Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Öst Trafikverkets val för ny järnväg genom Skellefteå

Trafikverket väljer det östliga alternativet för den fortsatta planeringen av Norrbotniabanans delsträcka Robertsfors - Skellefteå - Ostvik. Öst bedöms som totalt sett mest attraktivt av alla alternativ.

– Bra funktion, mindre behov av åtgärder för att mildra miljöstörningar samt god samhällsekonomi gör Öst till det sammantaget bästa alternativet för sträckan, säger föredetta Banverkets generaldirektör Minoo Akhtarzand. 

Den valda sträckningen går från Robertsfors och passerar Ånäset upp mot Bureå. Norr om bron över Skellefteälven görs en anslutning till spåret mot Skelleftehamn. Huvudspåret kommer in från öster i Skellefteå där det blir ett centralt stationsläge. Banan går ut från Skellefteå i väster och fortsätter sedan norrut.
 
Det som nuvarande Trafikverket nu har valt är en principlösning i form av en zon; en utredningskorridor, som järnvägen kan planeras inom. Exakt var i korridoren banan ska gå och hur den ska utformas i detalj bestäms i nästa skede, järnvägsplanen. I järnvägsplanen görs också en mer detaljerad miljökonsekvensbeskrivning. Innan järnvägsplan kan upprättas ska valet av alternativ prövas av regeringen enligt miljöbalken.

I beslutet flaggar Trafikverket för att det finns ett antal frågor som särskilt kan behöva studeras närmare när man går vidare med järnvägsplan. Det handlar bland annat om att klargöra vilka orter, utöver Skellefteå, som ska ha möjlighet till resandeutbyte med andra transportslag och hur passager av boendemiljöer, jordbrukslandskap och riksintressen ska utformas.

Norrbotniabanan är en planerad 27 mil lång ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå. Syftet är att öka kapaciteten för godstransporter och möjliggöra persontågstrafik efter Norrlandskusten. Den överflyttning av transporter från väg till järnväg som banan beräknas leda till skulle minska utsläppen av koldioxid med 114 000 ton per år. Planeringen av Norrbotniabanan är indelad i sex järnvägsutredningar för olika delsträckor. Hela Norrbotniabanan beräknas kosta mellan 20 och 26 miljarder kronor.