Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Flygfoto på en av Landvettervägens nuvarande cirkulationsplatser.

Väg 535, Landvettervägen–Partillevägen

Vi förbättrar trafiksäkerheten och framkomligheten på Landvettervägen–Partillevägen genom en helhetslösning av flera olika åtgärder. Byggstart i april 2021. Klart 2025.

Landvettervägen–Partillevägen (väg 535) sträcker sig cirka 8 km, från Bårhultsmotet vid väg 40 i söder till Partillemotet vid E20 i norr. Vägen utgör en viktig förbindelse för både lokala och regionala resor/transporter och kan avlasta vägnätet genom Göteborg.

Projektets mål är att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för personbilar, lastbilar och kollektivtrafiken samt förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter.  Det planeras även åtgärder för säkra viltpassager längs aktuell sträcka för att gynna den biologiska mångfalden.

Åtgärder 2021-2022

Tingsvägen, ombyggnad av cirkulationsplats

Cirkulationsplatsen breddas mot sydväst och anslutande vägar breddas för att förbättra framkomligheten för trafikanter som färdas på Landvettervägen. Karta cirkulationsplats Tingsvägen (pdf, 1,8 MB )

Korsningen Landvettervägen/Osbäcksvägen, ny cirkulationsplats

Ny cirkulationsplats byggs i korsningen Osbäcksvägen/Landvettervägen för att förbättra framkomligheten för boende i Öjersjö som vill ta sig ut på Landvettervägen. Karta cirkulationsplats Landvettervägen/Osbäckvägen (pdf, 1,8 MB)

Nya Öjersjövägen, ombyggnad av cirkulationsplats

Anslutande väg från norr kommer att breddas så att framkomligheten för trafikanter genom cirkulationsplatsen förbättras. Karta cirkulationsplats Nya Öjersjövägen (pdf, 1,8 MB)

Nya Öjersjövägen–Gamla Prästvägen, gång- och cykelväg

En ny gång- och cykelväg kommer att byggas mellan Nya Öjersjövägen och Gamla Prästvägen för att skydda gång- och cykeltrafikanter. Vi har satt upp grodstaket för att värna artskyddade grodor i området under byggtiden.

Osbäcksvägen–Öjersjövägen, byte av rörtunnel

Vi byter ut en rörtunnel under vägen som förbinder Öjersjö med naturområdet utmed Maderna. Den nya tunneln ger bättre framkomlighet för småvilt. Befintlig rörtunnel under vägen ersätts med en bredare konstruktion.

Åtgärder 2023-2025

Åstebotjärn, faunapassage och faunastängsel

Faunapassage byggs under Landvettervägen i närheten av Åstebotjärn för att lösa problematiken med viltolyckor och minska barriäreffekten för vilt. Komplettering av faunastängsel kommer att göras mellan Åstebo och Furulund för att leda djuren till faunapassagen.

Söder om Gamla Prästvägen, viltvarningssystem

Landvettervägen skapar idag en barriäreffekt för djur i området, projektet kommer därför att anlägga en viltpassage med elektroniska skyltar för aktiv viltvarning, det vill säga skyltar som tänds när vilt är i närheten av vägen.

Översiktsbild av åtgärderna längs Landvettervägen 2021-2025 (pdf, 315 KB)

Norra etappen

Vi planerar och utreder den norra etappen. Mer information kommer våren 2021.

Längre restider

Det kan bli längre restider på Landvettervägen när trafiken leds förbi pågående vägarbeten med sänkt hastighet.

Trafiken på Landvettervägen fördelar sig ojämnt över dygnet, med mycket tydliga trafiktoppar mellan klockan 7–8 och mellan 16–17. Trafiken kan komma att ledas via lots, flaggvakt eller trafiksignaler under lågtrafik mellan klockan 9–15 och mellan klockan 18–6.

Sprängningsarbeten april–juni

Med start 19 april planerar vi att under dagtid utföra mindre sprängningsarbeten längs Väg 535 Landvettervägen-Partillevägen som påverkar trafiken dagtid under korta stunder.

Trafiken stoppas vardagar under max 10 minuter, 1-2 gånger per dag mellan klockan 9.30-14.

Vid Nya Öjersjövägen och Gamla Prästvägen

Vi kommer att spränga i berg på östra sidan om cirkulationsplatsen vid Nya Öjersjövägen och söder om Gamla Prästvägen (i Härryda kommun) som påverkar trafiken på Landvettervägen korta stunder. Arbetet påverkar även trafiken på vägen mot Öjersjö Återvinningscentral. Vi spränger på vardagar mellan klockan 9.30-14 under april–juni.

Vid Tingsvägen

Under maj–juni utför vi sprängningsarbeten vid Tingsvägen som påverkar trafiken på Landvettervägen korta stunder. Arbetet påverkar även trafiken på Furulundsvägen. 

Tidigare har projektet planerat för breddning av hela sträckan. Ett omtag gjordes eftersom ett helhetsgrepp för vägen efterfrågades. Västra Götalandsregionen (VGR) är uppdragsgivare och Trafikverket har utfört arbetet tillsammans med VGR, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Partille och Härryda kommun samt Västtrafik.

Södra delen

Den södra delen av väg 535 sträcker sig från Gamla Prästvägen till cirkulationsplatsen vid Furulund. Vi genomför nu flera åtgärder under perioden april 2021 och fram till slutet av 2025. Flaskhalsar byggas bort för att skapa ett jämnare flöde av trafik på vägen. Punktinsatser och trafiksäkerhetshöjande åtgärder görs nu längs hela sträckan mellan Bårhult–Furulund.

Norra delen

Den norra delen av väg 535 sträcker sig från cirkulationsplatsen vid via Tingsvägen och Björnekulla mot Partillemotet vid E20 (Furulund–Partillemotet). Här finns är ett av Partille kommuns viktigaste stråk för hållbar framtida stads- och bebyggelseutveckling.

På den norra delen utreder Trafikverket möjligheterna till utbyggnad av kollektivtrafikkörfält i vardera riktning mellan cirkulationsplatsen vid Furulund och Partillemotet. Utredningen sker på uppdrag av Västra Götalandsregionen och i en process tillsammans med Västra Götalandsregionen, Västtrafik och Partille kommun. Läs mer på Partille kommuns hemsida.