Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tåg på en bangård.

Uppställningsbangård vid Göteborg C

Uppställningsspår Pilekrogen

I Mölndal, vid området Pilekrogen, planerar vi att bygga nya uppställningsspår. Det gör att fler tåg kan trafikera järnvägen.

Aktuellt

Tidigt samråd

Vi har tagit fram ett samrådsunderlag för anläggning av  nya uppställningsspår längs med Västkustbanan söder om Mölndals station, och vill gärna veta vad du tycker.

Samrådet syftar till att ge och få information. I detta tidiga samråd är syftet att de enskilda som särskilt berörs, myndigheter och organisationer ska kunna bidra med sin kunskap om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till i arbetet. Efter denna remiss arbetar vi vidare med handlingarna med stöd av inkomna synpunkter.

Samrådstid: 19 oktober–8 november 2020.

Handlingar: Samrådsunderlaget och planläggningsbeskrivningen är tillgängliga under Dokument.
Planläggningsbeskrivningen når du även genom att klicka på länken i rutan Korta fakta på denna sida.

Synpunkter: Vi vill få in synpunkter och yttranden på samrådsunderlaget senast 8 november 2020 via webbformuläret här på sidan eller per post på adressen Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge. Ange ärendenummer TRV2020/90848.

Mer information: Jenny Tedelid, projektledare, 010-124 41 94.

I takt med ökat tågresande och fler resenärer behövs fler tåg i omlopp. I framtiden krävs därför fler uppställningsbangårdar för tågen att stå på när de inte är i trafik. För att möta det behovet kommer vi att bygga en uppställningsbangård i området söder om Rävekärr och ytterligare en i Lärjeholm norr om Göteborg.

Varför bygger vi nya uppställningsspår?

Den struktur som finns idag för uppställning av tåg i Göteborgsområdet utgår från att alla tåg har Göteborg C som knutpunkt. Dagens uppställningsbangårdar har god tillgänglighet från Göteborg C. När Västlänken, en tågtunnel under Göteborg, öppnas för trafik i december 2026 kommer trafikeringen i Göteborgsområdet att förändras. Samtidigt som det sker förväntas också fler tåg att trafikera järnvägen.
Tillgängligheten till dagens uppställningsbangårdar försämras för de tåg som trafikerar Västlänken och som följd av det behöver nya byggas. Av alla tåg som trafikerar Göteborgsområdet kommer två av tre att gå igenom Västlänken.

Tidigare händelser

Har du läst informationsbladet om de nya uppställningsspåren?
Klicka på länken för att komma till det: Informationsblad Pilekrogen, september 2020 (pdf, 3 MB)

Använder du cykelbanan som går förbi området där uppställningsspåren ska byggas och funderar på vad det är för rör som nu sticker upp från marken?

Under vecka 33 etablerade vi mätstationer för att regelbundet under kommande år kunna mäta markförhållanden.

Bild mätstationer

Arkeologisk utredning - resultat

Under vecka 20 utförde Lödöse Museum en arkeologisk utredning mellan Kålleredsbäcken och Västkustbanan. I utredningen gjordes 101 provgropar på en sammanlagd yta av cirka 400 m2. Inget av arkeologiskt intresse påträffades vid utredningen. Förvaltningen för kulturutvecklingen bedömer att inga ytterligare arkeologiska undersökningar är nödvändiga inom området där vi planerar för de nya uppställningsspåren.

Arkeologisk utredning

Upphandling klar

Nu är det klart att teknikkonsulten Atkins Sverige AB vinner upphandlingen för järnvägsplan av nya uppställningsspår i Mölndal. Planprocessen där samråd ingår börjar våren 2020 och planeras löpa fram till 2023-2024. 

Namnet Pilekrogen har en historisk koppling till platsen och området är en av de få platser där det finns tillräckligt stor yta för att få plats med alla spår som förväntas att behövas. Dessutom ligger området i närheten av Västlänkens södra del, vilket är en viktig faktor för att undvika körningar med tomma tåg.