Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild på karta över utredningsområdet.

Väg 168, delen Ekelöv-Kareby

Vi kommer att ta fram en utökad trafikanalys innan arbetet med vägplan för väg 168 Ekelöv-Kareby fortsätter. Vi arbetar med underlaget och den nya tidplanen under våren 2021.

Nuläge

Trafikverket har tillsammans med Västra Götalandsregionen och Kungälvs kommun konstaterat att ytterligare underlag i form av en utökad trafikanalys behöver tas fram inför det fortsatta arbetet med vägplan för väg 168 Ekelöv-Kareby. Denna trafikanalys tas fram för att säkerställa att den nya vägsträckningen passar med framtida strategiska planer.

Arbetet med det kompletterande underlaget kommer att pågå under våren 2021. Vi återkommer med en ny tidplan för projektet.

Projektets historia

Väg 168 förbinder Marstrand med Kungälv och E6 via Ytterby. Vägen har begränsad framkomlighet, framför allt under semesterperioden. Vägen saknar en separerad gång- och cykelväg och dessutom orsakar trafiken bullerstörningar, främst i Ytterby.

Kungälvs kommun planerar för verksamhetsområden mellan E6 och väg 574 och nya bostäder i Kareby. En koppling mellan väg 574 vid Kareby och en ny trafikplats vid E6 är därför önskvärd.

Sommaren 2018 började vi studera alternativa lösningar som så långt det är möjligt uppfyller projektmålen, efter att det tidigare korridorvalet upphävdes. I det arbetet framkom att utredningsområdets gränser måste utökas (se karta ovan) för att kunna utreda vidare förutsättningar i ett större område. Bakgrunden till att tidigare korridorval upphävdes var att vi i arbetet med vägplanens granskningshandling gjorde ytterligare undersökningar, bland annat avseende geoteknik och arkeologi. Resultaten av dessa undersökningar låg till grund för en ny ekonomisk kalkyl för projektet. Den nya kalkylen visade på stora kostnadsökningar på grund av nya fakta om geotekniska förutsättningar och beräknade kostnader för åtgärder mot buller. 

Efter samrådsmötet i december 2019 har projektet sammanställt synpunkter från samrådet i en uppdaterad samrådsredogörelse. Vi har också gjort effekt- och konsekvensbedömningar av de fem korridorförslagen. Förslagen finns under Dokument, Aktuella handlingar, nedan.