Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverket förbereder slutlig granskning av vägplanen för E4 Kongberget-Gnarp

Nu är alla fältundersökningar och inventeringar som behövs som underlag till vägplanen genomförda. Arbete pågår för att sammanställa förslaget i en granskningshandling som ska ställas ut för synpunkter sommaren 2021.

Granskningshandlingen ska presentera vägförslaget i sin helhet samt vilket markintrång det medför. Handlingen består av planer, en planbeskrivning, fastighetsförteckning med angivet intrång per fastighet, illustrationsritningar samt miljökonsekvensbeskrivning som ska vara godkänd av Länsstyrelsen innan granskning kan ske. Handlingen kommer att ställas ut under sommaren 2021 för att myndigheter, organisationer, ledningsägare, fastighetsägare, allmänhet och övriga berörda ska kunna lämna sina synpunkter. Det är sista tillfället då ni har möjlighet att påverka planens innehåll. Efter granskningen och eventuella kvarstående behov av revideringar kommer vägplanen att skickas in för fastställelseprövning, där projektets hantering av hela vägplaneprocessen prövas. 

Vi räknar med att vägplanen ska vara fastställd till sommaren 2023. Efter fastställelse och lagakraftvunnen plan tas ett förfrågningsunderlag fram för upphandling av en entreprenör. Även om projektet är prioriterat i den nu gällande nationella transportplanen så behövs alltid ett byggstartsbeslut innan byggnationen får påbörjas. Det beslutet fattas av regeringen.  

Trafikverket kommer att kalla till fortsatta diskussioner för ombyggnad av skogsbilvägar som påverkas av planen. Dessa vägar kommer inte att fastställas i vägplanen, utan hanteras genom lantmäteriförrättningar.

Nyhetsbrev november 2020