Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på väg 183 vid Borgstena Skola, Borås kommun

Trafikverket startar projektering av trafiksäkerhetshöjande åtgärder på väg 183 vid Borgstena skola i slutet av oktober 2019.

Eftersom de flesta åtgärderna kan genomföras inom eller i anslutning till befintligt vägområde bedöms inriktning av projektet kunna genomföras utan vägplan, vilket innebär att projekteringen kan genomföras snabbare och åtgärder kan byggas under 2020. Åtgärderna ska sänka hastigheten utanför skolan samt skapa en bättre trafikmiljö utanför skolan, se nedan under Detta bygger vi:

Översiktskarta.
Översiktskarta över Borgstena skola och vägsystem.

 

Bakgrund och Tidigare studier

Trafikverket har studerat trafiksäkerheten översiktligt framför Borgstena skola i en förenklad åtgärdsvalsstudie under 2015. Det finns en separerad gång- och cykelväg till skolan som binder ihop skolan med tätorten Borgstena. Dock kommer de flesta barnen till skolan via skolskjuts eller via föräldrar som skjutsar. Referenshastigheten framför skolan är i dagsläget 60 km/timme, men hastigheten sänks till 30 km/timme mellan kl 7-17 på väg 183 utanför skolan. Passagen framför skolan utgör ingen skolväg, med det menas att barnen Inte behöver korsa vägen för att nå skolan. Sedan år 2015 har en ITS-skylt satts upp, dvs en digital skylt, som varnar när man kör för fort på sträckan.  

Karta över hastigheter.
Här syns de aktuella hastigheterna på väg 183 som finns i dag förbi Borgstena skola.

 

Samråd med kommun och skola med flera

Trafikverket har haft samråd och besökt skolan och kommunen för att se över vilka brister som finns på väg 183 i samband med trafiksituationen utanför skolan. Skolan anser att biltrafiken kör för snabbt under vissa tider under dagen. De anser även att skolskjutstrafik (buss och taxi) som ska in till skolan samt föräldrar som lämnar barnen, ofta skapar en ökad trängsel vid avlämningsplats morgon och eftermiddag. Infarten till skolan behöver breddas. 

Vid projektering i höst tar Trafikverket kontakt med berörda sakägare angående förslag till byggnation längs väg 183.

Projektering och fältarbete

Projektering av de trafiksäkerhetshöjande åtgärder som anses vara genomförbara kommer att påbörjas i slutet av oktober 2019 och bedöms vara klara så att upphandling av entreprenör kan ske i slutet av april 2020. Arbetet inleds med visst fältarbete under perioden oktober-december 2019 kring väg 183 för provtagning av vägkropp samt geoteknisk provtagning.

Detta bygger vi

  • En längre mittrefug samt breddning sker före infarten till Borgstena skola på väg 183. Nuvarande busshållplatser byggs om till stoppbusshållplatser vilket innebär att bussen stannar på väg 183 intill bussplattform och trafik bakom buss får stanna tills av/påstigning är klart.
  • Hastigheten förbi skolan föreslås sänkas permanent till 40 km/h från 60 km/h för att på så sätt få ner hastigheten förbi skolan. Ny hastighet bestäms i beslut av länsstyrelsen.
  • Infarten till skolan breddas.
  • Ett vägräcke anläggs från skolans infart längsmed den löparbana som finns vid skolområdet (ca 110m långt). Detta skapar ökad säkerhet för barnen.
  • Vägmärke får tilläggstavla ”skola” före infarten vilket ytterligare påminner trafikant att sänka hastigheten.

Tid och kostnad

Produktionen gällande trafiksäkerhetshöjande åtgärder framför Borgstena skola planeras att ske sommar/hösten 2020.

Totalkostnaden för hela projektet (inkl markåtkomst, projektering, byggherrekostnader och produktion) bedöms i nuläget uppgå till ca 5 Mkr.

Väg 183 består av en gammal vägkropp som blivit breddad sedan tidigare. Vid ny breddning måste vägen dimensioneras och byggas om så att ny och gammal väg hänger ihop samt klarar tung trafik (t.ex. timmerlast) in mot Borås. Även gammal asfalt som rivs med farliga halter av tjärasfalt får köras bort.