Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Infart: Länsstyrelsens beslut - ingen större miljöpåverkan

Länsstyrelsen har beslutat att den nya bron inte kommer att medföra någon större miljöpåverkan i området.

Nu har vi påbörjat arbetet med att ta fram en vägplan och vi hoppas kunna ställa ut den för granskning under april.  

Bakgrund

Den befintliga vägbron över järnvägen öster om Linghem är i dåligt skick och ska ersättas av en ny bro väster om samhället. En ny infart innebär att den tunga trafiken kan tas bort från centrala Linghem vilket ger minskat buller och bättre säkerhet för många människor.

Ett mindre antal boende påverkas genom att ny väg blir störande visuellt och av buller.

Delar i Länsstyrelsens beslut

  • Den nya infarten kommer att påverka idrottsplatsen och Himnabadet. Påverkan kan minskas genom god anpassning av vägen och eventuella bullerdämpande åtgärder.
  • Projektet berör inga riksintressen utöver järnvägen som är av riksintresse för kommunikationer. 
  • Åkermark kommer att tas i anspråk samt vissa natur och kulturmiljöer. Anpassningar bedöms kunna göras så att åkermarken även fortsatt ska kunna brukas. Fornlämningar finns inom området, bland annat hällristningar och stensträngssystem, som kan komma att påverkas. Men inverkan på kultur- och naturmiljön bedöms bli begränsad.
  • Projektet är i överensstämmelse med kommunens översiktsplanering. 
  • En ny bro påverkar landskapsbilden och kräver god anpassning.

Läs beslutet som finns under dokument