Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Foto Niclas Björck, Arkeologerna SHM

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Sommarens arkeologiska utredning

Vi har sommaren 2019 genomfört en arkeologisk utredning, steg 2, på 26 platser längs vägplaneområdet på sträckan Kongberget-Gnarp.

Vägområdet löper genom norra Hälsingland på nivåer mellan 20-100 meter över havet. Kombinationen av landhöjning och att människor i alla tider gärna förlagt sina bosättningar nära kusten präglar förekomsten av fornlämningar i regionen. Spår ifrån stenåldern finns företrädesvis i höglänta skogsområden medan gårdar och gravar från yngre perioder finns i låglänta, odlade, dalgångarna kring Harmånger, Jättendal och Gnarp.

Vad har vi gjort?

Utredningen har utförts i sökschakt som dragits med traktorgrävare. Schakten i de angivna platserna utfördes  spridda över ytan och i topografiskt fördelaktiga lägen. Materialet i schakten har kontrollerats genom sållning och/eller med skärslev där syftet varit att säkerställa förekomst av eventuella fornlämningar och när det varit konstaterat har schaktarbetet avbrutits och provgroparna återställts. Slutgiltig arkeologisk undersökning (utgrävning) inför byggstart kan genomföras först när vägplanen vunnit laga kraft.

Resultat

Av 26 undersökta platser utgjordes 9 av följande fornlämningar, i åldersordning:

  • Gårdsbebyggelse belagd i mantalslängder sedan 1600-talet.
  • Boplats från järnåldern (500-1000 år) med fynd av fossil åker, stenmurar och röjningsrösen samt möjlig stensättning.
  • Fyra boplatslämningar från perioden slutet av stenåldern, järnålder (1000-4000 år) där man bland annat påträffat röjningsrösen, härd, slipsten, gravhög, stolphål, brända ben och en skafthålsyxa.
  • Stenåldersboplats (ca 5000 år), fynd av brända ben, hasselnötsskal och skärvsten.
  • Stenåldersboplats intill en bäckravin (ca 7000 år) med fynd av skärvstensförekomst och en kvartsskrapa.
  • Boplatsläge från stenåldern (ca 7500 år gammal) med skärvsten, bearbetad sten och kvartsitskrapa.

Information ur Nyhetsbrev 17, oktober 2019