Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Planläggningsbeskrivning

Denna information förklarar hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas

Bakgrund, ändamål och syfte

E4 är en mycket viktig väg för nationell, regional och lokal trafik och delen Kongberget–Gnarp är den sista sträckan mellan Stockholm och Sundsvall som idag inte är ombyggd till mötesseparerad väg. Den aktuella sträckan är olycksdrabbad och i behov av åtgärder. Syftet med projektet är att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för E4-trafiken samt skapa funktionella lösningar för lokaltrafiken.

Vad har hänt?

Under år 2016 och 2017 arbetade Trafikverket med framtagande av samrådshandling för val av lokalisering. I februari 2018 tog Trafikverket ställning till val av korridorerna A3-B-C-D för sträckan. Under sommaren 2019 hölls ett formellt samråd kring samrådshandling för förslag till vägplan för ny E4. Trafikverket har sedan arbetat vidare med inkomna synpunkter och fortsatta utredningar. Nu finns ett färdigt förslag till vägplan, som ställs ut för granskning.

Så här planerar vi arbetet

Vägplanen är ett formellt dokument som bland annat beskriver anläggningen, miljöförutsättningar, påverkan och vilken mark som behöver tas i anspråk för projektet. Under framtagandet av planen håller vi kontinuerliga samråd med myndigheter, organisationer och markägare. Samråden kan ske i form av möten, telefonsamtal eller skriftväxling.

När samrådshandlingen är klar hålls ett formellt samråd. Vi kallar då berörda markägare till ett särskilt möte för att beskriva planen och ta emot synpunkter. Kallelsen sker via brev. Övriga intressenter har också möjligheter att delta. Kallelse till mötet sker även via annons i lokala tidningar. Under samrådstiden som brukar vara cirka en månad finns det möjlighet att ta del av handlingen på Trafikverkets hemsida och i någon lokal på orten. Du har då också möjlighet att lämna skriftliga synpunkter.

Efter den formella samrådstiden sammanställer vi inkomna synpunkter, gör eventuella justeringar utifrån inkomna synpunkter och genomför ytterligare studier om det behövs. Därefter gör vi klart planförslaget eller granskningshandlingen, som den kallas.

När granskningshandlingen är klar annonserar vi om detta och man har då möjlighet att ta del av den på Trafikverkets hemsida och på någon lokal på orten. De markägare som är direkt berörda kommer att meddelas med rekommenderade brev när granskningstiden börjar. Granskningstiden brukar vara cirka en månad. Allmänhet, myndigheter, markägare och andra intressenter har då möjlighet att åter lämna synpunkter.

Om inga ytterligare revideringar behövs efter granskningstiden skickar vi det färdiga förslaget för fastställelseprövning. Fastställelseprövningen innebär att den formella handläggningen av planen prövas av en planprövningshandläggare inför godkännande av planen. Syftet med fastställelseprövningen är att kontrollera att projektet har drivits enligt gällande lagstiftning, att tillräckliga samråd har hållits och att hänsyn har tagits till miljö, markägare med mera.

Vad händer framöver?

Vägplanen ställs ut för granskning 21 juni–10 september 2021. Därefter bearbetas inkomna yttranden under hösten 2021.  

När kan du påverka?

Granskningen är sista möjligheten att lämna ett yttrande på planförslaget.

Planläggningsbeskrivning 210617.jpg