns alltid nära någon hållplats. 

Lucka 3. Västlänken ger plats för fler tåg

Västlänken är en tågtunnel med dubbla spår som kommer att byggas i Göteborg. Med tre nya stationer – vid Göteborgs central, Haga och Korsvägen kommer pendel- och regiontåg att kunna passera vidare genom Göteborg. Detta gör att resenärerna kan spridas ut på fler stationer och att trycket på både centralen och den lokala kollektivtrafiken minskar. I dag trafikeras Göteborgs central av 675 tåg per dygn – när Västlänken invigs kommer mellan 200 och 300 av dem gå i tunneln, lite beroende på hur man väljer att trafikera. Det innebär en mycket större kapacitet på centralen, och att vi kan börja köra betydligt fler tåg – hela 1 125 per dygn. Västlänken börjar byggas 2018 och väntas trafikeras 2026

Lucka 4: Nio mil busskörfält – och bussen kommer fram

Västsvenska paketet har möjliggjort att busskörfälten i Göteborgsregionen blivit fler och längre. Den totala längden har ökat från tre mil till nio mil. Framför allt finns busskörfälten längs infartslederna, men även centrala Göteborg har fått särskilda körfält för att bussar ska få bättre framkomlighet. Busskörfälten gör att resorna bli både snabbare och punktligare. På väg 158, Säröleden, planeras ett busskörfält i södergående riktning mellan Hovåsmotet och Brottkärrsmotet. Målet är att bidra till ett mer hållbart resande och minskad andel biltrafik på sträckan.

Lucka 5: Ny biltunnel under älven 

Marieholmstunneln byggs under Göta älv för att binda samman staden och avlasta Tingstadstunneln där det ofta blir långa köer. Att få ytterligare en älvförbindelse för biltrafik minskar sårbarheten i trafiken vilket gör att det blir minskad risk för störningar i trafiken och ger snabbare och mer tillförlitliga transporter genom Göteborg till hamnen.  Arbetet med tunneln pågår och beräknas vara färdigt 2020.

Lucka 6: Mer plats på pendeltågen 

Med längre perronger kan man köra längre tåg med fler platser. Västsvenska paketet har finansierat förlängda tågperronger för att förbättra kapaciteten på pendeltågstrafiken.  Detta innebär att fler får plats på tågen mellan Alingsås-Göteborg och Göteborg-Kungsbacka.

Lucka 7: Vi trimmar vägar för att trafiken ska flyta bättre

Vi bygger ut vägnätet för att trafiken ska flyta bättre. Ett exempel är att Trafikverket bygger ett extra körfält på E6 på Hisingen mellan Tingstadsmotet och Backadalsmotet. Det underlättar för trafikanterna som kommer från den nya Marieholmstunneln och ska vidare norrut på E6.

Lucka 8: Håll koll på trafiken

För att få bra koll på hur du ska ta dig fram så smidigt som möjligt kan du ta hjälp av trafiken.nu. Det är en trafikportal med samlad information om trafiken i Göteborgsområdet. Kolla in trafiken.nu innan du reser. Oavsett om du åker bil, kollektivt, cyklar eller går kan du få hjälp att planera din resa, få information om den aktuella trafiksituationen och om planerade störningar. 

Lucka 9: Boende längs E6 på Hisingen får nytt bullerskydd

Trafikverket bygger ett nytt bullerskydd väster om E6 mellan Tingstadsmotet och Bäckebolsmotet. Bullerskärmen byggs för att förbättra boendemiljön för närboende i Backa

Lucka 10: Bisyssla på Frölunda resecentrum

Sedan i början av augusti finns det en bikupa på Frölunda resecentrums gröna tak. Bikupan har blivit hemvist för 35 000 arbetsbin som kommer att pollinera blommor och fruktträd i närområdet. Nästa år kommer bina också att ge sin första honung. Bikupan finansieras av Västtrafik och är en del av deras hållbarhetsarbete.  

Lucka 11: Cykla och gå på nya banor 

Att välja att cykla och promenera är bra för både miljön och hälsan. Varje dag görs fler än 100 000 cykelresor i staden, vilket motsvarar sju procent av alla resor som görs i Göteborg. Västsvenska paketet finansierar cykel- och gångbanor både i Göteborg och regionen för att du ska kunna gå och cykla säkert.

Lucka 12: Lättare att pendla

Västsvenska paketets satsningar på infrastruktur ger förbättrade pendlingsmöjligheter. Det blir då enklare att bo där man trivs och samtidigt nå jobb eller skola inom rimlig tid. Det medför att vår gemensamma arbetsmarknadsregion växer, och att vi lättare kan få tillgång till arbetskraft och kompetens. Vi blir då också en mer attraktiv region för att behålla och locka till oss företag.

Lucka 13: 13 december – en ny turdag!

Men det behövs inget flyt för att hålla koll på nya tidtabellen. Västtrafik kommer förbättra ett antal linjer så att de passar varandra vid byten samt justera resvägar så att fler kan resa med oss. Du hittar rätt information på vasttrafik.se eller i Reseplaneraren. Trevlig resa!

Lucka 14: Stadens ansikte mot nordost

Under de närmaste tio åren kommer mycket att hända i Gamlestaden. Visionen är att skapa en blandstad med varierat innehåll kring Gamlestadstorget. Stadsdelen kommer att växa med större ytor för handel, bostäder och kontor och bli en viktig port mot nordost. Med ett nytt resecentrum kommer vi skapa en attraktiv och trygg knutpunkt där man kan byta mellan olika typer av kollektivtrafik. Man kommer att kunna vänta både inomhus och utomhus och det kommer finnas ett stort antal cykelparkeringar. Resecentrumet börjar byggas 2016 och väntas stå klart årsskiftet 2017/2018. 

Lucka 15: Vi möts vid älven

I februari invigs Stenpirens resecentrum, en attraktiv och väl fungerande knutpunkt och terminalbyggnad. Resecentret kommer att innehålla vänthall för resenärer och butikslokaler samt andra möjligheter för kommersiell verksamhet. Det blir solpaneler på taket för delvis egenproducerad el och mot kajen utanför finns planer på uteserveringar. Satsningen finansieras av Västtrafik som vill skapa en avkopplande mötesplats för resenärer och människor vid älven.

Lucka 16: Låna boken på stationen

Vid årsskiftet öppnar ett nytt folkbibliotek i Älvängens resecenter. Du kan då låna böcker, filmer, tv-spel och mycket mera medan du väntar på att resa. Biblioteket kommer att vara 180 kvadratmeter stort och vara ett så kallat meröppet bibliotek. Denna satsning finansieras inte av Västsvenska paketet men ligger i linje med paketets mål om att förbättra kollektivtrafiken. 

Lucka 17: Nedsänkning av E45:an mellan Stadstjänaregatan och Falutorget

Ombyggnaden av E45 mellan Lilla Bommen och Marieholm innebär en nedsänkning av leden inne i centrala Göteborg, mellan Stadstjänaregatan och Falutorget. Leden sänks ner ca sex meter längs en sträcka på ca 800 meter. Halva sträckan kommer dessutom att överdäckas, vilket skapar en möjlighet för bebyggelse ovan tunneltaket. Förberedande ledningsarbete pågår. Byggnationen börjar hösten 2016 och det beräknas vara klart 2020.

Lucka 18: Centralen i centrum

Vi befinner oss nu i Göteborgs central där det varje dag passerar omkring 65 000-70 000 människor. Centralenområdet är norra Europas hetaste mark och ett av Göteborgs viktigaste stadsutvecklingsområden. Det finns en unik potential för ny bebyggelse, platser och stråk som bidrar till stadens och regionens utveckling, och till att områdets roll som välkomnande entré till staden förstärks. Inom en framtid kommer det att växa fram en livfull och pulserande stadsdel med plats för många nya arbetsplatser och bostäder. 

Lucka 19: Väg 155 – Lilla Varholmens färjeterminal blir säkrare

Under 2016 bygger Trafikverket om piren vid Lilla Varholmens färjeterminal. I projektet ingår också arbeten på planen inom färjeterminalens område där bilarna väntar på att köra ombord på färjan. Ombyggnaden gör färjeterminalen bättre och säkrare, främst för gående och cyklister.

Lucka 20: En ny bro mitt i stan

Göta Älvbron måste ersättas med en ny. Den nya bron som kallas för Hisingsbron kommer att bli lägre och ta mindre plats. Du kan se den som en gata i staden, som leder över älven och binder samman stränderna. Med en lägre bro behöver vi inte så mycket plats för att leda trafiken upp på den. I stället blir det möjligt att bygga fler bostäder och arbetsplatser ända fram till vattnet. Det blir också lättare att gå och cykla över bron. Hisingsbron förväntas stå klar cirka år 2020.

Lucka 21: Vi blir fler och fler ombord

Allt fler väljer att resa kollektivt. Under första halvåret 2015 låg kollektivresandet i Västra Götaland på samma höga nivåer som 2014. Den totala ökningen ligger på tre procent visar den senast genomförda mätningen. Det innebär fler kollektivresor och färre bilar i centrala Göteborg. Regeringens vision är att Sverige ska vara klimatneutralt år 2050 och att fordonsflottan senast år 2030 inte längre är beroende av fossila drivmedel. För att nå dit måste fler människor resa kollektivt i stället för med bil. Västsvenska paketet arbetar aktivt med att få fler att välja nya resvanor.

Lucka 22: Byt lättare vid Chalmers 

Chalmers hållplats har fått ett nytt utseende. För att minska köbildning i spårvagnsspåren har det byggts nya hållplatslägen för bussar. Hållplatslägena för spårvagnarna har också förlängts för att klara längre spårvagnar i framtiden. 

Lucka 23: Smidigare transporter för lastbilar och gods

För att underlätta för bilister, bussar och godstransporter byggs nya trafikplatser och leder.
Exempel på trafikplatser som byggs om för att bli säkrare är Sörredsmotet på väg 155 och Hovåsmotet på väg 158. De större lederna som byggs om för att bli säkrare och för att trafiken ska flyta smidigare är till exempel Hisingsleden, Lundbyleden och E6.

Läs mer om Västsvenska paketets adventskalender: Möt Västsvenska paketet på Göteborgs Central i jul