Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

E22, motorvägsutbyggnad mellan trafikplats Ronneby Öst och Nättraby

För att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på E22 planerar Trafikverket att bygga 13 km ny motorväg mellan trafikplats Ronneby öst och Nättraby i Blekinge.

E22 går från Trelleborg i söder till Norrköping i norr och är en viktig väg som utgör riksintresse för kommunikation. Genom åren har ett flertal åtgärder genomförts för att förbättra standarden på sträckan. Delen mellan trafikplats Ronneby öst och Nättraby har dock fortfarande låg standard i förhållande till mängden trafik, och den behöver därför byggas om. Genom att bygga om sträckan till motorväg skapar vi bättre framkomlighet och trafiksäkerhet på förbindelsen mellan Ronneby och Karlskrona i Blekinge.

Vad händer nu?

Vägplanens arbete

Vi arbetar med att ta fram en vägplan. Det är vägplanen som ska fastställa hur den nya anläggningen ska utformas, vilken mark som måste tas i anspråk och vilka skyddsåtgärder som ska utföras för att minska projektets miljöpåverkan. I ett första inledande skede har vi tagit fram ett samrådsunderlag som ska redogöra de befintliga förhållandena i området, vilka åtgärder som planeras samt de miljöeffekter som i nuläget bedömts kunna uppkomma till följd av projektet. Under maj 2020 ställdes samrådsunderlaget ut för att allmänheten såväl som myndigheter och organisationer ska kunna bidra med sin kunskap om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till i arbetet. De synpunkter som inkommit har vi sammanställt i en samrådsredogörelse och översänt till länsstyrelsen som nu ska fatta beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Samrådshandling planeras vara klar våren/sommaren 2021

Nu pågår arbetet med utformningen av den nya väganläggningen och i detta arbete kommer vi att bedriva ett antal samråd med berörda intressenter. Våren/sommaren 2021 har vi som mål att kunna visa upp en samrådshandling med förslag på utformning av nya E22 med tillhörande anläggningar och skyddsåtgärder.

Fältundersökningar

Under september 2020 inleder vi arbetet med brunnsinventering, för att lokalisera privata brunnar som nyttjas eller har nyttjats för vattenförsörjning eller energibrunnar. Berörda markägare har fått brev om detta samt en enkät att svara på om där finns någon brunn på fastigheten. Vi är tacksamma att ni tar er tid att besvara dem och sänder tillbaks till oss så att vi på bästa sätt ska kunna utreda grundvatten­förhållandena i området.

Under hösten 2020 kommer vi också att göra geotekniska undersökningar för att få underlag om grundläggningsförhållandena i området. Markägare som berörs av detta får brev som beskriver vilka undersökningar som är aktuella på respektive fastighet.  

Åtgärder som vi planerar 

  • 13 km ny motorväg mellan trafikplats Ronneby öst och Nättraby.
  • Nya trafikplatser i Listerby, Hasslö vägskäl och Nättraby.
  • Utbyggnad av lokalvägnätet mellan Björketorp och Nättraby.
  • Gång- och cykelväg.
  • Bullerskyddsåtgärder.
  • Viltstängsel längs hela sträckan.
  • Ny rastplats.