Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

I september vibrationsmäter vi sträckan Gävle C–Gävle V

Vecka 37-38 genomför vi komfortvibrationsmätningar vid bostäder längs befintlig järnväg. Det är en fortsättning på den buller- och vibrationsutredningen som redan pågår för nytt dubbelspår Gävle C–Gävle V.

Vad ska vi göra och när ska det ske?

I september vecka 37-38 mäter vi vibrationer (komfortvibrationer) vid ett 10-tal bostäder längs järnvägen där vi planerar för byggnation av nytt dubbelspår. Det är en fortsättning på den buller- och komfortvibrationsutredning som pågår mellan Gävle C-Gävle V. Mätningen pågår under 7 dygn.

Varför mäter vi komfortvibrationer?

Vibrationer är rörelser i marken. Trafik på järnväg (främst godståg) kan orsaka komfortvibrationer för de som bor nära spåret eller vägen. I bostaden kan de vara störande och ha inverkan på sömnen. Vibrationer mäts i enheten mm/s. Känseltröskeln varierar från person till person men ligger i snitt på 0,1 till 0,3 mm/s. Vibrationsnivå på 0,4-1,0 mm/s bedöms som måttlig störning och nivåer över 1 mm/s är kännbara och upplevs av många som störande. Trafikverkets riktvärde vid ny- och ombyggnation är 0,4 mm/s och gäller nattetid. Nu mäter vi för att ta fram en prognos för komfortvibrationer för ny järnväg, liksom behovet av åtgärder för att minska dessa.

Hur påverkar det mig?

Om du berörs av mätningen får du information via brev och telefon. Vår konsult kontaktar dig och bokar en tid för att installera mätutrustning inomhus på golvet samt på husgrunden. Resultatet från mätningarna ska sen bearbetas och utgöra grunden för den komfortvibrationsutredning som ska tas fram för den planerade järnvägsanläggningen. Utredningens resultat, inklusive förslag på åtgärder, kommer att redovisas vid ett samråd hösten 2022.

vibrationsbilder.jpg

Mätning av komfortvibrationer inom järnvägsplan för nytt dubbelspår Gävle C-Gävle V sker på utvalda hus inom Lexe (öster om Centralgatan) samt inom bostadsområdet Blåsåsen. Parallellt utför vi hösten 2021 en nationell kartläggning av komfortvibrationer längs prioriterade godsstråk. I den kartläggningen ingår Bergslagsbanan, Gävle-Storvik. Det innebär mätning av komfortvibrationer även längs Bergslagsbanan på utvalda hus utanför den aktuella järnvägsplanen. Dessa mätningar hanteras separat, utanför arbetet med järnvägsplanen.

Bakgrund

Vi utreder vibrationer i samband med ny- och ombyggnadsprojekt. Vibrationsutredning inleds med en analys av befintliga underlag såsom geologiska kartor, trafikering, avstånd mellan infrastruktur och bostad, byggnaders grundläggning och konstruktion samt eventuellt tidigare mätningar i området. Vibrationsmätning utförs för de fall överskridande av aktuellt riktvärde inte kan uteslutas. I ett inledande steg mäts vibrationer utomhus i byggnadens grundmur. I nästa steg väljs byggnader ut för vidare mätning av vibrationer inomhus. Resultaten ligger till grund för eventuella åtgärder på järnvägsanläggningen. Den här utredningen omfattar komfortvibrationer som kan orsaka störning för människa och inte vibrationer vid byggarbeten som kan påverka själva byggnaden.

Läs mer om hur vi beräknar samt utreder buller och vibrationer