Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trängselskatt i Göteborg - Västsvenska paketet

Den 1 januari 2013 infördes trängselskatt i Göteborg. Syftet med trängselskatten är att minska trängseln, förbättra miljön samt att delfinansiera Västsvenska paketet.

Västsvenska paketet innehåller en storsatsning på infrastruktur som bidrar till ett hållbart Västsverige. Bakom överenskommelsen står Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgs Stad, Trafikverket, Region Halland och Västra Götalandsregionen. Västsvenska paketet genomförs i samarbete med Transportstyrelsen och Västtrafik.

Västsvenska paketet kostar 34 miljarder kronor i 2009 års prisnivå. Staten betalar hälften och resten kommer från trängselskatten och de kommuner och regioner som skrivit under avtalet. Trängselskatten bidrar med 14 miljarder kronor under en 25-årsperiod.

Så fungerar trängselskatten

Trängselskatt tas ut av svenska och utländska fordon som passerar betalstationer mellan 06.00 och 18.29 på vardagar. Ingen skatt tas ut på helger eller under juli månad. Fram till den 31 december 2014 är avgiften för att passera betalstationerna 8, 13 eller 18 kronor beroende på tidpunkt. Passeras fler betalstationer inom en timme beskattas bara en av dem (flerpassageregeln). Det maximala beloppet för en dag är 60 kronor.

Från och med den 1 januari 2015 höjs beloppen till 9, 16 och 22 kronor. Beslutet om avgiftshöjningen togs av riksdagen 2011. Bakgrunden är ett par beslut om förändringar vid trängselskattens införande i Göteborg. Det gällde flerpassageregeln, samt att antalet betalstationer blev färre än planerat. Sammantaget innebär detta att inkomsterna från trängselskatten blir lägre och avgiftshöjningen från och med 1 januari 2015 är till för att kompensera detta inkomstbortfall.

Maxbeloppet på 60 kronor per dag är kvar även efter 1 januari 2015.

Betalstationerna, som är 37 stycken, är placerade som en ring kring de centrala delarna av Göteborg. Tanken med placeringen är att de ska få stor effekt som möjligt. I första hand ska de motverka trängsel. I Göteborg är det trängsel i vissa delar av centrala staden men framförallt på de stora trafiklederna till, från och runt staden. Vissa stationer har också placerats så att trafiken inte ska ledas in på mindre gator eller i områden som ej anpassade för mycket trafik.

Läs mer om hur trängselskatten fungerar på Transportstyrelsens webbplats.
Trängselskatt i Göteborg (Transportstyrelsen)

Effekter av trängselskatten

Bättre framkomlighet, kortare restider och minskade utsläpp är några av effekterna i Göteborgstrafiken efter trängselskattens införande.

Trafikflödet genom betalstationerna har mätts kontinuerligt och minskningen var störst den första tiden efter införandet av trängselskatten. Under de två första månaderna låg den på 17–20 procent. Sedan har minskningen avtagit och stabiliserats och låg tredje kvartalet 2014 på 7–8 procent. Det innebär 49 000 färre passager än innan trängselskatten infördes.

En annan mätbar förändring är att restiderna har förkortas på de flesta infartsleder. Restiden varierar inte heller inte lika mycket. Det har blivit enklare att förutsäga hur lång tid en resa tar.

Parallellt med trängselskatten satsas det inom ramen för Västsvenska paketet på åtgärder för ökat resande med kollektivtrafik för att möta upp ett växande behov. Tillsammans med Västtrafiks satsningar har detta lett till att kollektivtrafiken har fått fler resenärer och kortare restider. Under 2013 ökade exempelvis resandet med 10 procent i Göteborgsregionen, expressbussarna med så mycket som 21 procent. Under 2014 har resandet sedan minskat något, men fortfarande görs fler resor i kollektivtrafiken än 2012.

När det gäller effekterna på miljön minskade vägtrafikens bidrag till utsläppen i Göteborgstrafiken under 2013. Det märks tydligast på minskad mängd partiklar i luften men mättiden är ännu så länge för kort för att dra säkra slutsatser om halterna.

Effekterna av trängselskatten och övriga åtgärder inom Västsvenska paket ska också ses i ett sammanhang med en rad andra faktorer såsom den allmänna trafikutvecklingen samt arbetsmarknads- och konjunkturläget.

Trängselskatten når de ekonomiska målen, även om intäkterna 2013 blev något lägre än prognosen. Bland annat har låga räntor gett sänkta kostnader som gör att kalkylen för Västsvenska paketet hålls.

Läs mer i utvärderingar och mätningar.
Utvärderingar och mätningar

Läs mer i fickfakta Effekter – ett år med Västsvenska paketet
Fickfakta - ett år med Västsvenska paketet (pdf-fil, 531 kB, öppnas i nytt fönster)

Trängselskatt i Backaområdet

I området Backa i Göteborg känner sig boende och verksamma i området orättvist drabbade av betalstationernas placering. I april 2013 beslöt styrgruppen för Västsvenska paketet att utreda utformningen av trängselskattesystemet i Backa.

Ett omfattande arbete med bland annat utskick, möten och telefonenkäter ledde till att 1300 förslag kom in. Av dessa arbetade utredningen till slut fram fyra förslag. Styrgruppen, såväl som avtalsparterna, förordar ett undantag som innebär att bilägare i området ska slippa betala trängselskatt när de passerar vissa betalstationer.

Frågan ligger nu hos riksdag och regering.

Undantag från trängselskatt i Backa (Transportsyyrelsens webbplats)

Folkomröstning i Göteborg

I samband med riksdagsvalet 2014 genomförde Göteborg en rådgivande folkomröstning om trängselskatt. Resultatet av folkomröstningen, där 57 procent av de röstande sa nej och 43 procent sa ja till fortsatt trängselskatt, skall i första hand behandlas av Göteborgs kommunfullmäktige. Eventuella förändringar av trängselskatten kräver beslut av riksdagen.

Mer information finns på Göteborgs Stads webbplats.
Trängselskatt (Göteborg stads webbplats)