Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mål och förväntade effekter för Västsvenska paketet

De samverkande parterna har gemensamt tagit fram Västsvenska paketets övergripande mål. Det finns åtta effektmål kopplade till de övergripande målen för att konkretisera huvudmålen. Läs mer om målen i rapporten till höger.

Övergripande mål för Västsvenska paketet

Större arbetsmarknadsregioner

Med hållbar regionförstoring följer ökade tillväxtmöjligheter och stärkt stabilitet på arbetsmarknaden. Västsverige ska utvecklas med förstorade, förtätade och förstärkta lokala arbetsmarknader. Exempelvis ska Göteborgs lokala arbetsmarknad år 2020 omfatta närmare 1,5 miljoner invånare.

En attraktiv kärna och utveckling längs huvudstråken

Göteborgsregionen ska utvecklas med en stark och attraktiv regional kärna och längs tydliga stråk med ett flertal starka och attraktiva regiondelscentrum. Kärnan ska stärkas med ytterligare 40 000 arbetsplatser och 30 000 boende fram till 2020. Det innebär att stråk och regiondelscentrum till samma tidpunkt ska stärkas med minst 40 000 arbetsplatser och 90 000 boende.

En konkurrenskraftig kollektivtrafik

För att skapa en attraktiv region och uthållig tillväxt krävs en konkurrenskraftig kollektivtrafik som tar hand om 40 procent av alla resor i Göteborgsregionen, jämfört med dagens knappa 25 procent.

En god livsmiljö

Västsverige ska erbjuda en god livsmiljö med frisk luft och rent vatten, lite buller och ett rikt stads-, frilufts- och vardagsliv.

Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den internationella konkurrenskraften

Näringslivet är beroende av effektiva transporter för både personer och gods. Eftersom Göteborg är ett viktigt nav för näringslivets transporter finns särskilt fokus på långväga godstransporter med såväl nationell som internationell inriktning. Sårbarheten i transportsystemen med passager över Göta älv ska minska.

Effektmål för Västsvenska paketet

För att konkretisera målbilden och fånga de mest väsentliga faktorerna som bidrar till de övergripande målen har åtta effektmål formulerats. Åtgärderna som ingår i Västsvenska paketet ska bidra till uppfyllandet av effektmålen för att därigenom ge en utveckling i riktning mot de övergripande målen. Effektmålen gäller såväl i byggskedet som efter åtgärdens färdigställande.

  • En mer attraktiv kollektivtrafik med ökad kapacitet
  • Ökad andel kollektivtrafik
  • Minskad andel biltrafik till och i regionkärnan
  • Snabba, trygga, enkla gång- och cykelresor
  • Förbättrad kvalitet för näringslivets transporter
  • Minskade utsläpp
  • Minskat buller
  • Frigjorda stadsytor och ett rikt stadsliv

Vill du veta mer om målen för Västsvenska paketet? Klicka på länken uppe till höger för att komma till dokumentet "Västsvenska paketet – sammanställning av målen."