Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Höstlöv

Viktiga händelser i projekt Norrbotniabanan

Det finns ett antal händelser som varit särskilt viktiga och betydande i projekt Norrbotniabanan.

År 2002 presenterade dåvarande Banverket ett remissförslag till långtidsplan, Framtidsplanen för åren 2004-2015. Investeringsvolymen uppgick till 101,5 miljarder kronor för hela perioden. I remissen föreslog Banverket en satsning på Haparandabanan i form av en upprustning av sträckan Boden-Kalix, samt investeringar i en ny sträcka Kalix-Haparanda med syfte att förbättra förutsättningarna för de gränsöverskridande godstransporterna. I december 2002 fick före detta Banverket ett särskilt regeringsuppdrag om att snabbt utreda en ny järnväg på kuststräckan Umeå-Haparanda, vilket presenterades i en rapport daterad 2003-04-25.

Nytt regeringsuppdrag

Banverkets rekommendation av arbetet var att bygga ut sträckan Boden-Kalix-Haparanda enligt förslaget till Framtidsplan för åren 2004-2015. För beslut om utbyggnad avseende sträckan Umeå-Luleå rekommenderade Banverket fördjupade analyser och helst även erfarenheter av trafikeringen på Botniabanan. Studier av en tänkbar etapputbyggnad av sträckan Umeå-Luleå rekommenderades också.

Regeringen gav senare Banverket, nuvarande Trafikverket, ett nytt utredningsuppdrag avseende en möjlig etapputbyggnad av sträckan Umeå-Luleå. I ett särskilt riksdagsbeslut utökades investeringsramen för Framtidsplanen år 2004-2015 till 107,5 miljarder kronor, varav tre miljarder kronor avsåg en första utbyggnadsetapp av Norrbotniabanan (ny järnväg Umeå-Luleå) med byggstart år 2010.

Förstudier har genomförts för hela sträckan Umeå-Luleå. De färdigställdes våren 2006.

Reviderad framtidsplan

I juni 2007 lämnade dåvarande Banverket in ett förslag på reviderad Framtidsplan för 2004-2015 till regeringen. I den ingår inte en byggstart av Norrbotniabanan. På grund av att byggkostnaderna stigit snabbt de senaste åren måste vi istället koncentrera resurserna nationellt till att färdigställa redan påbörjade projekt.

Nuläge

Under 2015 ansökte Norrbotniabanan AB, med Trafikverket som partner, om medfinansiering för det fortsatta planeringsarbetet mellan Umeå och Skellefteå från EU-kommissionens fond för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility). Ansökan stöddes av den svenska regeringen vilket var en förutsättning för att den skulle kunna skickas in till EU. EU beviljade 100 miljoner kronor till projektet, och ytterligare 100 miljoner kronor bidrog Länsstyrelsen i Norrbotten (20 miljoner kronor) och Region Västerbotten (80 miljoner kronor) med via de regionala länstranportplanerna.

Under 2016 har Trafikverket byggt upp en ny projektorganisation för Norrbotniabanan. Projektets uppdrag är att ta fram järnvägsplaner för sträckan Umeå–Skellefteå samt bygghandlingar för sträckan Umeå-Dåva. Arbetet med att ta fram en järnvägsplan för den sistnämnda sträckan påbörjades hösten 2015 och inriktningen är att möjliggöra en byggstart 2018.

Sträckan Umeå-Skellefteå fanns med i förslaget till nationell transportplan som Trafikverket lämnat till regeringen 31 augusti 2017. I den nationella transportplanen för 2018-2029 anslår regeringen pengar till bygget av Norrbotniabanan, Umeå-Skellefteå. Byggstart för sträckan Umeå-Dåva äger rum hösten 2018.