Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Foto på bilkö

Väg 158, Hovåsmotet–Brottkärrsmotet

Göteborgs Stad genomför omfattande exploatering i anslutning till Brottkärrsmotet. Det innebär att trafiken på väg 158 ökar. Målet med projektet är att bidra till ett mer hållbart resande genom ökad framkomlighet för kollektivtrafiken.

Väg 158, Säröleden, är hårt trafikerad under delar av dygnet. På sträckan mellan Hovåsmotet och Brottkärrsmotet är det två körfält i norrgående riktning och ett körfält i södergående riktning.

Det pågår en omfattande byggnation av drygt 1 000 bostäder i anslutning till området Nya Hovås. Byggnationen av de nya bostäderna medför ytterligare trafikbelastning på väg 158. 

I slutet av mars/början av april 2020 gick projektet in i byggfas

Vi bygger ett busskörfält söderut mellan Hovåsmotet och Brottkärrsmotet samt vid Hovåsmotet en ny avfart för norrgående trafik och en påfart för södergående trafik. Vi har också utfört underhåll av bron över Hovås allé i Brottkärrsmotet.

Det kommer inte att anläggas några nya busshållplatser på sträckan. Lämplig busslinje saknas för att trafikera en eventuell hållplats i Skalldalen, som har varit önskemål under projektets gång. Rosa Express är inte en lämplig busslinje för ett ytterligare stopp.

Detta kan du göra

Under projektets byggtid är framkomligheten på väg 158 mellan Hovåsmotet och Brottkärrsmotet begränsad på grund av smalare körfält och två körfält (norrgående) kan vid vissa arbetsmoment bli ett, dock inte under rusningstid klockan 06.00-09.30.

Tänk på att vara ute i god tid. Kanske kan du bidra till att minska trycket på vägen genom åka andra tider än du brukar?

Detta gör vi på väg 158 mellan Hovåsmotet och Brottkärrsmotet

Projektet inleddes onsdagen den 1 april med att arbetena startade i Hovåsmotet. Trafikanterna påverkas i och med att körfältens bredd minskas. Hastigheten kan sänkas till 30 eller 50 km/h, dock inte under rusningstid klockan 06.00-09.30 och 15.00-19.00.

Från norr till söder gör vi följande åtgärder, som du även ser i kartan:

  • I Hovåsmotet breddar vi vägen åt öster och bygger ett nytt södergående busskörfält. Vi bygger även nya av- och påfartsramper från söder.
  • I nästa vägavsnitt förlänger vi den befintliga gång- och cykelvägsporten.
  • På nästa del fortsätter vi breddningen av vägen åt väster och byggnationen av det nya södergående busskörfältet. Även på denna del av vägen, närmare Brottkärrsmotet, förlänger vi den befintliga gång- och cykelvägsporten.

Samtidigt har vi utfört brounderhåll av vägbron i Brottkärrsmotet

För att minimera störningarna för trafikanterna har dessa underhållsarbeten gjorts samtidigt som arbetena på väg 158, Hovåsmotet–Brottkärrsmotet. Alla trafikpåverkande arbeten när det gäller underhållet av vägbron i Brottkärrsmotet blev klara i vecka 34 2020.

Dessa arbeten har vi utfört

Måndagen den 30 mars startade arbetena på bron vid Brottkärrsmotet och i juni flyttades trafiken på bron till den östra sidan. Under bron höll vi ett körfält i varje riktning i Hovås allé öppet för trafik och vid några tillfällen endast i ena riktningen. Dessa arbeten pågick under hela projektets tid.

Med start måndagen den 6 april utförde vi bullrande arbeten som pågick under fem dagar. Samma typ av arbeten gjordes med start 9 juni och pågick några dagar in i vecka 25.

Gångbanan under bron vid Brottkärrsmotet var stängd under veckorna 19 och 20 för spontningsarbete och uppfyllning av slänten.

Under tre tre veckor, 29-31 (13 juli till 2 augusti), krävde arbeten på bron att trafiken på väg 158 reglerades med trafikljus. Under tidsperioden hölls endast ett körfält öppet kvälls- och nattetid klockan 19.00-07.00. Trafiken reglerades med signaler och släpptes fram växelvis. För att kunna utföra vissa arbeten leddes trafiken mot Kungsbacka nattetid ner och upp på ramperna. 

______________________________________________________________________________________________________________

Karta över de åtgärder vi gör på väg 158 mellan Hovåsmotet och Brottkärrsmotet

Karta som beskriver åtgärderna. 

Kartan som pdf (pdf-fil, 12,9 MB, öppnas i nytt fönster).