Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Norrbotniabanans påverkan på sjöfarten i Luleå studeras vidare

Trafikverket ska göra en särskild fördjupad studie kopplad till järnvägsutredningen för Norrbotniabanans infart till Luleå. Främst ska man studera hur en östlig infart via Hamnholmen påverkar sjöfarten till Luleå.

– Vi tar till oss de synpunkter som har kommit in och ser att det finns skäl att studera konsekvenserna djupare, säger dåvarande Banverkets utredningsledare Malin Fahller.

Under hösten ställdes järnvägsutredningen ut för Norrbotniabanans delsträcka Södra Gäddvik – Luleå. Utredningen visar tre möjliga korridorer där en ny järnväg skulle kunna komma in i Luleå.

Den östra korridoren via Hamnholmen ger den största nyttan av alla alternativ, bland annat tack vare genomgående trafik och stationsläge vid Luleå flygplats. Det finns dock anledning att titta närmare på hur en sådan dragning skulle påverka sjöfarten. En järnvägsbro mellan Hamnholmen och gamla SSAB-kajen innebär ett hinder för stora fartyg. Bland annat skulle isbrytarna inte kunna komma in till nuvarande kajplats.

I den fördjupade studien av alternativ öst via Hamnholmen skall konsekvenserna för sjöfarten särskilt belysas. I de fall följderna bedöms som omfattande ska man ta fram förslag på kompensationsåtgärder. För isbrytarna ska ett nytt kajläge studeras. Man ska också närmare studera placeringen av järnvägsbron och se om utredningskorridoren; den zon där järnvägen kan placeras, kan smalnas av.

Den fördjupade studien ska göras i samverkan med intressenter för sjöfarten. Den ska vara klar sommaren 2010.

Norrbotniabanan är en planerad 27 mil lång ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå. Syftet är att öka kapaciteten för godstransporter och möjliggöra persontågstrafik efter Norrlandskusten. Planeringen av Norrbotniabanan är indelad i sex järnvägsutredningar för olika delsträckor. Hela Norrbotniabanan beräknas kosta mellan 20 och 26 miljarder kronor.