Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Samråd planeras i Västerbotten

I våra tre delprojekt planerar vi allmänna samråd med start i slutet av februari i Skellefteå. Alla samråd kommer att annonseras i dagspress, på projektsidan på webben samt på vår Facebooksida.

Inom den beslutade järnvägskorridoren ska Trafikverket ta fram förslag på linje mellan Dåva-Skellefteå. (Järnvägsplanen för Umeå-Dåva ligger inne för fastställelse sedan november 2017).

Vi tittar inom den beslutade korridoren på hur det ser ut för boende i närheten, risker för intrång, buller, andra fastigheter eller industrier, hur miljöpåverkan ser ut, hur E4 och andra större vägar berörs. Hur passerar vi över vattendrag på bästa ställe och hur löser vi passage för djur – vilt, renar och vattenlevande djur. Järnvägen måste också planeras rent tekniskt på ett bra sätt enligt lutningskraven och inte ha för tvära kurvor som minskar möjligheten till snabba tåg. Norrbotniabanan ska dimensioneras för tåg i 250 km/h. Och givetvis måste vi ta hänsyn till de ekonomiskt mest fördelaktiga alternativen i våra val.

Påverkan på enskilda fastigheter

När ett så omfattande projekt som Norrbotniabanan planeras går det inte i alla delar att undvika att mark eller fastigheter måste lösas in.

Om Trafikverket ser att byggnader kommer att påverkas så kommer särskilda samråd att hållas med berörda fastighetsägare. Vid dessa samråd kommer även information närmare kring vilka tidsförhållanden som kan gälla för avflyttning, värderings- och övriga ersättningsprinciper, med mera. Detta arbete bedrivs i löpande dialog med de fastighetsägare som påverkas.

- Det är tyvärr oundvikligt att Norrbotniabanans linjedragning sker utan att bostadshus berörs och behöver lösas in. Det är baksidan av arbetet men är en realitet i många väg- och järnvägsprojekt i Trafikverket, säger Lars Bergdahl, projektchef. Vi vet att många som bor inom korridoren är medvetna om detta och kanske vill veta så snart som möjligt om man blir berörd och vad det innebär. Å andra sidan blir det många som inte alls kommer att bli påverkas trots att de bor inom korridoren.

Det kan dock förekomma buller och vibrationer under byggtiden som kan märkas i omgivningen vid t ex borrning, sprängning, spontning och pålning. Vi strävar efter att använda byggmetoder som orsakar så lite buller som möjligt, och att begränsa tiden för bullrande arbeten.

De tre delprojekten är i olika faser där Skellefteå kommit längst medan Dåva-Gryssjön ska ha ett första samråd. En del i samrådsprocessen är förutom allmänna samrådsmöten att även ha många andra möten med olika intressenter. Det är kommuner och andra intressenter och berörda enskilda fastighetsägare.

Kommande samrådsmöte i Sävar handlar om att i ett tidigt skede visa olika förslag till linjedragning Dåva-Gryssjön inom järnvägskorridoren. Efter samrådsmötet ges möjlighet att inkomma med synpunkter på sedvanligt sätt till Trafikverket. Till sommaren/hösten räknar vi med att kunna hålla ett nytt samrådsmöte med en förordad järnvägslinje efter fortsatta samråd med kommunen och andra intressenter. Datum för samråd i Sävar är inte fastslaget ännu, men blir troligtvis i mitten av mars.

I delprojekt Robertsfors arbetar vi vidare med de olika förslagen till linjedragningar som presenterades vid samrådsmöte i juni förra året. Kompletterande studier pågår just nu för passagerna vid Bobacken/Bygdeå och Ånäset. Här räknar vi med att kunna hålla ett samrådsmöte med föreslagen linjedragning i slutet av april.

För Skellefteå kommer tre möten att hållas för att presentera föreslagen linjedragning som vi arbetat fram efter det första samrådsmötet i Skellefteå i maj i fjol. De tre mötena blir 27 februari i Övre Bäck, 28 februari i centrala Skellefteå 1 mars i Bureå.

Håll utkik på projektsidan, Facebook samt i dagspress så ser du när exakt vi planerar att hålla allmänna samrådsmöten. Boende inom järnvägskorridoren kommer att inbjudas brevledes dessutom.