Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vad händer framåt? Så här ser processen ut

Samråd, utredningar och tillstånd. Det är många steg på vägen mot nya slussar i Trollhätte kanal.

Bilden här nedanför (klicka för att göra den större) visar hur den formella processen ser ut och när i tid de olika stegen beräknas inträffa. Längre ner kan du läsa om vad varje steg innebär.

grafik process ny liten.jpg

Avgränsningssamråd

Samrådsunderlaget görs tillgängligt och allmänheten kan framföra synpunkter.

Samrådsredogörelse

De inkomna synpunkterna sammanställs och bemöts.

Ställningstagande

Vi – Trafikverket och Sjöfartsverket – väljer ett alternativ för de nya slussarna som vi tror är genomförbart och som vi vill utreda vidare.

Tillstånd för vattenverksamhet

För att kunna bygga slussarna krävs vissa tillstånd enligt miljöbalken, bland annat tillstånd för vattenverksamhet. En ansökan om det skickas till mark- och miljödomstolen tillsammans med en miljökonsekvensbeskrivning, MKB. I MKB:n beskrivs byggets direkta och indirekta effekter på människors hälsa och miljö. Domstolen kungör ansökan i olika tidningar och skickar ut information till myndigheter, kommuner och dem som betraktas som sakägare, oftast fastighetsägare i närheten av bygget. I detta skede går det att skicka in synpunkter skriftligen till domstolen.

Huvudförhandling

Mark- och miljödomstolen håller huvudförhandling – det görs alltid i så här stora mål. Vid dessa kan sakägare muntligen framföra synpunkter och ställa frågor till Trafikverket och Sjöfartsverket.

Dom

Efter huvudförhandlingen prövar mark- och miljödomstolen om vi får det tillstånd vi sökt. Det sker genom en dom som kan överklagas.

Detaljplaneprocess

Parallellt med miljödomsprocessen löper detaljplaneprocessen. Detaljplanen för den plats där vi ska bygga kan behöva ändras eftersom vi inte kan få miljödomstolstillstånd om detaljplanen säger att platsen ska användas till något annat, som en park eller bostäder. Det är kommunen som ansvarar för framtagandet av ny detaljplan och den processen genomförs i samråd med närboende och andra berörda innan den fastställs.

Byggstart

Slussarna börjar byggas.

Nya slussar tas i bruk

De nya slussarna är färdiga och börjar användas.

Gamla slussar stängs

De befintliga slussarna avvecklas.