Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Rennäringen i projekt Norrbotniabanan

Norrbotniabanan ligger inom renskötselområdet. Rennäringen har av rennäringslagen ett starkt skydd i markanvändning. Projektet har som mål att rennäringen så långt det är rimligt ska skyddas från skada som förhindrar ett rationellt bedrivande av näringen.

Samebyarna och deras markanvändning

Längs Norrbotniabanans sträckning från Umeå till Luleå bedriver femton samebyar renskötsel. En stor andel av renarna i Sverige finns inom dessa samebyar. Under vår, sommar och höst bedrivs renskötsel inom de s.k. åretruntmarkerna. Under vintern bedrivs renskötseln i skogs- och kustlandet, inom de s.k. vinterbetesmarkerna. Särskilt betydelsefulla betesmarker, flyttleder och passager är utpekade som riksintresse för rennäringen.

Samlad intrångsbild

Bland de femton samebyar som berörs av Norrbotniabanan finns väldigt olika förutsättningar i markanvändningen, vilket innebär att påverkan från den nya järnvägen kan variera stort mellan samebyarna. Vissa aspekter är dock generella för de flesta av samebyarna.
De funktionella samband som finns mellan samebyarnas olika årstidsland kan brytas av en ny kustnära järnväg, framför allt genom påverkan på samebyarnas flyttleder och kustnära vinterbetesområden. För i stort sett var och en av samebyarna är just tillgången till vinterbetesmarker och därmed bete under vintertid den begränsande faktorn i samebyns årscykel. Därför är samebyarna särskilt känsliga för förändringar i vinterbetesmarkerna.

Vid sidan om Trafikvekret planering finns en mängd andra företeelser som påverkar rennäringen och dess förutsättningar att nyttja markerna. Till den samlade intrångsbilden för de olika samebyarna räknas därför bl.a. skogsbruk, etableringen av gruvor och vattenkraft, expanderande bebyggelse i kustlandet, rörligt friluftsliv m.m. I kustlandet har dessutom utbyggnaden av E4 kommit att påverka renskötseln allt mer.

Skadelindrande åtgärder

För att rennäringen även fortsättningsvis ska kunna bedrivas i markerna där den nya järnvägen anläggs kommer det att vara nödvändigt att vidta olika skadelindrande åtgärder, såsom ren-passager och säkerställande av betesmarker nära järnvägen genom stängsel av hög kvalitet. Även valet av linje inom utredningskorridorerna har betydelse för möjligheten att lindra skadorna på rennäringen.

Utredning om rennäringen längs Norrbotniabanan

Föredetta Banverket har genomfört en särskild konsekvensanalys om rennäringen längs Norrbotniabanan. Utredningen har med ett övergripande synsätt beskrivit de förväntade konsekvenserna av den nya järnvägen, beskrivit andra verksamheter som - vid sidan av Norrbotniabanan - påverkar samebyarna, samt gett förslag på skadelindrande åtgärder. Rennäringsutredningen kommer att ligga till grund för miljökonsekvensbeskrivningarna inom var och en av de sex järnvägsutredningarna.

Hela rapporten finner du nedan.