Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Planläggningsbeskrivning, delen Gävle C–Gävle Västra

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.

Bakgrund, ändamål och syfte med projektet

Ostkustbanan (OKB), mellan Gävle–Sundsvall, är en viktig del i kuststråket bestående av Botniabanan, Ådalsbanan och Ostkustbanan. Banan har stor betydelse för både gods- och persontrafik längs Norrlandskusten. Den cirka 22 mil långa järnvägssträckan mellan Gävle–Sundsvall är enkelspårig med långa avstånd mellan dagens 25 mötesstationer. Trafiken på Ostkustbanan har ökat mycket under många år, vilket har bidragit till en ständigt växande kapacitetsbrist.

Trafikverket utreder olika alternativ för en utbyggnad av dubbelspår längs Ostkustbanan mellan Gävle–Sundsvall. Banan är indelad i 12 etapper. De fyra milen i söder mellan Gävle–Kringlan (Axmartavlan) är en av etapperna som är upptagen som eget objekt med finansiering i Nationell Transportplan 2018-2029. Med ett nytt dubbelspår mellan Gävle C–Kringlan ökar kapaciteten och restiderna minskar då banan blir kortare och tågen kommer att kunna köra betydligt fortare, liksom att behovet att vänta in andra tåg vid möten i princip försvinner. Trafikverket har valt att dela utredningsarbetet för Gävle–Kringlan i två järnvägsplaner, en för Gävle C–Gävle Västra och för Gävle Västra–Kringlan.
Denna järnvägsplan hanterar sträckan

Gävle C–Gävle Västra enligt figur 1.

Fig.1_planlaggningsbeskrivning.jpg

I järnvägsplanen ingår ett nytt dubbelspår för Ostkustbanan från Gävle C till en punkt strax väster om E4. Norra Stambanan får också nytt läge och samförläggs med Ostkustbanan. I närheten av sjukhuset kommer en ny regionaltågsstation att byggas, Gävle Västra. Stationen ska kunna trafikeras av Ostkustbanan, Norra stambanan och Bergslagsbanan. Även ett vändspår på Bergslagsbanan kommer att anläggas i anslutning till Gävle Västra.

Till järnvägsplanen hör även ett nytt gemensamt godsspår för Bergslagsbanan, Ostkustbanan och Norra stambanan som utgår från Gävle godsbangård. Spåret löper parallellt med Ostkustbanan/Norra stambanan till en punkt väster om E4.

Från Gävle Västra fortsätter de tre spåren för Ostkustbanan/Norra stambanan och godsspåret norrut. Spåren passerar Hamnleden och E4 på ny järnvägsbro. Hamnleden och E4 behöver därför sänkas och byggas om.
För Bergslagsbanan ingår ett ombyggt dubbelspår från Gävle C fram till Lexe.

orienteringskarta_gavlec_gavlev.jpg

Vad har hänt?

Ett flertal aktiviteter inom planläggningsprocessen har genomförts som har lett fram till denna järnvägsplan. Nedan beskrivs planeringsstegen kortfattat.

Förstudie Dubbelspår Ostkustbanan Gävle-Sundsvall
Förstudien ”dubbelspår Gävle–Sundsvall” var ute på remiss 2010-05-05 till 2010-06-15 och färdigställdes i november 2010. Förstudien omfattade hela sträckan mellan Gävle–Sundsvall. Samråd med allmänheten har i huvudsak skett vid två tillfällen under förstudiearbetet. Det första tillfället var i oktober 2009 med ett informationsmöte i respektive kommun. Det andra tillfället var i samband med remissen av förstudien (2010-05-05 till 2010-06-12) och hölls på samma sätt i respektive kommun. Länsstyrelsen i Gävleborg län beslutade 2010-08-30 att projektet antas medföra betydande miljöpåverkan.

Järnvägsplan – val av lokaliseringsalternativ inklusive påbörjad MKB
Efter avslutad förstudie kvarstod två huvudalternativ på etappen Gävle–Kringlan. Antingen dubbelspår i ny sträckning, i huvudsak samlokaliserad med väg E4 (västligt alternativ), eller utbyggnad till dubbelspår i anslutning till befintlig järnväg (östligt alternativ). Samrådshandlingen, val av lokaliseringsalternativ har funnits tillgänglig på Trafikverket webbplats samt på Trafikverkets kontor i Gävle under perioden 2016-08-22–2016-09-16. Information vart handlingarna funnits har delgivits genom brev och annons i lokaltidning. Samråd med allmänheten har i huvudsak skett vid ett samrådsmöte 2016-08-29.
Trafikverket gjorde 2019-01-28 ett ställningstagande att det västliga alternativet bäst
bedömdes uppfylla ändamålet med Ostkustbanan, och att det därmed skulle ligga till grund för den fortsatta planeringen.

Linjestudie
Linjestudien genomfördes under våren 2020 i syfte att minska utredningsarbetet i den kommande planläggningsprocessen. Linjestudien avhandlar specifikt delen från regionaltågsstation Gävle Västra till driftplats Kringlan. Fokus var att utreda övergripande vilka sträckningar som är möjliga, vilka begränsningar som finns när det gäller att välja sträckning eller profiler i fokusområden och försöka värdera påverkan på de värden som finns i en tänkt linjes sträckning.

Angränsande projekt
Denna järnvägsplan är beroende av ett antal angränsande projekt. De är antingen orsakade av denna järnvägsplan eller att planen är beroende av dem för att kunna genomföras. För att kunna anlägga den nya stationen vid Gävle Västra samt de nya spåren för OKB behöver den mottagningsstation för el som finns där i dag få ny lokalisering. Planen är också beroende av förlängningen av Ostkustbanans spår norrut, och möjliggör en anslutning till en framtida ny sträckning av Bergslagsbanan. Även vägplanen för ombyggnation av trafikplats Gävle norra är beroende av detta projekt liksom planerad flytt av godsbangården samt ny anslutning till
Gävle hamn. Det ingår inte i detta projekt men har en stark koppling. Anslutande projekt hanteras i egna planeringsprocesser.

Angränsande projekt.jpg

Så här planerar vi arbetet
Järnvägsplanen beskriver järnvägsanläggningen och dess markbehov. Till järnvägsplanen upprättas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som redovisar bedömda konsekvenser för människa och miljö. I MKB ges även förslag till åtgärder för att minska negativa konsekvenser.

Arbetet med järnvägsplanen sker i en process där anläggningen utformas successivt och i samråd med berörda; allmänhet, organisationer, kommun, länsstyrelse och övriga myndigheter. I detta projekt återstår följande skeden i planprocessen: samrådshandling, granskningshandling och fastställelsehandling.

pil_planlaggningsbeskrivning_2021.jpg

Samrådshandling
Under samrådshandlingsskedet utformas planförslaget och samråd sker med berörda. Samråd kommer att ske på många olika sätt genom brev, telefonkontakter, möten med mera. Samråd sker löpande under processen för att samla in kunskap och informera om projektet. Ett samråd på orten kommer att genomföras då järnvägsplanen innehållande bland annat MKB, planbeskrivning och plankartor (som visar behovet av mark) presenteras.

Granskningshandling
När samrådsskedet är slutfört kommer järnvägsplanen färdigställas till en granskningshandling som görs tillgänglig för granskning och synpunkter. Järnvägsplanen innehåller då bland annat MKB, planbeskrivning och plankartor som visar behovet av mark. MKB ska godkännas av länsstyrelsen innan järnvägsplanen kan ställas ut för granskning.

Fastställelsehandling
Efter granskningen kommer alla synpunkter som inkommit att sammanställs i ett gransknings-utlåtande. Länsstyrelsen ska sedan yttra sig över planen. Därefter skickas planen in för begäran om fastställelse. Fastställelseprövningen innebär en bedömning av hur avvägningarna har gjorts mellan alla allmänna och enskilda intressen som berörs av järnvägsprojektet och hur detta stämmer överens med lagstiftningens krav på att intrång och olägenheter ska minimeras utan att det därför uppstår oskäliga kostnader. Även den formella hanteringen av planen bedöms.

Fastställelsebeslutet kan överklagas till regeringen. Överklagandetiden är tre veckor och den som beslutet angår har rätt att överklaga. Järnvägen får börja byggas först sedan järnvägsplanen vunnit lagakraft.

Vad händer framöver?
Vi är i ett tidigt skede av samrådshandlingen och har tagit fram en spårlösning för ny järnväg från Gävle C till en punkt väster om E4. Det innebär att vi har en lösning för järnvägsspårens placering, men att spårens läge kan komma att justeras något i senare skede. Spårlösningen är nu utgångspunkt för övrig projektering som sker under 2021. Vid projekteringen kommer markanspråk även för andra delar som till exempel servicevägar, teknikbyggnader och passager att tas fram. Ytor som tillfälligt behövs vid byggnation av järnvägen ingår också.

Den 11 mars 2021 genomfördes ett informationsmöte för att berätta om projektet och samla in viktig information och kunskap. Även de som är särskilt påverkade av spårlösningen har blivit kontaktade för att skapa en tidig dialog. Hösten 2022 planeras ett samråd på orten då förslag till markanspråk och ett utkast till MKB (inklusive förslag till bullerskyddsåtgärder) redovisas. I samband med samrådet ges möjlighet att lämna synpunkter och ställa frågor. Ytterligare samrådskontakter med särskilt berörda kommer att ske under processen.

När kan du påverka?
Under planläggningen av Gävle C–Gävle Västra kommer vi att anordna samrådstillfällen då du som berörs av projektet bjuds in. Även om det tar många år från det att planeringen börjar tills att bygget startar ska du inte vänta med att säga vad du tycker. Ju tidigare vi får in dina synpunkter desto större möjlighet har vi att ta hänsyn till dem innan beslutet om exakt utformning tas. Nedan ser du våra planerade samrådsaktiviteter och granskningar. Vid dessa tillfällen finns nytt material att ta del av och lämna synpunkter på. Du kan också lämna synpunkter och information löpande under hela processen.
Klicka på länken så kommer du direkt till vårt digitala SYNPUNKTSFORMULÄR

pil_planlaggningsbeskrivning_ny_2021.jpgVill du veta mer?
Denna planläggningsbeskrivning uppdateras löpande under projektet. Hör gärna av dig till oss vid frågor! Ange diarienummer TRV 2020/129919 när du kontaktar oss om projektet.