Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

cirkulationsplats.

Väg 164/172, korsningsåtgärd och gång- och cykelväg, Skåpakorset–Bengtsfors

Vi planerar en korsningsåtgärd vid väg 164/172 och en gång- och cykelväg längs väg 172. Det gör vi för att gående och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert mellan samhällena.

Väg 164 går från Strömstad till Åmål och är utpekad som ett viktigt stråk för gods- och pendlingstrafiken i Dalsland. För godstrafiken är det länken mellan norra Bohuslän och norra Dalsland/Värmland.

Väg 172 är klassad som ett viktigt transportstråk, en viktig pendlings- och serviceväg, och den är en prioriterad väg för kollektivtrafiken.

Vi planerar en korsningsåtgärd

Korsningen mellan väg 164 och väg 172 har mycket trafik, speciellt tung trafik från industrierna i området. Den höga trafikmängden orsakar ibland köer, och det kan vara svårt för trafikanter från väg 164 att komma ut på väg 172. Vi planerar en korsningsåtgärd för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten. Korsningen kommer att få en gång- och cykelpassage över väg 172, som ansluter till den kommunala Brovägen. I anslutning till Skåpakorset finns en bussterminal och en mindre pendelparkering, där vi kommer att förbättra in- och utfarten eftersom den i dag upplevs som trång.

Säkrare för oskyddade trafikanter med ny gång- och cykelväg

Vi ska också bygga en cirka 2 100 meter lång gång- och cykelväg längs väg 172 från Skåpakorset till den kommunala gång- och cykelvägen i Bengtsfors. Det gör vi för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det kommer att förbättra möjligheten att pendla med cykel, öka livskvaliteten för de boende samt bidra till en positiv miljö- och hälsoutveckling.