Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nordreälvbron

E6 Nordreälvbron – renovering och anläggning av busskörfält

Trafikverket anlägger busskörfält för att förbättra busstrafikens framkomlighet och punktlighet och vara ett attraktivt val för pendlare till och från Göteborg. Samtidigt utförs nödvändiga underhållsåtgärder och renovering av Nordreälvbron.

Aktuellt läge

Arbetet med Nordreälvbron löper på enligt tidplan och i dagsläget sysselsätter projektet cirka 50 personer.

Kantbalken är bytt på den västra sidan och arbeten pågår nu med tätskikt, räcken och fogar. Den öppningsbara brodelen på den västra sidan är borttagen och lagerpallar gjuts för den nya delen. Vid månadsskiftet mellan augusti och september 2020 anländer det fasta brospannet via pråm på Nordre älv.

Projektet genererar en restidsförlängning under rusningstrafik på cirka 6 minuter för den allmänna trafiken enligt en mätning utförd under början av året. Restidsförlängningen beräknas vara kortare nu som en följd av ett minskat antal fordon på grund av Covid-19.

Hastighetskontroller har utförts på bron. Dessa visade att de tillfälliga begränsningarna till övervägande del inte följdes. Fler hastighetskontroller kommer med stor sannolikhet att göras.

Vad kan du som trafikant göra?

  • Om du har möjlighet undvik ungefärliga rusningstider mot Göteborg mellan kl. 06.30 – 08.30 och från Göteborg
    kl. 16.00–18.00. 
  • Kolla kameror, aktuellt trafikläge och övriga trafikåtgärder i området på www.trafiken.nu när du väljer väg.
  • Välj om möjligt kollektivtrafiken, den bidrar till bättre framkomlighet.

I övrigt se nedan.

Nu pågår omfattande arbeten på den 50 år gamla bron vilka beräknas vara klara sommaren 2022.

I november leddes trafiken om till den östra sidan för att påbörja arbete på den västra. Målet med nya busskörfält är att förbättra framkomlighet och punktlighet där bussen ska kunna vara ett mer attraktivt val för de resenärer som pendlar till och från Göteborg.

Två körfält i vardera riktningen

För att skapa så god framkomlighet som möjligt kommer två körfält att vara öppna i vardera riktningen under högtrafik. Körfälten smalnas dock av något och hastigheten sänks under tiden som vi bygger. När etapp två inleds i oktober 2020 breddas körfälten. Blåljusmyndigheterna kan alltid passera över Nordreälvbron

Det här ska vi göra

Hela vägbredden får ny beläggning. Sträckan får ny belysning, nytt räcke och bullerskydd. Busskörfälten söder om bron är i dagsläget färdigställda ner till Tingstadstunneln. Bron får ökad bärighet vilket innebär att tunga transporter kan färdas över bron utan att trafiken behöver stängas av. Vi utför också vattenskyddsåtgärder.