Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild på karta över utredningsområdet.

Väg 168, delen Ekelöv-Kareby

Beslutet att välja lokaliseringsvalet "Grön korridor" är upphävt. Ett omtag görs nu för att utreda ytterligare lokaliseringsval.

I arbetet med vägplanens granskningshandling gjordes ytterligare undersökningar bland annat avseende geoteknik och arkeologi. Resultaten av dessa undersökningar låg till grund för en ny ekonomisk kalkyl för projektet. Den nya kalkylen visade på stora kostnadsökningar på grund av nya fakta om geotekniska förutsättningar och beräknade kostnader för åtgärder mot buller. 

Sommaren 2018 började vi studera alternativa lösningar som så långt möjligt uppfyller projektmålen. I det arbetet framkom att utredningsområdets gränser måste utökas (se karta ovan) för att kunna utreda vidare förutsättningar i ett större område.

Projektet har därför tagit fram ett nytt samrådsunderlag. Med detta samrådsunderlag som grund kommer länsstyrelsen att ta ett nytt beslut om de anser att projektet innebär betydande miljöpåverkan.

Bakgrund till projektet

Väg 168 förbinder Marstrand med Kungälv och E6 via Ytterby. Vägen har begränsad framkomlighet, framför allt under semesterperioden. Vägen saknar en separerad gång- och cykelväg och dessutom orsakar trafiken bullerstörningar, främst i Ytterby.

Kungälvs kommun planerar för verksamhetsområden mellan E6 och väg 574 och nya bostäder i Kareby. En koppling mellan 574 vid Kareby och en ny trafikplats vid E6 är därför önskvärd.