Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tåg kör genom skog.

Miljöarbete, Norrbotniabanan

Miljöfrågorna har en viktig del i hela processen kring Norrbotniabanan – från planering och byggande till drift av den nya järnvägen. Många parter är delaktiga i arbetet för att säkra ett brett perspektiv.

Miljöarbete i alla skeden

Trafikverket ansvarar för de förberedelser som behövs innan byggnationerna kan påbörjas. Planeringen pågår under flera år och resultatet redovisas i utredningar och bygghandlingar.

Miljöarbetet inleds i förstudien och i takt med att utredningarna går framåt studeras miljöfrågorna mer detaljerat. De efterföljande järnvägsutredningarna och järnvägsplanerna innehåller en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

En MKB beskriver hur järnvägen påverkar miljön, människors hälsa och resursanvändningen. Miljöutredningen är ett stöd vid beslut om var och hur järnvägen ska byggas.

Många är delaktiga

En viktig del i MKB-processen är de samråd Trafikverket genomför för att samla in kunskap om hur järnvägen kan påverka omgivningen. Kontakter tas med myndigheter, kommuner, intresseorganisationer, allmänheten, experter med flera. Nya kunskaper tas till vara och arbetas in i dokumentet innan MKB-arbetet slutförs. Länsstyrelsen är den myndighet som slutligen godkänner Trafikverkets miljökonsekvensbeskrivning.

Arbetet i järnvägsutredningarna

I järnvägsutredningarna ligger fokus på val av alternativ för järnvägssträckningen. Valet görs utifrån de allmänna samhällsintressena. Exempel på detta är skyddade naturområden, kulturmiljöer, friluftsområden och kommunala planer. Vid val av järnvägssträckning tas stor hänsyn till miljön, järnvägens funktion och anläggningskostnader.

Lösningar för att minska bullerstörningar och andra skyddsåtgärder redovisas översiktligt i järnvägsutredningen. Detaljer för enskilda fastigheter och intressen avgörs i järnvägsplanen. De är först då vi kan se hur enskilda intressen berörs. Innan järnvägsplanen fastställs kommer nya miljökonsekvensbeskrivningar att tas fram och ytterligare samråd hållas.

Alla tar ansvar för miljön

Vid planering, projektering och byggande är många inblandade under fl era års tid. Projektledare, konsulter, projektörer, byggledare, miljöhandläggare, m.fl . ansvarar alla för att miljöhänsyn tas vid planering och byggande. De entreprenörer som Trafikverket ger i uppdrag att bygga järnvägen ska lämna in miljöplaner som visar hur alla miljökrav uppfylls. Miljöplanerna ska godkännas av Trafikverket innan arbetena får påbörjas. Byggarbetsplatserna kontrolleras sedan regelbundet.