Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vinterväg
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Yttranden på föreslagen vägsträckning

Här har vi sammanställt de samrådsyttranden vi mottagit på föreslagen ny vägsträckning.

Inför val av lokalisering hölls två samråd för allmänheten på Godtemplargården i Jättendal. Den 8:e maj (fokus Harmånger) och den 9:e maj (fokus Gnarp). Närvarade gjorde även representanter från Trafikverket och Ramböll. Samrådshandlingen fanns tillgänglig under tiden 20170425-20170602.

Här redovisas allmänhetens yttranden.

1) Inlösen

I ett yttrande tydliggör fastighetsägarna att de ej motsäger sig en eventuell inlösen av den aktuella fastigheten.

Trafikverkets kommentar
Trafikverket tackar för informationen och kommer att kontakta berörda fastighetsägarna under kommande planskede för diskussion om det valda alternativets påverkan på aktuell fastighet.

2) Korridor- och linjeval

I fyra yttranden berörs valet av korridor och linjens placering inom vald korridor. En fastighetsägare önskar att linjen läggs så långt som möjligt västerut längs den del av sträckan där den egna fastigheten passeras. En annan fastighetsägare förordar dragningen längs befintlig E4 för att inte påverka den verksamhet som dom idag bedriver på den egna fastigheten, en verksamhet som de anser är beroende av ett ostört läge. Andra fördelar som de ser med A4A och A4B är att fastighetsägare längs befintlig E4 redan är vana vid dragningen samt att närheten till Harmånger är viktig för bland annat matvarubutiken.

En avsändare förordar alternativ A4A framöver övriga alternativ då den har många fördelar såsom att det är god sikt vid av- och påfarter, inga bullerskydd som hindrar sikten och begränsad visuell påverkan i landskapet.

En grupp med fastighetsägare förordar alternativ A4B men de anser att, det vid mötet redovisade läget för parallellvägen, ej är acceptabelt. Föreslagen placering för parallellvägen förstör befintlig radbebyggelse, gör åkermark svårbrukad och gör för stora intrång på flera fastigheter.

I ett yttrande påpekas att påverkan för jordbruket i alternativ A3 är större än vad som redovisas i Vägplanen. Avsändaren anser att påverkan är stor och ej måttlig. Detta baseras på att korridoren passerar en mjölkgård som är KRAV-certifierad. För att bibehålla certifieringen krävs en viss yta betesmark inom ett visst avstånd från gården. Detta kan hotas vid en byggnation som påverkar gården och dess marker. Det skulle då bland annat få följden att bygden förlorar ett antal arbetstillfällen.

Trafikverkets kommentar
Trafikverket tackar för synpunkterna. I kommande skede ska den tänkta väglinjen presenteras. Vid projektering av väglinjen studeras ett flertal parametrar, bland annat vägens sträckning i plan och profil samt påverkan på natur- och kulturvärden och närboende. Målsättningen är att den valda väglinjen ska innebära så små negativa konsekvenser som möjligt samtidigt som sträckningen måste uppfylla den standard som ställs på vägens sträckning i plan och profil.

I Samrådshandling – val av lokaliseringsalternativ har Trafikverket kunnat se både för- och nackdelar med de olika alternativen. Inför val av lokaliseringsalternativ kommer dessa för- och nackdelar studeras närmare och ställas mot varandra samtidigt som Trafikverket kommer att titta på yttranden från kommun, Länsstyrelsen, allmänheten och övriga myndigheter och organisationer.

3) Vattentäkten i Harmånger

I ett yttrande förordas byggnationen av en sjöledning från Bergsjö vattenledningsnät, genom Storsjön vidare till Harmångers kommunala ledningsnät. På så sätt behövs ingen alternativ uttagspunkt. Längs vissa sträckor kan ledningen dras i Harmångersån. Med fördel görs detta i uppstarten av E4-bygget. Skulle det bli några problem med någons privata brunn under E4-bygget bör de erbjudas fri inkoppling på det kommunala nätet.

Trafikverket kommentar
Frågan avseende en eventuell sjöledning från Bergsjö till Harmånger ägs av MittSverige Vatten och Trafikverket kan därför ej kommentera yttrandet. I detta skede är det ej aktuellt med någon sådan lösning varför det ej går att ta med som en förutsättning i planen. Vägkorridor ska väljas med förutsättning att ingen alternativ lösning finns för vattenförsörjningen i området. Likaså ska åtgärder föreslås utifrån detta.

4) Jordskalv

Avsändaren i ett yttrande vill uppmärksamma Trafikverket om att det förekommer jordskalv i det aktuella området och att det kan vara lämpligt att studera de geofysiska rörelserna närmare i kommande planskeden. Avsändaren vill även informera om den vattenkällådra från Forssaberget som ger vatten till tillförande vattendrag av dricksvatten. Forssabyområdet är skyddszonområde mot läckage och spill av olja och kemikalier.

Trafikverkets kommentar
Trafikverket tackar för yttrandet och informationen. I kommande skede ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas för den valda korridoren. Inför detta arbete kommer ett antal fördjupade studier genomföras. Trafikverket kommer då titta på geofysiska rörelser i området för att säkerställa att de ej kan komma att påverka ny E4. Även grundvattenförutsättningarna kommer studeras närmare i kommande skede.

Läs mer om inkomna samrådsyttranden under Dokument/Aktuella handlingar

Foto: Trafikverkets bildarkiv