Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vi är fladdermössen på spåren

Under sommaren 2020 har Trafikverkets miljöspecialister genomfört naturvärdesinventeringar med fokus på fladdermöss i Gävle och Linköping. Aktuella områden är där nytt dubbelspår Gävle-Kringlan och Ostlänken planeras att byggas.

Våra miljöspecialister har undersökt vilka arter som finns i respektive område och hur aktiviteten är för de arter vi hittat. I Sverige är alla fladdermöss är fridlysta och det kan finnas risk för negativ påverkan när vi bygger ny järnväg. Syftet med inventeringen är därför att få vetskap om vilka arter som finns och lever i området. Därefter kan vi göra en bedömning hur arterna kan påverkas och vilka åtgärder som behövs för att skydda fladdermössen.

Flera sätt att bevara fladdermöss

När man bygger nya järnvägar riskerar man att boplatser och livsmiljöer för fladdermöss försvinner. Med en inventering får vi bättre vetskap om det finns fladdermöss i området, om de har boplatser där och var de kan tänkas ha sina flygstråk. Då kan vi vidta åtgärder så att fladdermössen påverkas så lite som möjligt av den nya järnvägen, till exempel kan man anpassa järnvägsbroarna så att fladdermössen kan flyga under eller över bron på ett säkert sätt.

Hur går inventeringen till?

En inventering går till så att vi hänger upp inspelningsutrustning, så kallade autoboxar, där fladdermöss kan tänkas finnas. De är igång under ett antal nätter och spelar in ljud från fladdermöss. Det kallas för automatisk registrering. Därefter analyseras ljudfilerna och de fladdermöss som rört sig i närheten av inspelningsplatsen artbestäms.

Samtidigt som utrustningen sitter uppe går inventerarna ut under sen kväll och natt med handhållna ultraljudsdetektor (handdetektorer) och pannlampor för att se om de kan upptäcka kringflygande fladdermöss. De lyssnar efter fladdermössens klickande läten och när de får syn på en fladdermus kan de se hur den rör sig och var den uppehåller sig (vid vattnet eller uppe i trädkronor). Det kallas att man gör en manuell inventering och med den kan man få djupare vetskap om hur fladdermössen beter sig och använder sig av området.

Fladdermöss i Sverige

Fladdermöss är vårt enda flygande däggdjur och en djurgrupp som är väldigt viktig för hela ekosystemet. Man kan hitta fladdermöss i de flesta miljöer - alltifrån stadsnära parkmiljöer till jordbrukslandskap och barrskogar. Men de miljöer som man hittar allra flest arter i är halvöppna landskap, våtmarker, skogsbryn, hagmark, och glesa lövskogar i närheten av vatten.